• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

7.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu

Datum: 31.07.2017. 08:31

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-7-7/17

Datum: 25.07.2017. godine

 

 

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2017. godinu,  općinski Načelnik, donosi

 

                                                           

 

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2017. godinu

                                                                    

I

 

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2017. godinu se mijenja na sljedeći način:

 

    1. Dodaje se nova stavka 23 Asflatiranje bočnog kraka puta u Dubnici prema groblju, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 6.000,00KM, vrsta postupka je direktni sporazum, period pokretanja juli i zaključenja ugovora je juli mjesec, finansiranje iz budžeta općine 614233-Pomoć raseljenim licima i povratnicima, CPV 45233222-1.

 

II

 

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

________________________

          Sead Džafić

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.