Program obuke vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Kolegij Općinskog vijeća
Broj:01-05-635/18.
Datum 29.01.2018. godine.

Na osnovu člana 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16), i člana 4. Odluke o obuci vijećnika Općinskog vijeća Kalesija, (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 1/18,) Kolegij Općinskog vijeće Kalesija, na __. sjednici, održanoj 15.01.2018. godine, donosi:

Program obuke vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija
za 2018. godinu

Član 1.

Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija se vrši radi njihovog informisanja, kontinuiranog i stručnog usavršavanja za donošenje odluka putem parlamentarne procedure.

Član 2

Programom obuke određuju se konkretne teme po oblastima za obuku vijećnika Općinskog vijeća Kalesija sa periodom održavanja i vremenom trajanja obuke kao i licima koja će vršiti obuku, radi njihovog informisanja, kontinuiranog i stručnog usavršavanja za donošenje odluka putem parlamentarne procedure.

Član 3.

Obuka će se organizovati i održavati u sali Općinskog vijeća Kalesija poslednjeg petka u mjesecu, osim avgusta, u vremenu od 15.00 sati – 16.00 sati iz oblasti po temama i redoslijedu , kako slijedi:

• INFORMATIČKA OSPOSOBLJENOST –
Osnove informatike
Upoznavanje sa MS office alatima
Elektronska komunikacija

• PRAVNI OKVIR ZA LOKALNU SAMOUPRAVU,-
Organizacija državne vlasti u Bosni I Hercegovini,
Zakon o principima lokalne samouprave.
Statut

• JAVNE FINANSIJE, –
Budžet – planiranje I izvršavanje,
Trezor – trezorski način poslovanja.
Finansijsko upravljanje I kontrola

• ODNOS GRAĐANA I OPĆINSKE ADMINISTRACIJE –
Zakon o slobodi pristupa informacijama
Partnerstvo i saradnja građana i lokalnih vlasti

• RAD OPĆINSKOG VIJEĆA –
Struktura lokalne vlasti
Radna tijela općinskog vijeća,,
Vijećnička pitanja vijećničke inicijative.

• PRAVA I OBAVEZE VIJEĆNIKA,
Učešće u radu Općinskoc vijeća,
Obuka vijećnika
Komunikacija sa građanima.

• PROSTORNO UREĐENJE,-
Legalizacija bespravno izgrađenih objekata,
Postupak izdavanja urbanističko građevinske dokumentacije,
Prostorno planska dokumenacija,
Evidencije o nekretninama.

• EVIDENTIRANJE,UPRAVLJANJE I ZAŠTITA OPĆINSKE IMOVINE
Pojam, oblik I evidencija državne imovine,
Raspolaganje državnom imovinom,
Sistem zaštite državne imovine

• INSPEKCIJSKI NADZOR IZ NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE,
Nadležnost inspekcije lokalne samouprave, –
Postupak pokretanja inspekcijskog nadzora I njegovo provođenje
postupak provođenja Odluke o kominalnom redu

• KOMUNALNA OBLAST, –
Komunalna djelatnost,
Organizacija i funkcionisanje javnog vodovodnog sistema,
Zaštita lokalnih puteva

• DRUŠTVENA DJELATNOST I OPĆA UPRAVA,
Matična područja i nazivi naseljenih mjesta na području općine Kalesija,
Matične knjige i matične evidencije iz nadležnosti općine Kalesija,
Pravo na porodičnu invalidninu iza umrlog ratnog vojnog invalida.

• MJESTO I ULOGA CIVILNE ZAŠTITE
Organizacija i funkcionisanje CZ na području Općine Kalesija,
Organizacija i funkcionisanje zaštite od požara na području Općine Kalesija
Sistem uzbunjivanja na području općine Kalesija,

Član 4.

Obuku će sprovoditi sekretar Općinskog vijeća, pomoćnici općinskog načelnika, Općinski pravobranilac i stručni radnici općinske administracije.
Član 5.

Program se primjenjuje danom odonošenja, a sa Programom će se upoznati građani putem Neon TV, radia Feral, službene internet stranice općine Kalesija, lokalnih web portala, mjesnih.

PREDSJEDAVAJUĆI KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA

________________________________________
mr.med.sc.dr. Enes Idrizović
specijalista opšte hirurgije, s.r.