Slider otherpages

 • prirodni potencijali

 • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Author Archive

LOT 1 „Čišćenje i uređenje korita rijeke Gribaje na lokalitetu parcele tzv.Hatićka „ ( nastavak projekta radovi na igraonici i parking prostoru )

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-2928-6/21

Kalesija, 17.06.2021. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka b), stava 2. tačke e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po mišljenju i prijedlogu Komisije za javne nabavke, Općinski načelnik, donosi:

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke za LOT 1 Čišćenje i uređenje korita rijeke Gribaje na lokalitetu parcele tzv.Hatićka „ ( nastavak projekta radovi na igraonici i parking prostoru ) iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno više od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba ).

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Otvoreni postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-2928-1/21 od 05.05.2021. godine, a za koje je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-5-3-7 od 05.05.2021. godine na portalu javnih nabavki.

Dana 25.05.2021. godine izvršeno je javno otvaranje ponuda, istog dana izvršen je i pregled ponuda i zakazana e-aukcija. Nakon održane e-aukcije 02.06.2021. cijene svih prihvatljivih ponuda za LOT 1 –Radovi na igraonici ostale su znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku. S toga je  odlučeno kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

 • Učesnicima u postupku
 • a/a

OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                                             _______________________

                                                                                                                                                                               Sead Džafić, dipl.ecc

Čišćenje i uređenje korita rijeke Gribaje na lokalitetu parcele tzv.Hatićka „ ( nastavak projekta radovi na igraonici i parking prostoru )

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-2928-7/21

Kalesija, 17.06.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. i člana 72. stav 3. tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku radova „Čišćenje i uređenje korita rijeke Gribaje na lokalitetu parcele tzv.Hatićka „ ( nastavak projekta radovi na igraonici i parking prostoru )“ za LOT 2- Radovi na parking prostoru dodjeljuje se ponuđaču „IZGRADNJA“ DOO TEOČAK koji je dostavio ponudu sa cijenom u iznosu od 75.291,55 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-2928-1/21, od 05.05.2021. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-7-3-9/21 od 05.05.2021. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-2928-2/21, od 05.05.2021. godine. U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda ZA LOT 2 je 4;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 4  ponude prihvatljive;
 • da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.  Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

ponuđač „IZGRADNJA“ DOO TEOČAK za predmetnu nabavku radova „Čišćenje i uređenje korita rijeke Gribaje na lokalitetu parcele tzv.Hatićka „ ( nastavak projekta radovi na igraonici i parking prostoru )“  za LOT 2 Radovi na parking prostoru dostavioprihvatljivu ponudu s obzirom na uslove iz tenderske dokumentacije i sa najnižom cijenom, to Komisija za nabavke predlaže prihvatanje ponude, te shodno članu 70. Zakona, donošenje Odluke o izboru ponude ovog ponuđača, kao najpovoljnije za predmetnu nabavku. Cijena ponude je 75.291,55 KM sa PDV-om. Izabrani ponuđač je dužan u roku od 7 (sedam) dana, računajući od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti originale ili ovjerene kopije dоkumеntаciје koje se traže tenderskom dokumentacijom.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.                                                                                                                                       

Dostavljeno:

 • Učesnicima u postupku
 • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija
 • a/a                                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK

_________________________                                   SEAD DŽAFIĆ, dipl.ecc.                                                                                                                       

Obavještenje za studentske stipendije za akademsku 2020/2021 godinu

Obavještavaju se studenti koji se nalaze na Konačnoj rang listi zaključno sa brojem 45. odnosno koji su ostvarili pravo na stipendiju po Javnom Konkursu za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2020/2021.godini, da najkasnije do 18.06.2021.godine u Stručnu službu Općinskog načelnika dostave dokaz o otvorenom transakcijskom računu na koji će se vršiti uplata stipendije

KOnačna rang lista za studentske stipendije za 2020/2021

ČIŠĆENJE I IZRADA OBALOUTVRDE RIJEKE DUBNICA, OPĆINA KALESIJA K.Č.2077/1; 2077/2 I 2077/3

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-2941-6/21

Kalesija, 26.05.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem konkurentskog zahtjeva, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku radova ČIŠĆENJE I IZRADA OBALOUTVRDE RIJEKE DUBNICA, OPĆINA KALESIJA K.Č.2077/1; 2077/2 I 2077/3 dodjeljuje ponuđaču GRIMIG DOO DOBOJ ISTOK, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 6.018,48 KM sa uračunatim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-2941-1/21 od 06.05.2021. godine. Postupak nabavke je proveden putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-3-8-3-10/21 od 06.05.2021. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-2941-2/21 od 06.05.2021. godine. U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 4;

– da je blagovremeno zaprimljeno 4 ponude;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

– da su 3 pristigle ponude prihvatljive.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač GRIMIG DOO DOBOJ ISTOK dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova ČIŠĆENJE I IZRADA OBALOUTVRDE RIJEKE DUBNICA, OPĆINA KALESIJA K.Č.2077/1; 2077/2 I 2077/3, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom koja iznosi 6.018,48 KM sa uračunatim iznosom PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa,  najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.                       

           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                ___________________________

                                                                                                                                       SEAD DŽAFIĆ, DIPL.ECC

Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo objavljen od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

. Javni poziv Federalnog ministarstva energije, rudarstva i  industrije objavljen je na web stranici Vlade TK na sljedecem linku: http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi-mier/8301-javni-poziv-utrosak-sredstava-trajnog-revolving-fonda-mp-27052021

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map