• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Čišćenje i uređenje odvodnih kanala na općinskom poljoprivrednom zemljištu u općini Kalesija (k.o. Rainci Donji)

Datum: 10.07.2018. 10:25

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-2883-5/18
Datum, 09.06.2018. godine


Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi


ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku radova „Čišćenje i uređenje odvodnih kanala na općinskom poljoprivrednom zemljištu u općini Kalesija (k.o. Rainci Donji)“, dodjeljuje ponuđaču “Džale iskop“ d.o.o. Kalesija koji je dostavio ponudu sa najnižim cijenom u iznosu od 19.129,50KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-2883/18, od 19.06.2018. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-47-3-56_18, od 19.06.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-2883-1/18, od 19.06.2018. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

• ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije);
• nema neblagovremenih ponuda ;
• da su sve ponude prihvatljive;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.


Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač “Džale iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „Čišćenje i uređenje odvodnih kanala na općinskom poljoprivrednom zemljištu u općini Kalesija (k.o. Rainci Donji)“, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 19.129,50KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.


POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.


Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.