Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

23.Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019.godinu

Datum: 17.09.2019. 16:21
Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-178-23/19

Datum:04.09. 2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2019. godinu,  općinski Načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2019. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2019. godinu se mijenja na sljedeći način:

Dodaje se nova stavka “ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA  ( ŠAHMANOVIĆI-KRAK K2)”” u dijelu RADOVI, redni broj 35 CP V kod 45232410-9– Radovi na kanalizacijskoj mreži, procijenjena vrijednost nabavke 34.188,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran septembar  a period zaključenja ugovora oktobar.

                                                                            II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________

                                                                                                                                     Sead Džafić, dipl.ecc.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map