Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ČIŠĆENJA I SANACIJE KORITA RIJEKE SPREČE U KALESIJI NA POTEZU OD LOKACIJE JAZOVI ( DUGA-BEGOVA ĆUPRIJA ) UZVODNO ČANIĆI (SKAKOVI)-OKRUGLJACI PREMA VISU DO MOSTA „SEAD DŽAFIĆ“ U DUŽINI OKO OSAM KILOMETARA

Datum: 4.07.2019. 09:35

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-1586-7/19

Datum, 28.05.2019. godine   

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga „IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ČIŠĆENJA I SANACIJE KORITA RIJEKE SPREČE U KALESIJI NA POTEZU OD LOKACIJE JAZOVI ( DUGA-BEGOVA ĆUPRIJA ) UZVODNO ČANIĆI (SKAKOVI)-OKRUGLJACI PREMA VISU DO MOSTA „SEAD DŽAFIĆ“ U DUŽINI OKO OSAM KILOMETARA“ dodjeljuje ponuđaču „SARAJ INŽINJERING“ DOO SARAJEVO, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 35.568,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-1586-1/19, od 29.04.2019. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-33-3-37/19;, od 08.05.2019. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj:02-1-05-2-1586-2/19 od 29.04.2019. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

  • ukupan broj pristiglih ponuda 5;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da su ČETIRI ponude prihvatljive;
  • da JE JEDNA ponuda neprihvatljiva;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „SARAJ INŽINJERING“ DOO SARAJEVO dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke usluga IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ČIŠĆENJA I SANACIJE KORITA RIJEKE SPREČE U KALESIJI NA POTEZU OD LOKACIJE JAZOVI ( DUGA-BEGOVA ĆUPRIJA ) UZVODNO ČANIĆI (SKAKOVI)-OKRUGLJACI PREMA VISU DO MOSTA „SEAD DŽAFIĆ“ U DUŽINI OKO OSAM KILOMETARA“, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 35.568,00 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

  • arhivi,
  • svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                                             _______________________

                                                                                                                                                                               Sead Džafić,dipl.ecc.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map