Slider otherpages

 • prirodni potencijali

 • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Author Archive

IZMJENA I DOPUNA DIJELA REGULACIONOG PLANA „SJEVERNA ZONA“; „ JUŽNA ZONA“; „PROIZVODNO POSLOVNA ZONA KALESIJA GRAD, KALESIJSKO POLJE I ĆETENIŠTA“ I „TOJŠIĆI“, OPĆINA KALESIJA

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-5524-6/21

Datum, 05.11.2021. godine   

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga „IZMJENA I DOPUNA DIJELA REGULACIONOG PLANA „SJEVERNA ZONA“; „ JUŽNA ZONA“; „PROIZVODNO POSLOVNA ZONA KALESIJA GRAD, KALESIJSKO POLJE I ĆETENIŠTA“ I „TOJŠIĆI“, OPĆINA KALESIJA“ dodjeljuje ponuđaču „RADIS“ d.o.o. Istočno Sarajevo koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 20.475,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-5524-2/21 od 15.10.2021. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-44-3-47/21 od 18.10.2021. godine i ispravka obavještenja  52-1-3-45-8-51/21 od dana 27.10.2021.godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-5524-2/21 od 15.10.2021. godine. U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan broj pristiglih ponuda 2;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su dvije ponude prihvatljive;
 • da nema  neprihvatljivih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač RADIS DOO ISTOČNO SARAJEVO dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZMJENA I DOPUNA DIJELA REGULACIONOG PLANA „SJEVERNA ZONA“; „ JUŽNA ZONA“; „PROIZVODNO POSLOVNA ZONA KALESIJA GRAD, KALESIJSKO POLJE I ĆETENIŠTA“ I „TOJŠIĆI“, OPĆINA KALESIJA“, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 20.475,00 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.                                                                                                                            

Dostavljeno:

 • Učesnicima u postupku
 • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija
 • a/a                                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

  
                                                                                                                                                              _______________________

                                                                                                                                                               Sead Džafić, dipl.ecc.

Čišćenje i uređenje korita rijeke Gribaje na lokalitetu parcele tzv.Hatićka „ (nastavak projekta – radovi na igraonici)

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-3820-9/21

Kalesija, 05.10.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. i člana 72. stav 3. tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu Rješenja UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI ( broj JN2-03-07-1-2363-7/21 od 30.09.2021. godine, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača postupajući po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

Član 1.

Ugovor za nabavku radova „Čišćenje i uređenje korita rijeke Gribaje na lokalitetu parcele tzv.Hatićka „ (nastavak projekta – radovi na igraonici)“ dodjeljuje se ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija koji je dostavio ponudu sa cijenom u iznosu od 87.973,35 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-3820-1/21, od 13.07.2021. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-27-3-29/21 od 14.07.2021. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-3820-2/21, od 13.07.2021. godine. U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 1;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;

Dana 05.08.2021.godine općinski načelnik donio je Odluku o poništenju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-3820-5/21 od 05.08.2021.godine na prijedlog Komisije za javne nabavke, a na koju je izjavljena žalba od strane ponuđača „DŽALE ISKOP“ DOO Kalesija.

Ured za razmatranje žalbi je svojim rješenjem broj JN2-03-07-1-2363-7/21 od 30.09.2021.godine usvojio žalbu kao osnovanu, poništio Odluku Ugovornog organa o poništenju postupka javne nabavke i vratio predmet prvostepenom ugovornom tijelu na ponovni postupak.

U ponovnom postupku naložio da ugovorno tijelo postupi u skladu sa stavovima Ureda za razmatranje žalbi iznesenim u naprijed navedenom rješenju, te da okonča  postupak u skladu sa odredbom člana 69. Stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama tj. da se postupak javne nabavke okonča zaključenjem ugovora o javnoj nabavci. Iz svega navedenog odlučeno je kao u članu 1 ove Odluke.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 7 (sedam) dana, računajući od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti originale ili ovjerene kopije dоkumеntаciје koje se traže tenderskom dokumentacijom.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.                                                                                                                                            

Dostavljeno:

 • Učesnicima u postupku
 • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija
 • a/a                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

_________________________                                   SEAD DŽAFIĆ, dipl.ecc.       

Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine i opština Republike Srpske

Obavještavamo Vas da je, dana 25.10.2021. godine, objavljen Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine i opština Republike Srpske.

Javni poziv ostaje otvoren do 25.11.2021. godine i objavljen je u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

http://kalesija.ba/wp-content/uploads/JP-FBiH-2021.pdf

http://kalesija.ba/wp-content/uploads/JP-RS-2021.pdf

http://kalesija.ba/wp-content/uploads/Prijava-na-Javni-poziv-2021.doc

22. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2021. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-2580-23/21

Datum:15.10.2021. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2021.  godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2021. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2021. godinu se mijenja na sljedeći način:

1. pozicija broj 21  IZMJENA I DOPUNA DIJELA REGULACIONOG PLANA „SJEVERNA ZONA“; „ JUŽNA ZONA“; „PROIZVODNO POSLOVNA ZONA KALESIJA GRAD, KALESIJSKO POLJE I ĆETENIŠTA“ I „TOJŠIĆI“, OPĆINA KALESIJA u dijelu usluge mijenja se u dijelu procijenjena vrijednost gdje treba da stoji 25.000,00KM I u dijelu period pokretanja: OKTOBAR, period zaključenja ugovora NOVEMBAR.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                ______________________

                                                                                               SEAD DŽAFIĆ, DIPL.ECC.

21. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2021. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-2580-22/21

Datum:12.10.2021. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2021.  godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2021. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2021. godinu se mijenja na sljedeći način:

1. DODAJE SE POZICIJA BROJ 36 dijelu  RADOVI  “RADOVI NA ASFALTIRANJU U SELJUBLJU, .vrsta postupka OTVORENI POSTUPAK ,vrijednost 28.289,00 CPV KOD  45000000 –7 Građevinski radovi

period pokretanja: oktobar okvirni datum zaključenja ugovora:novembar

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                ______________________

                                                                                               SEAD DŽAFIĆ, DIPL.ECC.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map