Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

34.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Datum: 24.12.2018. 15:04

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-530-34/18

Datum: 24.12.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik
općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim
nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine
Kalesija za 2018. godinu,  općinski Načelnik, donosi

                                                           

O  D 
L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2018.
godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2018.
godinu se mijenja na slijedeći način:

1.Dodaje se nova
stavka 21. u dijelu robe: „Novogodišnji materijal“, za vrijednost koja nije
predviđena planom javnih nabavki.

Polje procjenjena
vrijednost iznosi:4.200,00 bez PDV-a.

Predmet nabavke: „Novogodišnji
materijal“.

Šifra JRJN 30199792-8 Kalendari

Vrsta postupka: direktni
postupak

Okvirni datum
pokretanja postupka: decembar 2018.godine.

Okvirni datum potpisa
ugovora: decembar 2018 godine.

Izvor finansiranja:
Budžet  za 2018. godinu, pozicija: 613417 “KANCELARIJSKI
MATERIJAL“

Postupak javne nabavke
sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim
aktima.

Ova odluka će
se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih
nabvaki.

III

Ova odluka stupa na snagu
danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________

  Sead
Džafić, dipl.ecc

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map