Slider otherpages

 • prirodni potencijali

 • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Author Archive

NABAVKA, PREVOZ I NASIPANJE KAMENOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-3563-4/21

Kalesija, 06.09.2021. godine

Na osnovu člana 69. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po mišljenju i prijedlogu Komisije za javne nabavke, Općinski načelnik, donosi:

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke za „NABAVKA, PREVOZ I NASIPANJE KAMENOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA iz razloga što su sve ponude neprihvatljive.

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba ).

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Otvoreni postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-3563-1/21 od 16.08.2021. godine, a za koje je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-34-3-36/21 od 20.08.2021. godine na portalu javnih nabavki.

Dana 06.09.2021. godine trebalo je biti održano javno otvaranje ponuda. Međutim, Ugovorni organ utvrđuje da u „opisu pozicije-specifikaciji“ u tenderskom dokumentaciji nije predvidio ugradnju kamenog materijala i da do  sada isporučeni materijal (kamen) nije ugrađen, i iz tog razloga  ugovorni organ poništava raspisanu javnu nabavku, te će istu ponovno raspisati sa dopunom specifikacije koja će se odnositi na ugradnju kamenog materijala. S toga je  odlučeno kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

 • Učesnicima u postupku
 • a/a

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić,dipl.ecc

RADOVI NA OBJEKTU JU BKC „ALIJA IZETBEGOVIĆ„ OPĆINA KALESIJA

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-3500-6/21

Kalesija, 19.07.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata  se  Preporuka  Komisije  za  javne  nabavke imenovane Odlukom broj: 02-01-04-2-3500-2/21 od  17.06.2021. godine, te se ugovor za nabavku radova „RADOVI NA OBJEKTU JU BKC „ALIJA IZETBEGOVIĆ„ OPĆINA KALESIJA“  dodijeljuju po LOT-ovima kako slijedi:

-LOT 1 LIMARSKI RADOVI;

dodjeljuje ponuđaču ELEKTROCENTAR PETEK DOO TUZLA, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 19.985,94 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

-LOT 2 MOLERSKI RADOVI;

 dodjeljuje ponuđaču OR TARIK DOO KALESIJA, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 20.475,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-3500-1/21, od 17.06.2021. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-23-3-22/21 od 30.06.2021. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke Odlukom broj: 02-01-04-2-3500-2/21 od  17.06.2021. godine.  U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke za LOT 1 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 5;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da SU TRI ponude prihvatljive;
 • da DVIJE ponude nisu prihvatljive;

U postupku javne nabavke za LOT 2 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 8;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da JE PET ponuda prihvatljivo;
 • da  TRI ponude nisu prihvatljive;

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač ELEKTROCENTAR PETEK DOO TUZLA dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „RADOVI NA OBJEKTU JU BKC „ALIJA IZETBEGOVIĆ„ OPĆINA KALESIJA“ za

LOT 1 LIMARSKI RADOVI; ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 19.985,94 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

-LOT 2 MOLERSKI RADOVI dodjeljuje se ponuđaču OR TARIK DOO KALESIJA, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 20.475,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

 • Učesnicima u postupku,
 • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija

OPĆINSKI NAČELNIK

                    ____________________

                                                                                                                Sead Džafić, dipl.ecc.

NABAVKA VATROGASNE OPREME-ODIJELA ZA VATROGASCE

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                     

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-3672-7/21

Kalesija, ________2021. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku roba putem konkurentskog zahtjeva, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku roba „NABAVKA VATROGASNE OPREME-ODIJELA ZA VATROGASCE“ dodjeljuje ponuđaču „FIRE TRADE“ DOO SREBRENIK  koji je dostavio ponudu sa cijenom od 8.979,63 KM sa uračunatim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-3672-1/21 od 01.07.2021. godine. Postupak nabavke je proveden konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-1-25-3-26/21 od 12.07.2021. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-3672-2/21 od 01.07.2021. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 1;

– da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

– da je 1  (jedna) ponuda prihvatljiva;

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

ponuđač „FIRE TRADE“ DOO SREBRENIK  dostavio u predmetnom postupku javne nabavke roba NABAVKA VATROGASNE OPREME-ODIJELA ZA VATROGASCE“ prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, sa cijenom koja iznosi 8.979,63 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

 • Učesnicima u postupku
 • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija
 • a/a

   OPĆINSKI NAČELNIK

 ______________________

                                                                                                                Sead Džafić, dipl.ecc.

ČIŠĆENJE I UREĐENJE KORITA RIJEKE GRIBAJE NA LOKALITETU PARCELE TZV.HATIĆKA ( nastavak projekta- radovi na igraonici)

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-3820-5/21

Kalesija, 05.08.2021. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka b), stava 2. tačke d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po mišljenju i prijedlogu Komisije za javne nabavke, Općinski načelnik, donosi:

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke za „ČIŠĆENJE I UREĐENJE KORITA RIJEKE GRIBAJE NA LOKALITETU PARCELE TZV.HATIĆKA ( nastavak projekta- radovi na igraonici) iz razloga što su sve ponude neprihvatljive.

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba ).

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Otvoreni postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-3820-1/21 od 13.07.2021. godine, a za koje je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-27/21 od 14.07.2021. godine na portalu javnih nabavki.

Dana 03.08.2021. godine izvršeno je javno otvaranje ponuda. Komisija za javne nabavke je zaključno sa 05.08.2021. godine izvršila pregled prispjelih ponuda i zaključila da za predmetnu nabavku nema prihvatljivih ponuda i stoga je donijela preporuku da Općinski načelnik poništi postupak javne nabavke. S toga je  odlučeno kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

 • Učesnicima u postupku
 • a/a

OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                                             _______________________

                                                                                                                                                                               Sead Džafić, dipl.ecc

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map