Poziv za 18. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-32-9/18
Datum, 15.11.2018.godine

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m
18. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 24.11.2018.godine (SUBOTA)
sa početkom u 11:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

1. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju pravnih lica u kojima općina Kalesija ima vlasnički udio i pravnih lica čiji je osnivač općina Kalesija, koja su obavezna organizovati zaštitu ljudi i imovine.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje lica u statusu socijalne potrebe na području općine Kalesija.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije,
a) “Bingo” d.o.o. Tuzla
b) “Gaudium” d.o.o. Doboj Istok
c) Kalajdžić Mirsadu sin Mehmeda iz Sarajeva
4. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup zemljišta sa kamponirima u Petrovicama Gornjim.
5. Razmatranje i donošenje Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području općine Kalesija za 2019. godinu.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programa zajedničke komunalne potrošnje na području općine Kalesija za 2019. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju u 2017. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija.
 JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija.
8. Informacija o provedenim Općim izborima održanim 07.10.2018. godine.
9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o primjeni Sporazuma o saradnji u pogledu provođenja alternativnih mjera prema maloljetnicima u sukobu sa Zakonom u 2018. godini.
10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija za 2018. godinu.
11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju mjera zaštite i spašavanja sa osvrtom na zaštitu čovjekove okoline, suzbijanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, ispravnosti kvaliteta vode za piće, i zaštita od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) i stanju protivpožarne zaštite.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
_____________________________________
mr.med.sc.dr. Enes Idrizović
specijalista opšte hirurgije