• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

9.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Datum: 27.07.2018. 15:12

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-530-9/18
Datum: 27.07.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2018. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2018. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2018. godinu se mijenja na sljedeći način:
1. Dodaje se nova stavka 44. u dijelu usluge, Izvođenje istražnih radova sa izradom elaborata o geotehničkim karakteristikama terena i Glavnog projekta sanacije dijela lokalnog puta zahvaćenog klizištem u naselju Dubnica, općina Kalesija, CPV- 71242000-6, period pokretanja juli mjesec i zaključenja ugovora avgust mjesec, procjenjena vrijednost 6.000,00 finansiranje iz budžeta 613915.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.