Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

8.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu

Datum: 11.08.2017. 15:38

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-7-9/17
Datum: 11.08.2017. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2017. godinu,  općinski Načelnik, donosi                                                   

O  D  L  U  K  U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2017. godinu

                                                                    

I

 U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2017. godinu se mijenja na sljedeći način:

    1. U okviru stavke 9 Asfaltiranje loklanih puteva dodaje se nova stavka 9.1 Asfaltiranje lokalnih puteva (MZ Prnjavor, Miljanovci, Sarači-Lipovice), Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 58.250,00KM, vrsta postupka je otvoreni postupak, period pokretanja avgust i zaključenja ugovora je septembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 615117-Asfaltiranje lokalnih puteva, CPV 45233220-7.
    2. Dodaje se nova stavka 24 Unapređenje uslova razvoja Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa (Izgradnja saobraćajnica i odvodnja otpadnih voda), Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 124.573,00KM, vrsta postupka je otvoreni postupak, period pokretanja avgust i zaključenja ugovora je septembar mjesec, finansiranje na osnovu zaključenog Ugovora između Općine Kalesija i Federalnog minisrstva razvoja, poduzetništva i obrta broj: 02-05-1489 od 30.06.2017. godine i iz budžeta općine 615117-Učešće u finansiranju projekata međun.i domać.organizac., CPV 45233000-9.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.                                    

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
________________________
Sead Džafić

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map