Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Nabavka kancelarijskog materijala

Datum: 29.04.2019. 15:35

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                              

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-870-7/19

Kalesija, 18.04.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku roba putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku roba  „Nabavka kancelarijskog materijala“ za LOT 1 – Nabavka tonera, dodjeljuje ponuđaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 8.936,46 KM sa PDV-om, za LOT 2 – Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala dodjeljuje ponuđaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 17.892,62 KM sa PDV-om, za LOT 3 – Nabavka štampanog materijala dodjeljuje ponuđaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 10.914,51 KM sa PDV-om.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-870-1/19, od 13.03.2019. godine. Postupak nabavke je proveden putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-1-15-3-24/19, od 27.03.2019. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj:02-1-05-2-870-2/19, od 13.03.2019. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

 LOT 1 –Nabavka tonera,

– ukupan broj pristiglih ponuda 4;

– da je blagovremeno zaprimljeno 4 ponude;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-da su prihvatljive 4 ponude;

LOT 2 –Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala,

– ukupan  broj pristiglih ponuda 1;

– da je blagovremeno zaprimljeno 1 ponuda;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-da je prihvatljiva 1 ponuda,

– da nema neprihvatljivih  ponuda;

LOT 3 –Nabavka štampanog materijala,

– ukupan  broj pristiglih ponuda 2;

– da je blagovremeno zaprimljene 2 ponude;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-da je prihvatljiva 1 ponuda;

– da je neprihvatljiva 1 ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „R&S“ d.o.o. Sarajevo dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke radova za LOT 1 – „Nabavka tonera“ prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 8.936,46 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „R&S“ d.o.o. Sarajevo dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke radova za LOT 2 – „Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala“ prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 17.892,62 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „R&S“ d.o.o. Sarajevo dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke radova za LOT 3 – „Nabavka štampanog materijala“ prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 10.914,51 sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

  • arhivi,
  • svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                              _______________________

                                                                                                                                                                Sead Džafić, dipl.ecc. ority52 \

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map