Poništenje Javnog oglasa za prijem namještenika

Na osnovu Odluke o poništenju javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Stručnoj službi Općinskog vijeća br.02/3-1-30-2-97-4/22  od 04.03.2022.godine, Općinski načelnik objavljuje

                                                               P O N I Š T E NJ E
javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Stručnoj službi Općinskog vijeća

             Poništava se Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Stručnoj službi Općinskog vijeća br. 02/3-1-30-2-97-2/22 od 17.01.2022.godine objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 12/13.02.2022.godine.

                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                       Sead Džafić,dipl.ecc.

Permalink

Javni poziv za prijem namještenika u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti

Na osnovu čl. 71, čl. 74., čl. 75. i čl. 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21), čl. 56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), čl. 33. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 6/19, 2/20, 5/20, 6/21 i 1/22) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br. 02-30-2-1538 od 15.02.2022.godine, Općinski načelnik r a s p i s u j e

J A V N I  O G L A S

 za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti

1.NAZIV RADNOG  MJESTA

01.Viši referent za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa……………………………………………………..1 (jedan) izvršilac

2.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • Po zahtjevu stranaka vrši ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa
 • Vodi djelovodnike za ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa
 • Lično je odgovoran za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova i zadataka
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

3. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA:

     a) Opći uslovi utvrđeni odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a:

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH

   b) Posebni  uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi, i to:

 • SSS/IV stepen stručne spreme – Ekonomska, Mašinska, Upravna, Elektrotehnička ili Gimnazija
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža u struci

4.SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA

            Uz potpisanu prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenta:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH, ovjerena od strane nadležnog organa
 • Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH, ovjerena od strane nadležnog organa
 • Diploma/Svjedočantvo o završenoj traženoj stručnoj spremi
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o položenom stručnom ispitu za namještenike
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova utvrđenih za gore navedeno radno mjesto.

Javni oglas će biti objavljen na službenoj stranici Općine Kalesija i dnevnim novinama “Oslobođenje”.

Rok za prijavu kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje”.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti lično u pisarnicu Općine ili putem pošte na adresu:

                            Općina Kalesija, Ul. Patriotske lige br.15, 75260 Kalesija

                                                             sa naznakom

 “ Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti – ne otvaraj“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Napomena: U razmatranje će se uzeti prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenike, s tim da je kandidat, ukoliko bude primljen u radni odnos, dužan položiti stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos, a u skladu sa čl.81. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. novine TK-a” br. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21).

                                                                                                                   PO OVLAŠTENJU

                                                                                                                         OPĆINSKOG NAČELNIKA

                                                                                                                               Mujo Tosunbegović

Permalink

Javni oglas za prijem namještenika u Stručnoj službi Općinskog načelnika

Na osnovu čl. 71, čl. 74., čl. 75. i čl. 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21), čl. 56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), čl. 33. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 6/19, 2/20, 5/20, 6/21 i 1/22) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br. 02-30-2-1537 od 15.02.2022.godine , Općinski načelnik r a s p i s u j e

J A V N I  O G L A S

 za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Stručnoj službi Općinskog načelnika

1.NAZIV RADNOG  MJESTA

01.Viši referent za poslovnu saradnju sa dijasporom……………………………………………………..1 (jedan) izvršilac

2.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • Ostvaruje saradnju sa nadležnim institucijama u vezi prikupljanja i razmjene podataka o dijaspori
 • Ostvaruje saradnju sa predstavnicima dijaspore
 • Prikuplja podatke i vodi evidenciju o udruženjima dijaspore
 • Prima zahtjeve udruženja dijaspore
 • Daje informacije dijaspori u vezi sa ostvarivanjem određenih prava ili obaveza
 • Izrađuje informacije u vezi sa zahtjevima dijaspore
 • Obavlja razgovor sa dijasporom i prikuplja informacije od zainteresovanih članova dijaspore u vezi investiranja na području općine Kalesija i o svemu obavještava Šefa Odsjeka
 • Vodi evidenciju o obavljenim razgovorima sa dijasporom
 • U saradnji sa Višim stručnim saradnikom za upravljanje ekonomskim razvojem daje informacije dijaspori u vezi potrebne dokumentacije za upravljanje ekonomskim razvojem daje informacije dijaspori u vezi potrebne dokumentacije za investiranje na području općine Kalesija
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka.

3. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA:

     a) Opći uslovi utvrđeni odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a:

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH

   b) Posebni  uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi, i to:

 • SSS/IV stepen stručne spreme – Ekonomska ili Upravna škola
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža u struci
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje njemačkog jezika
 • poznavanje rada na računaru

4.SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA

            Uz potpisanu prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenta:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH, ovjerena od strane nadležnog organa
 • Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH, ovjerena od strane nadležnog organa
 • Diploma/Svjedočanstvo o završenoj traženoj stručnoj spremi
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o položenom stručnom ispitu za namještenike
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o poznavanju engleskog jezika
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o poznavanju njemačkog jezika
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda)  o poznavanju rada na računaru

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova utvrđenih za gore navedeno radno mjesto.

Javni oglas će biti objavljen na službenoj stranici Općine Kalesija i dnevnim novinama “Oslobođenje”.

Rok za prijavu kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje”.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti lično u pisarnicu Općine ili putem pošte na adresu:

                            Općina Kalesija, Ul. Patriotske lige br.15, 75260 Kalesija

                                                             sa naznakom

 “ Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Stručnoj službi Općinskog načelnika – ne otvaraj“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Napomena: U razmatranje će se uzeti prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenike, s tim da je kandidat, ukoliko bude primljen u radni odnos, dužan položiti stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos, a u skladu sa čl.81. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. novine TK-a” br. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21). 

                                                                                                             PO OVLAŠTENJU

                                                                                                         OPĆINSKOG NAČELNIKA  

Permalink

Obavještenje za premije-markice zdravstvenog osiguranja za 2022. godinu

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije sa područja općine Kalesija (demobilisani branioci, ratni vojni invalidi sa procentom invalidnosti do 50%, dobitnici najvećih ratnih priznanja, kao i članovi porodica navedenih kategorija) da će Služba za opću i društvene djelatnosti, Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica općine Kalesija početi sa podjelom premija – “markica” zdravstvenog osiguranja za 2022. godinu, počev od 21.02.2022. godine u skladu sa  Instrukcijom za primjenu  odredbi Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u vezi ostvarivanja prava na premiju zdravstvenog osiguranja broj: 15/1-02-000856/19 od 14.01.2019. godine.

Permalink

Javni oglas za prijem namještenika u Službu za komunalne poslove i civilnu zaštitu

Na osnovu čl. 71, čl. 74., čl. 75. i čl. 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21), čl. 56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), čl. 33. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 6/19, 2/20, 5/20 i 6/21), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija broj 02-04-2624/21 od 27.12.2021.godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br. 02-30-2-204 od 14.01.2022.godine, Općinski načelnik r a s p i s u j e

J A V N I  O G L A S

 za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu

1.NAZIV RADNOG  MJESTA

01.Referent-vozač…………………………………………………………………………………….1 (jedan) izvršilac

2.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • Rukuje i upravlja svim vozilima i pumpama u akcijama gašenju i drugim interventnim situacijama
 • Vrši pranje, podmazivanje i čiščenje vozila
 • Brine o ispravnosti te obavlja registracije vozila i poslove osnovnog održavanja vozila
 • Vrši kontrolu ispravnosti vozila i opreme u toku primopredaje, angažujući se i na održavanju ispravnosti čistoće vozila poslije svake intervencije
 • Vodi evidenciju o vatrogasnim vozilima
 • Po upustvu automehaničara otklanja nedostatke na vozilima i pumpama
 • Dežura u objektu i učestvuje u akcijama ekipa za obezbjeđenje važnijih objekata
 • Radi na održavanju cistoće spremišta, kruga i radionice
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Komandira i Pomoćnika načelnika

3. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA:

     a) Opći uslovi utvrđeni odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a:

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH

   b) Posebni  uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi, i to:

 • SSS – najmanje III stepen stručne spreme tehničkog smjera ili KV radnik tehničkog smjera
 • položen vozački ispit za C kategoriju
 • položen stručni ispit
 • najmanje 6 (šest) mjeseci radnog staža u struci

4.SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA

            Uz potpisanu prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenta:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH, ovjerena od strane nadležnog organa
 • Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH, ovjerena od strane nadležnog organa
 • Diploma/Svjedočanstvo o završenoj traženoj stručnoj spremi
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu za C kategoriju
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o položenom stručnom ispitu za namještenike
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova utvrđenih za gore navedeno radno mjesto.

