Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Nabavka materijala za održavanje stalnih sredstava

Datum: 16.03.2018. 16:04

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-1159-4/18
Kalesija, 16.03.2018. godine

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a), Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku roba putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke usluga

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se poništava postupak javne nabavke usluga „Nabavka materijala za održavanje stalnih sredstava“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija“.

Član 2.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke usluga „Nabavka materijala za održavanje stalnih sredstava“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija, općina Kalesija, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-1159/18, od 06.03.2018. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-1-16-3-19/18, od 06.03.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-1159-2/18, od 06.03.2018. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je konstatovala da nije bilo pristiglih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da nije bilo pristiglih ponuda te na osnovu člana 69. stav 2. tačka a), Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), preporuke Komisije za javne nabavke ugovorni organ je donio odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja.
Dostavljeno:
– arhivi
OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map