• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

3.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu

Datum: 15.05.2017. 14:07

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-7-3/17
Datum:15.05.2017. godine

 

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2017. godinu,  općinski Načelnik, donosi                                

 

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2017. godinu

                                                                    

I

 U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2017. godinu se mijenja tako što se u dijelu USLUGE ubacuje nova pozicija broj 20 koja glasi „Izrada regulacionih planova i izmjena postojećih“.

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost je 59.000,00 KM.

Zaključivanje ugovora o nabavci radova će se provesti putem direktnog sporazuma, sredstva za predmetnu nabavku su obezbijeđena u Bužetu za 2017. godinu, ekonomski kod 821211 – Regul. planovi poslovna zona Kalesija G. i Krušik I i II i Izmjene i dopune reg.pl. Južna i sjevrna zona Kalesija, period maj-juni.

 

II

 Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________

          Sead Džafić