Javni oglas će biti objavljen na službenoj stranici Općine Kalesija i dnevnim novinama “Oslobođenje”.

Rok za prijavu kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje”.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti lično u pisarnicu Općine ili putem pošte na adresu:

                            Općina Kalesija, Ul. Patriotske lige br.15, 75260 Kalesija

                                                             sa naznakom

 “ Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu – ne otvaraj“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Napomena: U razmatranje će se uzeti prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenike, s tim da je kandidat, ukoliko bude primljen u radni odnos, dužan položiti stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos, a u skladu sa čl.81. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. novine TK-a” br. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21).

                                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                  Sead Džafić, dipl.ecc.

Permalink

Javni konkursi

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/2022. godini

 Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-11-1030-2/22

Datum: 03.02.2022. godine

            Na osnovu člana 18. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/18), Odluke o budžetu općine Kalesija za 2022. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.10/21) i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija sa Ekonomskog koda 614234 ” Isplate stipendija” u 2022. godini br.02-11-1030-1/22 od 02.02.2022.godine, Općinski načelnik, dana  03.02.2022. godine,  raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/2022. godini

            U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2022. godinu, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za 58 redovna studenta I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/2022. godini u iznosu od 1.000,00 KM, koji će se isplaćivati u 10 jednakih mjesečnih rata tokom 2022. godine.

            Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
  • da imaju prebivalište na području općine Kalesija
  • da su redovni studenti I ciklusa na jednom od Univerziteta u BiH
  • da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu godinu studija
  • da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca

            Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju slijedeće dokumentacije:

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 3 mjeseca)
 2. Prijavu mjesta prebivališta (ne starije od 3 mjeseca)
 3. Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine/semestra,
 4. Izjavu, ovjerenu od strane nadležnog organ, da kandidat ne prima kredit ili stipendiju od drugog davaoca (ne starija od tri mjeseca)
 5. Uvjerenje o položenim ispitima i prosječnom ocjenom u prethodnoj godini studija,
 6. Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija)
 7. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (ne starija od 3 mjeseca)
 8. Dokazi o prihodima za sve punoljetne članove domaćinstva: uvjerenje o neto plaći zaposlenika isplaćene u zadnja tri mjeseca ili posljednje tri platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca, penzijski ček za zadnji isplaćeni mjesec, uvjerenje Porezne uprave o ostvarenom prihodu (završni račun za proteklu godinu), odnosno plaćenom porezu za druge djelatnosti ili dokaz o nezaposlenosti (Uvjerenje biroa za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne uprave da se ne vodi u evidenciji osiguranih lica) ili za korisnika stalne novčane pomoći – Uvjerenje JU Centar za socijalni rad Kalesija- (sva nabrojana dokumentacija ne starija od tri mjeseca)
 9. Za članove domaćinstva koji se školuju -potvrda o školovanju
 10. Dokaz o branilačkom statusu  i invaliditetu:

– Studenti iz porodica šehida i poginulih boraca – Posljednje važeće Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa ili Uvjerenje nadležne službe (ne starije od 3 mjeseca)

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac invalid – Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa ili Uvjerenje nadležne službe (ne starije od 3 mjeseca)

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac nezaposleni
demobilisani borac – Uvjerenje Odjeljenja odbrane o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim snagama BiH (ne starije od 3 mjeseca)

            Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, imovinski cenzus i branilački status (čl. 12, 13 i 14. Pravilnika).

            Studentima sa prosječnom ocjenom 9,00 i više iz prethodne godine studija, stipendija se dodjeljuje bez bodovanja u skladu sa čl.11.Pravilnika.

            Konkurs se objavljuje na oglasnoj ploči Općine, na web stranici Općine i dnevnim novinama “Oslobođenje” i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

            Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na lično ili putem pošte na adresu: OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige br.15. 75260 Kalesija, sa naznakom “Za komisiju za rješavanje prijava na konkurs za dodjelu stipendija”.

            Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

            Napomena: Prijavni obrazac može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Kalesija-šalter sala i web stranici Općine Kalesija.

                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                               Sead Džafić,dipl.ecc.

