Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

26.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Datum: 12.10.2018. 15:20

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-1-05-2-4215 /18
Datum, 21.09.2018.godine,

Na osnovu člana 17. stav 1) i člana 87. stav 1.tačka b). Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14) i na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 03/12 i i 6/13), općinski načelnik donosi:

P O S E B N U O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabavke usluga održavanja softvera za 2018. – 2019. godinu

Član I
Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga za održavanja softvera za 2018. – 2019. godinu za vrijednost koja nije predviđena Planom nabavki za 2018.godinu .
Ova Odluka ujedno predstavlja i dopunu usvojenog plana nabavke za 2018.godinu sa sljedećim elementima:
Pozicija i redni broj: usluge; r.b. 47, polje procjenjena vrijednost iznosi 4.200.00 KM bez PDV-a.
Predmet nabavke: usluga održavanja softvera.
Šifra JRJN: 72267000-4 Usluge održavanja i popravaka programske podrške
Vrsta postupka: Direktni sporazum
Okvirni datum pokretanja postupka: tokom 2018.-2019. godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: tokom 2018.-2019. godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 613711- Materijal za opravku i održavanje stalnih sredstava
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.
Član II
Zakonski osnov za provođenje ovog postupka javne nabavke pronađen je u članu 17. i članu 87. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama kada je u pitanju vrsta postupka za provođenje predmetne nabavke.
Član III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i predstavlja ujedno i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama obzirom da sadrži iste elemente.Ova Odluka će biti objavljena na web stranici ugovornog organa kao dopuna postojećeg plana nabavke.

O B R A Z L O Ž E NJ E
Služba za prostorno uređenje izrazila je potrebu za uslugom održavanja softvera ( WebPreseneter-annual maintenance i UrbanPlanner annual maintenance ). S toga je općina Kalesija na čelu sa općinskim načelnikom odlučila donijeti odluku o pokretanju postupka javne nabavke za predmetnu nabavku usluga.
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.
Sredstva su obezbjeđena i preusmjerena iz Budžeta općine kalesija sa pozicije 613711- Materijal za opravku i održavanje stalnih sredstava
Dostavljeno:

1. Služba za privredu i budžet,
2. a/a.

OPĆINSKI NAČELNIK
_________________
Sead Džafić, dipl.ecc.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map