• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za ovjeru prepisa

Datum: 20.01.2017. 11:00

Na usmeni zahtjev stranke potrebno je priložiti na uvid orginal dokumente :

 

•Dokument koji želi stranka ovjeriti

•Dokaz o statusu kojim je utvrđeno kao osnov za oslobađanje takse:

•Uvjerenje ili odgovarajući dokument što će se konstatovati u vidu službene zabilješke na podnesku

•Taksa oslobađa se

 

Zahtjevi se predaju na šalter 2 za ovjeru u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 259