Prijavni obrazac

Permalink

Javni pozivi

Obavještenje za javni uvid u Nacrt izmjena i dopuna dijela regulaconih planova “Južna zona” i “Sjeverna zona” Kalesija

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
Služba za prostorno uređenje,
geodetsko i imovinsko-pravne poslove
Broj: 02/1-04-2-5524/21
Datum: 28.01.2022. godine

Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne općine Kalesija kao nosilac priprema izrade Izmjena i dopuna dijela Regulacionih planova „Južne zone“ Kalesija i „Sjeverna zona“ Kalesija, a na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl. novine TK“.6/11; 4/13 i 15/13, 3/15, 2/16, 4/17):

OBAVJEŠTAVA

vlasnike nekretnina, posjednike kao i sve zakonite korisnike prostora na području obuhvata Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija i Regulacionog plana “Sjeverna zona” Kalesija da izvrše uvid u Nacrt izmjena i dopuna regulacionih planova te da se uključe u javnu raspravu koja počinje dana 12.02.2022. godine i završava dana 26.02.2022. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave sve detaljnije informacije, objašnjenja i pomoć u formuliranju primjedbi se mogu dobiti kod nosioca pripreme-Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kalesija.

Nacrt plana će biti izložen u prostorijama Općine Kalesija-Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove u kancelariji broj 14, kao i na web stranici Općine Kalesija www.kalesija.ba ili direktno na linku:

https://kalesija.ba/wp-content/uploads/Nacrt-Sjeverna-zona.zip
https://kalesija.ba/wp-content/uploads/Nacrt-Juzna-zona.zip

Primjedbe, prijedloge i mišljenja o Nacrtu regulacionih planova “Južna zona” Kalesija i “Sjeverna zona” Kalesija mogu se dostaviti svakim radnim danom zaključno sa 26.02.2022. godine putem protokola Općine Kalesija ili na
E-mail: sanela.hadzic@kalesija.ba.

Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove, dana 26.02.2022. godine (subota) sa početkom u 12,00 časova u sali BKC-a Alija Izetbegović Kalesija organizovat će prezentaciju i raspravu o Nacrtu izmjena i dopuna dijela regulacionog plana “Južna zona” Kalesija i Nacrtu izmjena i dopuna dijela regulacionog plana “Sjeverna zona” Kalesija.

Pomoćnik načelnika

Mr. Zijad Kulanić, dipl.ing.geod.

Permalink

Javni pozivi

Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2022. godinu

Broj: 02- 11-6502 /21
Datum: 01.12.2021.godine

U skladu sa odredbama člana 18. Zakona o budžetima (“Sl.novine FBiH” broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 25/18), Odluke o javnim raspravama u Općini Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija”br. 3/04) i Zaključka Općinskog vijeća Kalesija broj: 01-04-2451/21 od 01.12.2021. godine, Općinski načelnik upućuje:

JAVNI POZIV

za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2022. godinu.

Općina Kalesija poziva korisnike iz oblasti kulture, sporta, pitanja mladih, socijalne zaštite i druge neprofitne organizacije korisnike Budžeta Općine Kalesija da dostave primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Odluke o Budžeta Općine Kalesija za 2022. godinu.

Javna rasprava traje od 01.11.2021. godine do 10.12.2021. godine a sve primjedbe, prijedlozi i sugestije na navedene dokumente mogu se dostaviti pismenim putem na protokol Općine Kalesija ili na mail adresu finansije@kalesija.ba, kao i putem pošte.

Dodatna pojašnjenja i konsultacije korisnici mogu dobiti u Službi za privredu i budžet uz prethodnu najavu putem telefona: 035 367 726 ili 035 367 700.

Nacrt Odluke Budžeta Općine Kalesija za 2022. godinu bit će objavljen na web stranici i Oglasnoj ploči Općine Kalesija.

Povlaštenju
Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović

Permalink

Javna nadmetanja

Usmeno javno nadmetanje za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),  člana 42. Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/01) i Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/16 i 8/18),Općinski načelnik  Kalesije, o b j a v lj u j e

USMENO JAVNO NADMETANJE

za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Lokacije za postavljanje kioska u gradu Kalesija i to:

 1. Dvije (2) lokacije u površini od po 9 m2 u centru Kalesije na parkingu sa južne strane NLB Banke, označena sa k.č.br.  279/1 Zv. “Kalesija grad” u površini od 7309 m2 upisana u PL br. 61 KO Kalesija Grad.
 2. Jedna (1) lokacija  u površini od 9 m2 u centru Tojšića pored autobuskog stajališta za Tuzlu , označene sa k.č.br.602/1 zv.Medaš Pož.R421. u površini od 22207 m2 upisana u PL br. 108 KO Tojšići.

