Poziv za svečanu sjednicu Općinskog vijeća Kalesijaa

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-32-10/18
Datum, 15.11.2018.godine

Na osnovu člana 35. stav 1. i člana 42. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13 ), člana 64. stav 2. i 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 I 9/16), a u povodu 25. novembra – Dana državnosti BiH

S a z i v a m

svečanu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija,
za dan 24.11.2018. godine (SUBOTA) sa početkom
u 09:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

 

Za sjednicu predlažem sledeći

D n e v n i r e d

1. Referat povodom 25. novembra „DANA DRŽAVNOSTI BIH“

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
_____________________________________
mr.med.sc.dr. Enes Idrizović
specijalista opšte hirurgije