Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2021. GODINU

Datum: 25.05.2021. 15:49

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-2580-3/21

Datum:27.04.2021. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2021.  godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2021. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:1. Dodaje se nova stavka “Radovi na postavljanju kotla u Osnovnoj školi Kalesija, u dijelu RADOVI, redni broj 23. CPV 45331110-0- Radovi instaliranja kotla, procjena troškova, procijenjena vrijednost 2.917,09 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran April i period zaključenja ugovora Maj

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PO OVLAŠTENJU   OPĆINSKOG NAČELNIKA

                                                                                                ______________________

                                                                                                      Mujo Tosunbegović

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map