Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

ASFALTIRANJE DVIJE DIONICE PUTA U NASELJU OLANOVICA U DUŽINI OD 100m I 20m

Datum: 24.06.2021. 16:24

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-2942-7/21

Kalesija, 15.06.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. i člana 72. stav 3. tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku radova „ASFALTIRANJE DVIJE DIONICE PUTA U NASELJU OLANOVICA U DUŽINI OD 100m I 20m““ dodjeljuje se ponuđaču „IZGRADNJA“ DOO TEOČAK po lotovima kako slijedi:

LOT 1 RADOVI NA ASFALTIRANJU DIONICE PUTA U KALESIJI CENTRU OPĆINA KALESIJA (PUTNI PRAVAC KOD ZUX-A) = 11.898,90 KM  sa PDV-om.

LOT 2 RADOVI NA ASFALTIRANJU DIONICE PUTA U KALESIJI CENTRU OPĆINA KALESIJA (PUTNI PRAVAC OLANOVICA SPAJANJE NA NOVU ULICU)= 3.559,72 KM sa PDV-om.

Član 2.

Ova Odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-2942-1/21, od 05.05.2021. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-9-3-11/21      od  06.05.2021. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-2942-2/21, od 05.05.2021. godine. U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

  • ukupan  broj pristiglih ponuda 3
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da su 3  ponude prihvatljive;
  • da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.  Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

ponuđač „IZGRADNJA“ DOO TEOČAK za predmetnu nabavku radova „ASFALTIRANJE DVIJE DIONICE PUTA U NASELJU OLANOVICA U DUŽINI OD 100m I 20m“ dostavioprihvatljivu ponudu s obzirom na uslove iz tenderske dokumentacije i sa najnižom cijenom, to Komisija za nabavke predlaže prihvatanje ponude, te shodno članu 70. Zakona, donošenje Odluke o izboru ponude ovog ponuđača, kao najpovoljnije za predmetnu nabavku. Cijena ponude je za:  LOT 1 RADOVI NA ASFALTIRANJU DIONICE PUTA U KALESIJI CENTRU OPĆINA KALESIJA (PUTNI PRAVAC KOD ZUX-A) = 11.898,90 KM  sa PDV-om.

LOT 2 RADOVI NA ASFALTIRANJU DIONICE PUTA U KALESIJI CENTRU OPĆINA KALESIJA (PUTNI PRAVAC OLANOVICA SPAJANJE NA NOVU ULICU)= 3.559,72 KM sa PDV-om.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 7 (sedam) dana, računajući od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti originale ili ovjerene kopije dоkumеntаciје koje se traže tenderskom dokumentacijom.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.                                                                                                                                       

Dostavljeno:

  • Učesnicima u postupku
  • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija
  • a/a                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

 ________________________                           SEAD DŽAFIĆ,dipl.ecc.                                                                                                                        

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map