Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

20. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

Datum: 11.09.2020. 14:43

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-22//20

Datum:10.09.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik donosi:

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:

  1.  Dodaje se nova stavka „Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalnom putu Dubnica-Mahmutovići, u dijelu Usluge, redni broj 32. CPV 71242000-6- Izrada projekta i nacrta, procjena troškova, procijenjena vrijednost 2.200,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Septembar, a period zaključenja ugovora Septembar.
  • Dodaje se nova stavka „Nabavka i ugradnja kamenog materijala za održavanje lokalnih puteva, u dijelu Radovi, redni broj 70. CPV 45252125-0 Radovi nasipavanja kamenom, procjena troškova, procijenjena vrijednost 10.000,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran Septembar, a period zaključenja ugovora Oktobar.
  • Dodaje se nova stavka „Radovi na putu Zelina-Vukovina, prema Jelovom Brdu, MZ Gojčin, u dijelu Radovi, redni broj 71 CPV 45000000-7 – Građevinski radovi, procjena troškova, procijenjena vrijednost 10.000,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  konkurentskog postupka, period pokretanja planiran Septembar, a period zaključenja ugovora Oktobar.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po ovlaštenju Općinskog načelnika

___________________________

                                                                                       Mujo Tosunbegović

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map