Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

10.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu

Datum: 10.10.2017. 08:06

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-7-11/17

Datum: 05.10.2017. godine

 

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2017. godinu,  općinski Načelnik, donosi

                                                           

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2017. godinu

                                                                    

I

 U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2017. godinu se mijenja na sljedeći način:

    1. Dodaje se nova stavka 27 Izrada rasvjete u Raincima Gornjim, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 6.000,00KM, vrsta postupka je direktni postupak, period pokretanja oktobar i zaključenja ugovora je oktobar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 615117-Sufinas.izgradnje uličnih rasvjeta po Mjesnim zajednicama. CPV 34993000-4.
    2. Dodaje se nova stavka 28 Čišćenje i uređenje poljoprivrednog zemljišta i odvodnih kanala k.o. Donji Rainci, k.o. Vukovije i k.o. Jeginov Lug, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 146.151,00KM, vrsta postupka je otvoreni postupak, period pokretanja oktobar i zaključenja ugovora je novembar mjesec, finansiranje odobrenim sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK po Programu korištenja sredstava prikupljanih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini broj 04/1-14-13873-4/17 od 29.05.2017. godine. CPV 45247112-8 i 90522400-6.
    3. Dodaje se nova stavka 29 Čišćenje i uređenje odvodnih kanala općinskom poljoprivrednom zemljištu (k.o. Jeginov Lug), Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 62.095,00KM, vrsta postupka je otvoreni postupak, period pokretanja oktobar i zaključenja ugovora je novembar mjesec, finansiranje odobrenim sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK po Programu korištenja sredstava prikupljanih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini broj 04/1-14-13873-4/17 od 29.05.2017. godine. CPV 45247112-8 i 90522400-6.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.                                 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________

          Sead Džafić

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map