• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za upis u MKU

Datum: 20.01.2017. 11:02

Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeće dokumente :

 

1.Potvrda o smrti nadležne zdravstvene ustanove za izdavanje /u dva primjerka /

 

2.Vjenčani list ako je osoba u braku

 

3.Rodni list ako je udovac ili udovica (sa pribilješkom o smrti jednog bračnog druga)

 

4.Lična karta prijavioca smrtiZahtjevi se predaju na protokolu u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 259 lokal 205

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.