Plan održavanja Građanskog sata za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Kolegij Općinskog vijeća
Broj:01-05-634/18.
Datum 29.01.2018. godine.

Na osnovu člana 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16), i člana 3. stav 2. Odluke o uspostavljanju mehanizma komunikacije vijećnika i građana “Građanski sat” (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 1/18,) Kolegij Općinskog vijeće Kalesija, na sjednici, održanoj 15.01.2018. godine, donosi:

Plan održavanja “Građanskog sata”
za 2018. godinu

Član 1.

“Građanski sat” predstavlja mehanizam kojim građani neposrednom komunikacijom informišu vijećnike o pitanjima , inicijativama i lokalnim problemima, a vijećnici s druge strane upoznaju građane o dosadašnjim i trenutnim aktivnostima kao i planovima Općinskog vijeća.

Član 2.

“Građanski sat” se održava kvartalno na 3 (tri) lokacije – Tojšići, Kalesija centar i Memići, putem 3 ( tri) tima a svaki od timova sačinjava po 9 ( devet) vijećnika, na način jedna lokacija jedan tim.
“Građanski sat” se održava prve srijede u mjesecu martu, junu i septembru, sa početkom u 16.00 sati u prostorijama Mjesne zajednice ili drugom adekvatnom prostoru koji će se obezbijediti u saradnji sa Službom za opću upravu društvene djelatnosti, po principu rotacije prema hronološkom redu počev, od:
TIM 1. – Tojšići,
TIM 2. – Kalesija Centar,
TIM 3. – Memići.
Član 3.

Određuju se timovi vijećnika kako slijedi:

TIM 1.

1. Trgovčević (Atif) Sejfo,
2. Šmigalović (Hajrudin) Dina
3. Kurtić (Nezir) Hasiba.
4. Kadić (Abdulah) Mujo,
5. Šmigalović (Šaban) Senad,
6. Brkić (Husein) Elvir,
7. Husić (Vehab) Damir,
8. Mujkanović (Mugdim) Semir,
9. Pars (Rasim) Asim.

TIM 2.

1. Mešić (Ševkija) Nermin,
2. Kamerić (Salko) Adnan,
3. Idrizović (Ahmet) Enes,
4. Softić (Ismet) Galib,
5. Karić (Hajrudin) Armin,
6. Baručić (Ibrahim) Ramiz,
7. Hamzić (Omer) Nihad,
8. Hodžić (Šefik) Armin,
9. Musić (Muhamed) Suad.

TIM 3.

1. Šmigalović (Esad) Senad,
2. Alić (Enver) Fadil,
3. Hukić (Mujaga) Mensur,
4. Atlagić (Jusuf) Huso,
5. Džafić (Smajl) Damir,
6. Mujanović (Zijad) Nejra,
7. Mujkić (Salko) Mujo,
8. Osmančević (Ruvejd) Jasmin,
9. Vildić (Mujo) Rašid

Član 4.

Vijećnici su obavezni da se prema utveđenom rasporedu i satnici pojave na određenoj lokaciji, da budu dostupni građanima za konsultacije, da zapisnički evidentiraju postavljena pitanja i iznesene inicijative, upoznaju građane o dosadašnjim i trenutnim aktivnostima kao i planovima Općinskog vijeća i po mogućnosti daju odgovore i tražena objašnjenja iz nadležnosti Općinskog vijeća.
Ako vijećnik nije u mogućnosti građaninu odmah dati tražene odgovore i informacije dužan je to učiniti nakon pribavljanja istih.
Tim vijećnika analizira zapisnike iz stava 1. ovog člana, utvrđuje osnovane i razložne prijedloge , sačinjava i dostavlja izvještaj ( u pisanoj i elektronskoj formi) stručnoj službi Općinskog vijeća koja isti zajedno sa materijalima za sjednicu prosleđuje Općinskim vijećnicima.

Član 5.

Plan se primjenjuje danom odonošenja, a sa planom će se upoznati građani putem Neon TV, radia Feral, službene internet stranice općine Kalesija, lokalnih web portala, te savjeta mjesnih zajednica.

PREDSJEDAVAJUĆI KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA

________________________________________
mr.med.sc.dr. Enes Idrizović
specijalista opšte hirurgije, s.r.