Slider otherpages

 • prirodni potencijali

 • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Author Archive

P O S E B N A O D L U K A o pokretanju postupka javne nabavke USLUGA „NABAVKA BANKARSKIH USLUGA“

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-1-04-2-1481/21

Datum, 18.03.2021.godine,

Na osnovu člana 17. stav 1) i člana 19. stav 1. I člana 87. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14) i na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 03/12 i i 6/13),  općinski načelnik  donosi:

P O S E B N U   O D L U K U

o pokretanju postupka  javne nabavke  USLUGA„NABAVKA BANKARSKIH USLUGA“

                                                                                     Član I

Ovom Odlukom odobrava se ugovornom organu općina Kalesija  pokretanje postupka javne nabavke prije usvajanja i objavljivanja  Plana nabavki za 2021. godinu, za slijedeći predmet nabavke:

-„ NABAVKA BANKARSKIH USLUGA“

Član II

Nabavka iz tačke I ove Odluke, biće uvrštena u Plan nabavki za 2021.godinu, sa naznakom da je nabavka realizirana u periodu usvajanja i objavljivanja Plana nabavki za 2021. godinu.

                                                                                    Član III

Za nabavku predviđenu ovom Odlukom, postupak se pokreće Odlukom o pokretanju postupka nabavke u formi i sadržaju u skladu sa članom 18. Zakona o javnim nabavkama.

                                                                                     Član IV

Ova Odluka će biti Objavljena na stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba) prije pokretanja  postupka nabavke  

                                                                                   Član V

Procijenjena  vrijednost  naprijed navedene nabavke iznosi  1.709,00 KM bez PDV-a.

Finansijska sredstva za predmetnu nabavku radova osigurana su Odlukom o privremenom finansiranju za period Januar-Mart  2021.godine ( Odluka od 25.01.2021.godine Sl.glasnik Općine Kalesija broj 1 ), budžetska pozicija broj 613821-IZDACI PLATNOG PROMETA.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Članom 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 ), određeni su uslovi za početak postupka javne nabavke te je u stavu 1. jasno definisano da ugovorni organ ( općina Kalesija), može započeti postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u Planu  nabavki ili kad ugovorni organ donese posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke.

S tim u vezi, donošenje posebne odluke je nužnost, kao uslov za pokretanje javne nabavke u periodu do usvajanja i objavljivanja Plana nabavki za 2021.godinu.

Dana 17.03.2021.godine na protokol ovog Organa pristigla je Obavijest o isteku postojećeg jednogodišnjeg  Ugovora  o otvaranju i vođenju računa koji ovaj Organ ima zaključen sa UniCredit Bankom dd.  Na osnovu mišljenja šefa odsijeka za budžet, potrebno je u što kraćem vremenu provesti nabavku, bez čekanja usvajanja budžeta i Plana nabavki jer bi istekom postojećeg Ugovora došlo do zatvaranja računa u UniCredit Banci što bi dovelo do problema u platnom prometu. Ovakva situacija zahtijeva hitno reagovanje i nabavljanje potrebnih usluga na osnovu sredstava osiguranih Odlukom o privremenom finasiranju za period Januar-Mart. Obzirom da Plan nabavki za 2021.godinu još nije usvojen, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Dostavljeno:                                                                                                                     

 1. Služba za privredu i budžet,                                     
 2. a/a.                                    

OPĆINSKI NAČELNIK

_________________

Sead Džafić, dipl.ecc

P O S E B N A O D L U K A

o pokretanju postupka  javne nabavke  RADOVA „RADOVI NA KLIZIŠTU U NASELJU KOVAČEVIĆI, MZ TOJŠIĆI“

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-1-04-2-_______/21

Datum, _______2021.godine,

Na osnovu člana 17. stav 1) i člana 19. stav 1. I člana 87. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14) i na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 03/12 i i 6/13),  općinski načelnik  donosi:

P O S E B N U   O D L U K U

o pokretanju postupka  javne nabavke  RADOVA „RADOVI NA KLIZIŠTU U NASELJU KOVAČEVIĆI, MZ TOJŠIĆI“

                                                                                     Član I

Ovom Odlukom odobrava se ugovornom organu općina Kalesija  pokretanje postupka javne nabavke prije usvajanja i objavljivanja  Plana nabavki za 2021. godinu, za slijedeći predmet nabavke:

-„ RADOVI NA KLIZIŠTU U NASELJU KOVAČEVIĆI, MZ TOJŠIĆI“

Član II

Nabavka iz tačke I ove Odluke, biće uvrštena u Plan nabavki za 2021.godinu, sa naznakom da je nabavka realizirana u periodu usvajanja i objavljivanja Plana nabavki za 2021. godinu.

                                                                                    Član III

Za nabavku predviđenu ovom Odlukom, postupak se pokreće Odlukom o pokretanju postupka nabavke u formi i sadržaju u skladu sa članom 18. Zakona o javnim nabavkama.

