• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Komisija za izbor i imenovanje

Datum: 16.01.2017. 19:00

1. Husić (Vehab) Damir,
2. Hukić (Mujaga) Mensur.
3. Musić (Muhamed) Suad,
4. Softić (Ismet) Galib,
5. Vildić (Mujo) Rašid,

Nadležnosti djelovanja komisije

– Komisija za izbor i imenovanje prati sprovođenje upravnih načela i odredbi zakona, Statuta i drugih općih akata koji se odnose na ostvarivanje politike u ovoj oblasti, raspravlja sva pitanja u vezi s izborom, imenovanjem, potvrđivanjem imenovanja, postavljanjem i razrješenjem, kao i druga pitanja u vezi s tim iz nadležnosti Vijeća.

– Komisija sarađuje sa političkim strankama, odgovarajućim tijelima drugih organa i organizacija u Općini, pribavlja njihova mišljenja i utvrđuje prijedloge za izbor i imenovanja, smjenjivanja i razrješenja funkcionera koje bira Vijeće.

– O pitanjima izbora, imenovanja, smjenjivanja i razrješenja, iz nadležnosti drugih organa i organizacija Općine, kad je predviđeno da se traži mišjenje Vijeća, Komisija daje mišljenje tim organima i organizacijama.

– Komisija priprema i utvrđuje prijedlog općih akata kojima se uređuju primanja vijećnika, te plaće i druga primanja funkcionera koje bira, imenuje ili daje saglasnost Općinsko vijeće