Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Gradska dvorana, općina Kalesija

Datum: 19.09.2018. 09:56

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-3704-3/18
Kalesija, 17.09.2018. godine

Na osnovu člana 69. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke usluga

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke radova „Gradska dvorana, općina Kalesija“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija.

Član 2.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke radova „Gradska dvorana, općina Kalesija“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-3704/18, od 10.08.2018. godine. Postupak nabavke je pokrenut putem otvorenog postupka za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-59-3-76/18, od 17.08.2018. godine na portalu javnih nabavki.
Za isti postupak vršena je i ispravka tenderske dokumentacije broj: 52-1-3-59-8-84/18 od 31.08.2018. godine, zbog pojednostavljivanja uslova traženih tenderskom dokumentacijom kako bi se omogućilo što većem broju ponuđača da učestvuju u ovom postupku, ali i zbog toga što je omaškom iz predmjera i predračuna izostavljen pomoćni semafor (24sec.).
Zbog velikog nezadovoljstva ponuđača i velikog broja upita na izmijenjene uslove u tenderskoj dokumentaciji, ali i zbog greške Ugovornog organa u realnoj procjeni vrijednosti radova na Gradskoj dvorani, odlučeno je kao u članu I ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja.

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić, dipl.ecc

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map