Poziv za sjednicu Kolegija općinskog vijeća 20.12.2016. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-5/11
Datum, 16.12.2016.godine

Na osnovu člana 30. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, 6/08, 10/11 i 9/16), s a z i v a m

SJEDNICU KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

koja će se održati dana 20.12.2016. godine (UTORAK) sa početkom u 14:00 sati u prostorijama zgrade Općine (kancelarija Predsjedavajućeg Općinskog vijeća) za koju predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Priprema materijala za 1. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija.
2. Tekuća pitanja.

Molimo Vas da svoje obaveze uskladite i navedenoj sjednici neizostavno prisustvujete.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Fadil Alić, prof.