• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove

Datum: 16.01.2017. 19:28

Poslovi Službe za prostorno planiranje, gradjenje i komunalne poslove vršiće se u okviru odsijeka i to:

1. Odsjek za prostorno planiranje i gradjenje,
2. Odsjek za komunalne poslove.

Odsjek za prostorno planiranje i gradjenje izvršava zakone, odnosno vrši stručne i druge upravne poslove koji se odnose na provedbu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou F BiH, Zakona o građevinskom zemljištu, Zakona o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog Kantona, Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i druge zakonske i podzakonske akte koji su u neposrednoj vezi sa prostornim planiranjem i građenjem. Odsijek za prostorno planiranje i gradjenje osigurava provođenje planskih dokumenata, kako razvojnih planova tako i detaljnih planskih dokumenata i drugih planskih dokumenata, u svrhu uređenja i korištenja prostora a vezano za izgradnju građevina i vršenja drugih zahvata u prostoru. Odsijek vrši plansko uređenje prostora u svrhu građenja i uređivanje naselja i okolnog prostora, upotrebu i zaštitu prirodnih i izgrađenih resursa kao i obavljanje drugih zahvata u prostoru sukladno planskim dokumentima.

Odsjek za komunalne poslove izvršava zakone, odnosno vrši stručne i druge upravne poslove koji se odnose na Zakon o komunalnoj djelatnosti, pružanje usluga od interesa za pravna i fizička lica, finansiranje građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine a naročito snadbijevanje pitkom vodom, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda, snadbijevanje toplotnom energijom, obavljanje javnog prijevoza putnika, održavnje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih parking prostora i javnih garaža, održavanje grobalja, obavljanje pogrebnih poslova, tržnice i pijace, održavanje javne rasvjete, dekorisanje, obavljanje dimnjačarskih poslova i dr.

Pomoćnik načelnika (Šef službe)
Hata Mujčinović, dipl. ing. teh.