• prirodni potencijali

 • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

MEDIJSKO PRAĆENJA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE KALESIJA ZA 2017. GODINU – LOT2

Datum: 30.05.2017. 08:06
Bosna i Hercegovina                                        
Federacija Bosne i Hercegovine                                                          
Tuzlanski kanton                                                                
OPĆINA KALESIJA                                                                                                      
Stručna služba općinskog načelnika                                                   
Broj: 02-05-2-3364-6/17
Kalesija, 24.05.2017. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi
 

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga  „MEDIJSKO PRAĆENJA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE KALESIJA ZA 2017. GODINU“ za:
LOT 2 – Usluge praćenja putem TV signala,  dodjeljuje ponuđaču NEON Solucije d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom  u iznosu od 23.341,50 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

 Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.O b r a z l o ž e nj e


Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-3364/17, od 03.05.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-15-3-9/17, od 03.05.2017. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-3364-2/17, od 16.05.2017. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

LOT 2 – Usluge praćenja putem TV signala,
  • ukupan broj pristiglih ponuda 1;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 
 • da su sve ponude prihvatljive;

  U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.
  U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

  Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.


  Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

  Ponuđač NEON Solucije d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „MEDIJSKO PRAĆENJA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE KALESIJA ZA 2017. GODINU“ za LOT 2 – Usluge praćenja putem TV signala, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 23.341,50 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.


  POUKA O PRAVNOM LIJEKU

  Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

                                                                                                                                                 

  Dostavljeno:

  –          arhivi,

  –          svim učesnicima u postupku,
  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                    _______________________

                                                                                                                                                                                             Sead Džafić
Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.