Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

USMENO JAVNO NADMETANJE za dodjelu u zakup lokacije za postavljanje kioska

Datum: 4.07.2017. 14:46

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

           Tuzlanski kanton

        OPĆINA KALESIJA

     OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-2-4438/17.

Datum: 04.07.2017. godine

 

            Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07 i 7/08),  člana 42 Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/01) i Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/16),    Općinski  načelnik  Kalesija, o b j a v lj u j e

 

USMENO JAVNO NADMETANJE

za dodjelu u zakup lokacije za postavljanje kioska

 

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

           

1.      Jedna lokacija za postavljanje kioska površine 13 m2 u centru Kalesije ul. Patriotske lige       bb ispred Policijske uprave na zemljištu označenom sa k.č.br. 299/1 Kalesija Grad “kuća i zgrada” površine 419 m2 upisana u PL 61/14 KO Kalesija Grad.

 

PERIOD ZAKUPA: 2 godine.

 

CIJENA: Početna cijena zakupa javne površine iznosi 10,00 KM/m2 mjesečno.

 

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta za mjesec dana.

 

USLOVI I NAČIN DODJELE: Javna površina se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima pod slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

          Karakter objekta je privremeni.

          Spratnost: prizemna.

          Tip objekta: kiosk industrijske proizvodnje.

          Namjena: trgovinsko-uslužna.

          Vanjsko uređenje popločanjem mjesta za postavljanje kante za otpatke od željeznog pletiva 4/4 cm.

          Nikakvi drugi radovi nisu dozvoljeni.

 

            Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija, a isto će se održati 20.07.2017. godine sa početkom u 14,00 sati u sali za sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

             Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-700 svaki radni dan u periodu od 07,30 do 17,00 sati.

 

                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                          Sead Džafić

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map