Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

7.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Datum: 3.07.2018. 15:14

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-530-7/18
Datum: 03.07.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2018. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2018. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2018. godinu se mijenja na sljedeći način:
1. Stavka 13. u dijelu radovi umjesto 28.205,00 treba da stoji 6.000,00, umjesto otvoreni postupka treba da stoji direktni sporazum i umjesto mjeseca maj treba da stoji juli i umjesto juni treba da stoji juli, umjesto CPV koda 45247112-8 treba da stoji 45247112-8
2. Dodaje se nova stavka 40. u dijelu radovi, Afaltiranje lokalnih puteva, vrsta postupka otvoreni postupak, CPV- 45233120-6, period pokretanja juli mjesec i zaključenja ugovora avgust mjesec, procjenjena vrijednost 466.719,18KM, finansiranje iz budžeta 615117.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map