Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICA U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KALESIJA I ZA IZGRADNJU LOKALNE PUTNE DIONICE OD ULICE ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI

Datum: 17.01.2019. 09:13

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-4787-5/18

Datum, 06.11.2018. godine   

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata  se  Preporuka  Komisije  za  javne  nabavke imenovane rješenjem broj: 02-01-05-2-4787-1/18 od  01.11.2018. godine, te se ugovor za nabavku USLUGA „IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICA U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KALESIJA I ZA IZGRADNJU LOKALNE PUTNE DIONICE OD ULICE ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI“  dodijeljuju po LOT-ovima kako slijedi:

-LOT 1 – Za izgradnju Saobraćajnica u proizvodno poslovnoj zoni Kalesija Grad, Kalesijsko Polje i Ćeteništa, u obuhvatu: magistralni put M-4 sjeverno, objekti Bijeljevac Tursa, Metal Mujkića i punkta Zvornikputeva zapadno, južno granica poslovne zone i istočno do puta za Zelinu“ , dodjeljuje Ponuđaču „PRONNASA“ DOO SARAJEVO, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 8.950,00 KM sa PDV-om.

-LOT 2 „ Za izgradnju lokalne putne dionice od ulice Žrtava Genocida u Srebrenici ( Gradska dvorana)-r. Dubnica-Lokalni put iz Prnjavora prema pruzi dužina cca 0,80km, dodjeljuje Ponuđaču JP ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA „ZENICA“ DOO ZENICA, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 4.797,00 KM sa PDV-om.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-4787/18, od 01.11.2018. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-86-3-110_18, od 02.11.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-4787-1/18, od 01.11.2018. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke za LOT 1 utvrđeno je slijedeće:

ukupan  broj pristiglih ponuda 8;

da je bila 1 neblagovremena ponuda;

da su sve ponude prihvatljive;

da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 2 utvrđeno je slijedeće:

ukupan  broj pristiglih ponuda 8;

da je bila 1 neblagovremena ponuda;

da su sve ponude prihvatljive;

da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „PRONNASA“ DOO SARAJEVO dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICA U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KALESIJA I ZA IZGRADNJU LOKALNE PUTNE DIONICE OD ULICE ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI“ za LOT 1 – Za izgradnju Saobraćajnica u proizvodno poslovnoj zoni Kalesija Grad, Kalesijsko Polje i Ćeteništa, u obuhvatu: magistralni put M-4 sjeverno, objekti Bijeljevac Tursa, Metal Mujkića i punkta Zvornikputeva zapadno, južno granica poslovne zone i istočno do puta za Zelinui, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom koja iznosi 8.950,00KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač JP ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA „ZENICA“ DOO ZENICA dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICA U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KALESIJA I ZA IZGRADNJU LOKALNE PUTNE DIONICE OD ULICE ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI“ za LOT 2 – Za izgradnju lokalne putne dionice od ulice Žrtava Genocida u Srebrenici ( Gradska dvorana)-r. Dubnica-Lokalni put iz Prnjavora prema pruzi dužina cca 0,80km, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 4.797,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

arhivi,

svim učesnicima u postupku,

službi za budžet

                                                                                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                 _______________________

                                                                                                                                                                    Sead Džafić, dipl.ecc.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map