Slider otherpages

 • prirodni potencijali

 • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Author Archive

22. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-25//20

Datum:24.09.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik donosi:

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:

 1. Dodaje se nova stavka Radovi na sanaciji klizišta u Bukvarima općina Kalesija u dijelu Radovi, redni broj 74 CPV 45111230-9– Radovi na stabilizaciji terena procjena troškova, procijenjena vrijednost 4.776,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Konkurentskog postupka, period pokretanja planiran Septembar, a period zaključenja ugovora Oktobar.
2.      Dodaje se nova stavka Nabavka novog mulčera na ruci“u dijelu Radovi, redni broj 21. U dijelu robe CPV CPV 16000000-5 Poljoprivredne mašine, procijenjena vrijednost 30.900,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, period pokretanja planirana Septembar, a period zaključenja ugovora Oktobar.

3. Dodaje se nova stavka „Radovi na asfaltiranju dionice puta u Kikačima-Kundakovići, općina Kalesija, u dijelu Radovi, redni broj 76 CPV 45000000-7 – Građevinski radovi, procjena troškova, procijenjena vrijednost 14.414,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Otvorenog postupka, period pokretanja planiran Septembar, a period zaključenja ugovora Oktobar.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po ovlaštenju Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-4789-7/20

Kalesija, 24.09.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem konkurentskog zahtjeva, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku radova na putu Zelina-Vukovina, prema Jelovom Brdu, MZ Gojčin dodjeljuje ponuđaču “Izgradnja” d.o.o. Teočak koji je dostavio ponudu sa cijenom od 11.678,94 KM sa uračunatim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-4789-1/20 od 11.09.2020. godine. Postupak nabavke je proveden putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj:52-7-3-83-3-71/20 od 11.09.2020. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-4789-2/20 od 11.09.2020. godine. U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 3;

– da je blagovremeno zaprimljeno 3 ponude;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

– da su pristigle ponude prihvatljive.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.  Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač “Izgradnja” d.o.o. Teočak dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova Radovi na putu Zelina-Vukovina, prema Jelovom Brdu, MZ Gojčin prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom koja iznosi 11.6789,94 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa,  najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.                       

Po ovlaštenju Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović

21. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-24//20

Datum:21.09.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik donosi:

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:

 1. Dodaje se nova stavka Ugradnja rešetki na putu Mešići-Pilavdžići, MZ Rainci Gornji, u dijelu Radovi, redni broj 73 CPV 45421147-6 Ugradnja rešetki, procjena troškova, procijenjena vrijednost 7.869,23  KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Konkurentskog postupka, period pokretanja planiran Septembar, a period zaključenja ugovora Oktobar.
 •  Dodaje se nova stavka „Revizija glavnog projekta kanalizacije MZ Vukovije Gornje i MZ Vukovije Donje, u dijelu Usluge, redni broj 33. CPV 71242000-6- Izrada projekta i nacrta, procjena troškova, procijenjena vrijednost 1.521,36 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Septembar, a period zaključenja ugovora Oktobar.
 • Dodaje se nova stavka Izgradnja potpornog zida kod Atik džamije, u dijelu Radovi, redni broj 74 CPV 45262620-3– Potporni zidovi Ugradnja rešetki, procjena troškova, procijenjena vrijednost 5.897,56  KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Konkurentskog postupka, period pokretanja planiran Septembar, a period zaključenja ugovora Oktobar.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po ovlaštenju Općinskog načelnika

___________________________

Mujo Tosunbegović

Uređenje i čišćenje poljoprivrednog zemljišta i odvodnih kanala općine Kalesija K.O. Prnjavor i K.O. Memići

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-3465-7/20

Kalesija, 14.09.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. i člana 72. stav 3. tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku radova „Uređenje i čišćenje poljoprivrednog zemljišta i odvodnih kanala općine Kalesija K.O. Prnjavor i K.O. Memići“ dodjeljuje se ponuđaču „Grimig“ d.o.o. Klokotnica koji je dostavio ponudu sa cijenom u iznosu od 56.628,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-3465-1/20, od 30.07.2020. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-80-3-68/20 od 24.08.2020. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-3465-2/20, od 30.07.2020. godine. U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 5;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 2  ponude prihvatljive;
 • da tri ponude nisu prihvatljive;

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.  Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

ponuđač „Grimig“ d.o.o. Klokotnica za predmetnu nabavku radova „Uređenje i čišćenje poljoprivrednog zemljišta i odvodnih kanala općine Kalesija K.O. Prnjavor i K.O. Memići dostavioprihvatljivu ponudu s obzirom na uslove iz tenderske dokumentacije i sa najnižom cijenom, to Komisija za nabavke predlaže prihvatanje ponude, te shodno članu 70. Zakona, donošenje Odluke o izboru ponude ovog ponuđača, kao najpovoljnije za predmetnu nabavku. Cijena ponude je 56.628,00 KM sa PDV-om. Izabrani ponuđač je dužan u roku od 7 (sedam) dana, računajući od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti originale ili ovjerene kopije dоkumеntаciје koje se traže tenderskom dokumentacijom.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.                                                                                                                                       

Dostavljeno:

 • Učesnicima u postupku
 • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija
 • a/a

Po ovlaštenju Općinskog načelnika

_____________________________________

Mujo Tosunbegović                                                                     

21. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-23//20

Datum:15.09.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik donosi:

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:

 1. Dodaje se nova stavka „Rekonstrukcija asfaltnopg puta u Džafićima, MZ Vukovije Gornje, MZ Gojčin, u dijelu Radovi, redni broj 72 CPV 45000000-7 – Građevinski radovi, procjena troškova, procijenjena vrijednost 32.756,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Otvorenog postupka, period pokretanja planiran Septembar, a period zaključenja ugovora Oktobar.
 • Dodaje se nova stavka „Nabavka kotla za potrebe Osnovne škole u Kalesiji, u dijelu Robe, redni broj 20 CPV 42515000-9    Kotao za gradsko grijanje, procjena troškova, procijenjena vrijednost 8.900,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  konkurentskog postupka, period pokretanja planiran Septembar, a period zaključenja ugovora Oktobar.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po ovlaštenju Općinskog načelnika

___________________________

                                                                                       Mujo Tosunbegović

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map