• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Služba civilne zaštite

Datum: 15.01.2017. 15:48

Poslovi Službe za civilnu zaštitu vrše se u okviru dva odsjeka i to:

  1. Odsjek za civilnu zaštitu i
  2. Odsjek za protivpožarnu zaštitu – TVJ

Odsjek za civilnu zaštitu

Odsjek za civilnu zaštitu organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine;
izrađuje procjenu ugroženosti za područje općine;
priprema program zaštite i spašavnja od prirodinih i drugih nesreća u općini;
predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodinih i drugih nesreća u općini;prikupljanje podataka o svim vrstama pojava i opasnosti koje mogu dovesti do prirodne ili druge nesreće, kao i podataka o posljedicama koje su nastale pojavom prirodne ili druge nesreće po ljude i materijalna dobra na ugroženom području, obradu tih podatka i njihove distribucije nadležnim organima vlasti i pravnim licima, prenošenje naredbi Štaba civilne zaštite u vrijeme funkcioniranja tog štaba formiran je Operativni centar civilne zaštite (121) (pozivi sa područja Općine besplatni) ili 035/631-162 koji je sastavni dio Službe CZ. prati stanje priprema za zaštitu spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organizovanja i osposobljavanja civilne zaštite;
organizuje, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite; organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi;
izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštirte u općini;
popuna ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite, određivanje povjerenika civilne zaštite i osiguravanje njihovog opremanja materijalno- tehničkim sredstvima, izvođenje i praćenje realizacije njihove obuke;pripremanje propisa u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine;
organizovanje, vođenje propisane evidencije i vršenje drugih poslova zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonom i drugim
propisima i općim aktima.

Odsjek za protivpožarnu zaštitu

Vrši poslove zaštite od požara i to: pripremanje i provođenje preventivnih mjeraa u svim sredinama, objektima, mjestima i prostorima gdje postoji mogućnost nastanka požara; organizovanje i pripremanje snaga za gašenje požara; organizovanje osmatranja i uzbunjivanja o pojavama požara; gašenje i lokaliziranje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara iz objekata i područja ugroženih požarom; izrada planova zaštite od požara; izrada plana obuke i fizičke pripremljenosti vatrogasaca i vršenje obuke; priprema izvještaja, informacija i drugih materijala o stanju zaštite od požara; servisiranje vatrogasnih aparata i opreme za treća lica i vršenje i drugih poslova zaštite od požara u skladu sa zakonom i drugim propisima.Odsjek za protivpožarnu zaštitu će, u organizacionom smislu djelovati kao Teritorijalna vatrogasna jedinica, dok se ne donese poseban zakon koji će regulisati tu oblast.