Trideset i sedma redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Broj: 01-05-4/9
Datum, 23.06.2016.godine

Na osnovu člana 35. stav 1. i člana 42. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13 ) i člana 66. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08 i 10/11),

S a z i v a m
37. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 02.07.2016. godine (SUBOTA)
sa početkom u 10 : 00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

Za sjednicu predlažem sledeći

D n e v n i r e d

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za period I -XII 2016.godine.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup kompleksa kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju “Higijenskog servisa” pri JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za lokalne izbore 2016. godine.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana radnog tijela Općinskog vijeća Kalesija.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2016. godini.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji projekata iz Strategije razvoja općine Kalesija zasnovane na poštivanju ljudskih prava u 2015.godini.
9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o higijensko – epidemiološkoj situaciji i stanju opšte i komunalne higijene na području općine Kalesija za 01.01.-31.12.2015.godinu.
10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece.
11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija školske 2015/2016. godine.
12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija za 2015. godinu.
13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija.
14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o organizaciji i vršenju prijevoza na području općine Kalesija.
15. Razmatranje i prihvatanje Informacije o bespravnom zauzimanju državnog zemljišta.
16. Razmatranje radne verzije Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu nasljeđe i poklon.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Esad Čanić, dipl.ecc.