Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

1.Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu

Datum: 25.04.2017. 09:29

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-7-2/17
Datum:10.04.2017. godine

 

 

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2017. godinu,  općinski Načelnik, donosi

 

O  D  L  U  K  U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2017. godinu

                                                                    

I

 U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2017. godinu se mijenja tako što se u dijelu RADOVI ubacuje nova pozicija broj 14 koja glasi „Građevinski radovi na uređenju kancelarija za matičare“.

 

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost je 1.775,00 KM.

Zaključivanje ugovora o nabavci radova će se provesti putem direktnog sporazuma, sredstva za predmetnu nabavku su obezbijeđena u Bužetu za 2017. godinu, ekonomski kod 613711 – Materijal za opravku i održavanje stalnih sredstava, period realizacije ugovora april-maj.

 

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

                                         

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK
_______________________
Sead Džafić

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map