Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

11. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

Datum: 22.05.2020. 12:25
Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-13//20

Datum:14.05.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik

 

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:.

  1. Dodaje se nova stavka „Nabavka i isporuka rovnog lomljenog kamena“ Redni broj 44 u dijelu Radovi  CPV 14212310-6 – Kamen za nasipanje,, procijenjena vrijednost 3.222,67 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Maj,  period zaključenja ugovora Maj.
  • U dijelu robe redni broj 11  “ Nabavka IT opreme” stoji procijenjena vrijednost 25.000,00 KM bez PDV-a, a treba  da stoji 35.000,00 KM bez PDV-a i vrsta postupka stoji Otvoreni postupak, a treba da stoji Konkurentski postupak.
  • Dodaje se nova stavka „Uklanjanje riječnog nanosa u MZ Jeginov Lug“ Redni broj 45 u dijelu Radovi  CPV 45247230-1– Građevinski radovi na nasipu, procijenjena vrijednost 5.950,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Maj,  period zaključenja ugovora Maj.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

______________________

Sead Džafić, dipl.ecc.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map