                                                                                     Član IV

Ova Odluka će biti Objavljena na stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba) prije pokretanja  postupka nabavke  

                                                                                   Član V

Procijenjena  vrijednost  naprijed navedene nabavke iznosi  4.444,44 KM bez PDV-a.

Finansijska sredstva za predmetnu nabavku radova osigurana su Odlukom o privremenom finansiranju za period Januar-Mart  2021.godine ( Odluka od 25.01.2021.godine Sl.glasnik Općine Kalesija broj 1 ), budžetska pozicija broj 613729- zaštita od prirodnih i drugih nesreća.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Članom 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 ), određeni su uslovi za početak postupka javne nabavke te je u stavu 1. jasno definisano da ugovorni organ ( općina Kalesija), može započeti postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u Planu  nabavki ili kad ugovorni organ donese posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke.

S tim u vezi, donošenje posebne odluke je nužnost, kao uslov za pokretanje javne nabavke u periodu do usvajanja i objavljivanja Plana nabavki za 2021.godinu.

Krajem Januara 2021.godine došlo je do aktiviranja klizišta iz 2014.godine u naselju Kovačevići, MZ Tojšići, općina Kalesija.  Na osnovu mišljenja komisije za procjenu šteta,a u kojoj je učestvovao i magistar geologije, potrebno je preduzeti hitne mjere čiji je krajnji cilj spriječiti dalji dotok vode na pomenuto klizište. Ovakva novonastala situacija zahtijeva hitno reagovanje i nabavljanje potrebnih radova. Obzirom da Plan nabavki za 2021.godinu još nije usvojen, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Dostavljeno:                                                                                                                     

 1. Služba za privredu i budžet,                                     
 2. a/a.                                    

OPĆINSKI NAČELNIK

 Sead Džafić, dipl.ecc

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                          

      TUZLANSKI KANTON

        OPĆINA KALESIJA

       OPĆINSKO VIJEĆE 

Komisija za izbor i imenovanje predsjednika i

   4 (četiri) člana Općinske izborne komisije                                                         

Broj: 01-04-705/21

Datum, 19.02.2021. godine

            Na osnovu člana 2.12. stav 5. Izbornog Zakona BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju, razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 26/18 i 36/19), člana 2. Odluke o  o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i četiri člana Općinske izborne komisije Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija”, broj 2/21), Komisija za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije Kalesija (u daljem tekstu “Konkursna komisija”) , r a s p i s u j e

J A V N I  O G L A S

za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije

 1. Raspisuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne

           komisije.

 1. Članove Općinske Izborne komisije Kalesija imenuje Općinsko vijeće Kalesija, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.

         Općinsko  vijeće  imenuje  predsjednika iz reda imenovanih članova Općinske izborne    komisije, uz saglasnost Centralne  izborne komisije Bosne i Hercegovine.

 1. Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati slijedeće uslove:

        Opći uslovi:

 • da ima pravo glasa;
  • da ima odgovarajuću stručnost i iskustvo u provođenju izbora;

        Posebni uslovi:

 • da ima prebivalište u općini Kalesija;
  • da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS i
  • da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

            Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:

 • članstvo u Izbornoj komisiji,
  • članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

            Izuzetno, od odredbe navedene pod oznakom III alineje jedan posebnih uslova član izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata, sa  prebivalištem u općini za koju se imenuje izborna komisija, koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom.

      Izuzetno, od odredbe navedene pod oznakom III alineje tri posebnih uslova član izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS, bez izbornog iskustva.

 1. Član Općinske izborne komisije može biti:

predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar općinskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave ili druga lica, ako ispunjavaju uslove iz člana 2.2. Izbornog zakona, a nemaju smetnji iz člana 2.3. Izbornog zakona.

 1. Za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovano lice:
 2. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6., 1.7. i 1.7.a Izbornog zakona BiH;
 3. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 4. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. poglavlje II Izbornog zakona BiH;
 5. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
 6. kojem je izrečena kazna za  radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovorno, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke;
 7. koje je zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta, koji učestvuje na izborima, ili lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže,
 8. lice koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom člana 1.8 stav 6. Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i općinsko vijeće, odnosno skupština općine.
 1. Sastav općinske izborne komisije je multietičan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ za sprovođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.

        U sastavu općinske izborne komisije nastojat će se osigurati da broj članova manjeg zastupljenog spola bude najmanje 40% od ukupnog broja članova.