            PERIOD ZAKUPA: 5 godina.

CIJENA: Početna cijena zakupa javne površine iznosi 12,00 KM/m2 mjesečno za lokacije broj jedan (1) ,a za lokaciju broj dva (2) 11,00 KM/m2 .

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta, a ne manje od 1.000,00 KM.

USLOVI I NAČIN DODJELE: Javna površina se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima pod slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

 • Karakter objekta je privremeni.
 • Spratnost: prizemna.
 • Tip objekta: kiosk industrijske proizvodnje.
 • Namjena: trgovinsko-uslužna.
 • Vanjsko uređenje popločanjem mjesta za postavljanje kante za otpatke od željeznog pletiva 4/4 cm.
 • Nikakvi drugi radovi nisu dozvoljeni.

Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija, a isto će se održati 04.10.2021. godine sa početkom u 08,30 sati u prostorijama Općine Kalesija.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-709 svaki radni dan u periodu od 08,00 do 16,30 sati.

Javni oglas će se objaviti u jednom dnevnom listu koji se distribuira na području cijele FBiH, Web stranici Općine Kalesija i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

Permalink

Javni oglasi

Javni oglas za prijem namještenika

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02/3-1-30-2-4090-2 /21

Datum. 06.08.2021. godine

Na osnovu člana 71., čl. 74.,75. i čl.76. a u vezi sa čl.73. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18, 14/18 i 8/21), čl.56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.10/07,7/08,10/11,3/12 i 6/13), čl. 33.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 6/19,2/20, 5/20 i 6/21), i Odluke br. 02/3-1-30-2-4090/21 od 06.08.2021.godine Općinski načelnik, raspisuje

 J A V N I  O G L A S

 za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.NAZIV RADNOG  MJESTA

01.Referent-vozač…………………………………………………………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

02.Viši referent za prikupljanje i obradu podataka……………………………………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

03.Viši referent za administratvno-tehničke poslove…………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

04.Viši referent za povratak izbjeglih i raseljenih lica…………………………..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

05.Referent za sanitarne poslove……………………………………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

2.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

Za poziciju 01:

 • Rukuje i upravlja svim vozilima i pumpama u akcijama gašenju i drugim interventnim situacijama
 • Vrši pranje, podmazivanje i čiščenje vozila
 • Brine o ispravnosti te obavlja registracije vozila i poslove osnovnog održavanja vozila
 • Vrši kontrolu ispravnosti vozila i opreme u toku primopredaje, angažujući se i na održavanju ispravnosti čistoće vozila poslije svake intervencije
 • Vodi evidenciju o vatrogasnim vozilim
 • Po upustvu automehaničara otklanja nedostatke na vozilima i pumpama
 • Dežura u objektu i učestvuje u akcijama ekipa za obezbjeđenje važnijih objekata
 • Radi na održavanju cistoće spremišta, kruga i radionice
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Komandira i Pomoćnika načelnika

Za poziciju 02:

 • Prikuplja i obrađuje podatke o svim vidovima opasnosti, te vrši dostavu obrađenih podataka resorno nadležnim organima
 • Vodi i ažurira bazu podataka informacionog sistema iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva
 • Osigurava neprekidan prijem i protok informacija za potrebe vatrogasne jedinice
 • Vrši prijem dojava o opasnostima iz nadležnosti vatrogasne jedinice
 • Održava stalnu radio vezu sa pripadnicima jedinice na intervenciji
 • Obavještava Komandira o nastalim požarima i intervencijama, te postupa po posebnim uputstvima Komandira u slučaju većih požara i nesreća
 • Vodi brigu o stalnoj ispravnosti sistema veza i telekomunikacionih uređaja i instalacija
 • Obavlja i sve druge poslove za koje je osposobljen a po nalogu Komandira i Pomoćnika načelnika

Za poziciju 03:

 • Prima poštu za Općinskog načelnika i po nalogu istog vrši njeno raspoređivanje
 • Vrši prijem, interno zavođenje i dostavljanje na rješavanje, te otpremu službene pošte iz nadležnosti Općinskog načelnika
 • Odgovoran je za dostavu zaključaka i drugih akata na realizaciju prema izvršiocima
 • Vodi evidenciju protokola i interne dostavne knjige
 • Čuva sve vrste službene dokumentacije i drugih materijala, te istu dostavlja na arhiviranje
 • Vrši prepis materijala i izvoda iz Zapisnika sa sastanaka Kolegija Općinskog načelnika
 • Odgovara za tajnost materijala sa sjednica Kolegija i nadležnosti Općinskog načelnika
 • Obavlja stručnu računarsku obradu dokumenata za potrebe Općinskog načelnika
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca stručne službe Općinskog načelnika

Za poziciju 04:

 • Vodi aktivnosti oko planiranja i realizacije povratka raseljenih lica i izbjeglica svojim kućama,
 • Vodi evidenciju o povratnicima, kako iz inostranstva, tako i iz drugih područja BiH
 • Ostvaruje saradnju sa federalnim, kantonalnim, općinskim organima, vladinim, nevladinim i humanitarnim organizacijama po pitanjima iz svog djelokruga
 • Kontaktira sa udruženjima građana koja okupljaju raseljena lica i izbjeglice
 • Kontaktira sa nadležnim Ministarstvima koja se bave pitanjima povratka i humanitarnim organizacijama uz saglasnost Šefa
 • Vrši stručno-operativne poslove u procesu povratka izbjeglih i raseljenih lica
 • Vodi brigu oko povratka na područje općine Kalesija i pruža pomoć u stvaranju uslova za održiv povratak
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

Za poziciju 05:

 • Pomaže Inspektoru za sanitarne poslove u obavljanju inspekcijskog nadzora
 • Prikuplja informacije za izradu materijala iz oblasti nadzora sanitarne inspekcije, te iste dostavlja inspektoru za sanitarne poslove
 • Vodi evidenciju o izdatim Rješenjima iz nadležnosti sanitarne inspekcije
 • Prikuplja podatke koji služe za pokretanje i vođenje postupka inspekcijskog nadzora
 • Vodi evidenciju o utrošku potrošnog materijala, sredstava i opreme iz Odsjeka
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka

3. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA:

     a) Opći uslovi utvrđeni odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a (za sve pozicije):

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH

      b) Posebni  uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi i to:

Za poziciju 01:

 • SSS/ najmanje III stepen stručne spreme tehničkog smjera ili KV radnik tehničkog smjera,
 • položen vozački ispit za C kategoriju
 • položen stručni ispit
 • najmanje 6 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 02:

 • SSS/IV stepen stručne spreme Elektrotehnička škola ili Saobraćajna odnosno VKV radnik – tehničkog smjera
 • poznavanje rada na računaru,
 • položen stručni ispit i
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 03:

 • SSS/IV stepen stručne spreme, Upravna, Ekonomska škola ili Gimnazija ,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 04:

 • SSS/IV stepen stručne spreme- Ekonomska, Upravna škola, Gimnazija 
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 05:

 • SSS/IV stepen stručne spreme-Medicinska ili Veterinarska škola,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 6 mjeseci radnog staža u struci

4.SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA

Uz  potpisanu Prijavu na javni oglas dostaviti original ili ovjerenu kopiju slijedećih dokumenata:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izjava kandidata da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Diploma/Svjedočanstvo o završenoj traženoj stručnoj spremi
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o položenom stručnom ispitu za namještenike
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru-certifikat ili uvjerenje  (samo za poziciju 02)
 • Dokaz (vozačka dozvola) o položenom vozačkom ispitu za C kategoriju (samo za poziciju 01)

Izabrani kandidati dužni su prije donošenja rješenja o postavljenju dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova utvrđenih za gore navedeno radno mjesto.

Javni oglas će biti objavljen na službenoj stranici Općine Kalesija i dnevnim novinama “Oslobođenje”.

Roka za prijavu kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje”.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti u pisarnicu Općine ili putem pošte na adresu: Općina Kalesija -Ul. Patriotske lige br.15, 75 260 Kalesija sa naznakom “Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

NAPOMENA: U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenike s tim da je kandidat ukoliko bude primljen u radni odnos dužan položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, a u skladu sa čl.81.Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18, 14/18 i 8/21).

OPĆINSKI NAČELNIK Sead Džafić,dipl.ecc.

Permalink