 1. Uz prijavu na ovaj Javni oglas potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:
 1. kraća biografija sa ličnim podacima kandidata (ime i prezime, ime oca, tačna adresa, broj telefona za kontakt, kao i podatke o kretanju u službi);
 2. ovjerena fotokopija diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme;
 3. dokaz o izbornom iskustvu za kandidata (uvjerenje općinske izborne komisije, rješenje o imenovanju ili neki drugi dokaz) koji mora sadržavati –  podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno, vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost – original ili ovjerena kopija,
 4. svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u BiH,
 5. svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz odredbe navedene pod oznakom V tačka od 1. do 5.
 6. svojeručno potpisana i od strane nadležnog organa ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz odredbe navedene pod oznakom V tačka 6. i 7.
 7. Obrazac PBA – 3 o prebivalištu kandidata na području općine Kalesija izdata od strane CIPS – a (ne starije od 3 (tri) mjeseca, od dana izdavanja od strane nadležnog organa) – original ili ovjerena kopija.

NAPOMENA:   –   Obrazac izjave pod tačkom 5. može se preuzeti u Stručnoj službi

                               Općinskog  vijeća Kalesija ili web stranici Centralne izborne komisije BiH,

 • Obrazac izjave pod tačkom 4. i 6. može se preuzeti u Stručnoj službi

Općinskog vijeća.

            Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i isti ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Po zatvaranju Javnog oglasa,   Komisija za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana  Općinske izborne komisije izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom i one koji ne ispunjavaju te uslove.

            Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Komisija će obaviti intervju,  nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.

            Općinsko vijeće Kalesija će, cijeneći položaj kandidata na rang listi, izvršiti imenovanje i svoju Odluku dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

            Prijave za ovaj Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom:

“JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I 4 (ČETIRI) ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE NE OTVARAJ” lično u pisarnicu općine Kalesija ili putem pošte na sledeću adresu:

Komisija za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije”,         

Ul. Patriotske lige br. 15,  75260 Kalesija.

.

Za  Komisiju za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije

Halil Aščić

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina, izgrađenih na području općine Kalesija

         Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

          Tuzlanski kanton

        OPĆINA KALESIJA

      OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-630/21.

Datum: 21.01.2021. godine

            Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Službene novine TK”, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) i člana 56. Statuta općine Kalesija – prečišćeni tekst  (“Službeni glasnik općine Kalesija”, broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Općinski načelnik, objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina,

izgrađenih na području općine Kalesija

I

              Pozivaju se zainteresovana stručna lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina,  izgrađenih na području općine Kalesija, i to sljedećih struka :

           –  arhitekture 

           –  građevine 

           –  elektrotehnike (jaka ili slaba struja) 

           –  mašinstva 

           –  geologije 

           –  geodezije 

           –  zaštite od požara i eksplozija 

           –  zaštite na radu

           –  zaštite okoline

           –  tehnologije

           – saobraćajne

           – sanitarne zaštite

II

              Na javni poziv mogu se prijaviti lica koja imaju najmanje VSS, diplomirani inženjeri, iz struka navedenih u tačci I javnog poziva sa najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i iskustvom u projektovanju ili izvođenju građevina sličnih izgrađenoj građevini.

III

            U radu komisije ne mogu sudjelovati službene osobe koje su učestvovale u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, niti osobe koje su sudjelovale u izradi tehničke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta, gradnji i nadzoru nad gradnjom.

IV

            Uz potpisanu prijavu sa tačnom adresom, brojem telefona/mobitela i e-mail adresom, potrebno je priložiti, original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • biografija
 • diploma o završenom fakultetu
 • dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja diplome iz tačke I javnog poziva
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • ovjerenu Izjavu kojom podnosilac prijave izjavljuje da će blagovremeno pisanim putem obavijestiti Službu za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija, radi izuzeća u radu Komisije, u slučaju da je u srodstvu sa investitorom građevine koja je predmet tehničkog pregleda ili zbog razloga  navedenih u tačci III javnog poziva.
 • dokaz o radnom iskustvu u projektovanju ili izvođenju građevina sličnih izgrađenoj građevini.

V

            Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja javnog poziva, utvrđena lista lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina, biti će istaknuta na oglasnoj ploči Općine Kalesija i ista će se objaviti u “Službenom glasniku općine Kalesija”  i ista će važiti dvije godine od dana utvrđivanja.

            Lica sa utvrđene liste kvalifiovanih stručnjaka, bit će povremeno, bez zasnivanja radnog odnosa angažovani u Komisiji za tehnički pregled po određenim specijalnostima.

            Članovi Komisije za tehnički pregled, imaju pravo na naknadu koja je regulisana posebnom Odlukom.

VI

            Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu.

            Prijave se mogu podnijeti putem pisarnice Općine Kalesija ili poštom na adresu:

Općina Kalesija

Patriotske lige broj 15

75260 Kalesija,

u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “Prijava na javni poziv za učešće u radu komisijaza tehnički pregled građevina – NE OTVARAJ”

            Na koverti obavezno naznačiti: ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

VII

            Javni poziv bit će objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” i web stranici Općine Kalesija.

            Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

            Dokumentacija predata uz prijavu se ne vraća podnosiocu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map