Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Author Archive

U Kalesiji obilježen Dan državnosti, načelnik pozvao sve političare na jedinstvo

Općinski načelnik Sead Džafić sa saradnicima, predstavnici Općinskog vijeća, članovi i predstavnici boračkih udruženja i organizacija te predstavnici političkog i vjerskog života danas su polaganjem cvijeća i učenjem fatihe poginulim šehidima i borcima Armije RBiH počeli sa obilježavanjem 25.novembra Dana državnosti BiH.

Nakon toga u sali BKC-a „Alija Izetbegović“ održana je i Svečana sjednica na kojoj su govorili predsjedavajući Općinskog vijeća te načelnik Kalesije.

Svjedoci smo da danas mnogi žele opet da našu domovinu dijele, sada više nego ikad nam treba jedinstvo, ali ono iskreno kako bi sačuvali našu domovinu BiH. Mi druge domovine i rezervne nemamo, tako da je svaki pedalj ove države nama bitan i trebamo ga svi skupa čuvati, kazao je općinski načelnik Sead Džafić.

U sklopu obilježavanja Dana državnosti, na Majevici je obilježan i 27.godišnjica bitke na Lisači, kada su pripadnici Armije RBiH u okruženju držali pripadnike tzv. vojske RS-a od 8. do 25.novembra kada je i zauzeta ova kota.

Zauzimanjem ove kote mogu slobodno da kažem da je sačuvana teritorija Tuzlanskog kantona jer je sa ovih brda sijana smrt u svim okolnim naseljima, rekao je načelnik Džafić.

On je istakao da će sve učiniti da se ova kota uredi i da bude mjesto gdje će učenici dolaziti na časove historije kako bi slušali priče o hrabrosti boraca Armije RBiH.

Šemsudin Nasupović ispred Jedinstvene organizacije boraca koji je ove godine i dio tima za organizaciju obilježavanja bitke na Lisači kazao je da je ponosan na sve one koji su danas došli na ovo mjesto i koji su odali počast onima koji živote dadoše za odbranu domovine.

Nasupović se zahvalio i općinskom načelniku koji je pomogao da obilježavanje 27.godišnjice bitke na Lisači ove godine bude posjećenije u odnosu na dosadašnje godine.

Prisutnima na Lisači obratili su se i direktni učesnici bitke na Lisači, Ćazim Huremović i Zijad Šmigalović zvani Kuko.

Čestitka općinskog načelnika u povodu Dana državnosti BiH

Svim građanima lijepe naše Kalesije, BiH ali i onima koji vole ovu državu a borave i rade u dijaspori upućujem iskrene čestitke u povodu 25.novembra Dana državnosti BiH.  

Živimo u jako teškom vremenu kada neprijatelji sa svih strana pokušavaju da prekrajaju granice jedine nam domovine i svi zajedno trebamo raditi i jačati naše jedinstvo kako bi sačuvali domovinu BiH za koju su mnogi dali živote u toku agresije.  

Svoj patriotizam prema domovini pokažimo svojim djelima i čuvajmo domovinu u granicama Drina na istoku, Sava na sjeveru, Una na zapadu te Jadransko more na jugu.  

Sretan 25.novembar Dan državnosti BiH 

Općinski načelnik Sead Džafić 

Čestitka općinskog načelnika za Dan metalaca

Svim zaposlenicima u metalnoj industriji kako u našoj Kalesiji, tako i širom BiH upućujem iskrene čestitke u povodu 15.novembra koji se obilježava kao Dan metalaca.

Sa sigurnošću mogu reći da je metalni sektor u našoj općini iz godine u godinu sve više zastupljen i da je to ponos naše općine, naravno i uz druge grane industrije koje uporedo napreduju.

Sretan 15.novembar Dan metalaca

Općinski načelnik Sead Džafić

JAVNI POZIV za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima (“Sl. novine FBiH” br. 66/13 i 100/13), člana 2, 5, 7 i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova  („Sl.novine FBiH“ br. 17/14) i člana 4. i 11. Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ br. 9/14)Općinski načelnik Kalesija dana , o b j a v lj u j e

 JAVNI OGLAS
za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

I. PREDMET PRODAJE

Predmet ovog javnog oglasa je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta i to:

  1. Parcela označena sa k.č.br. 2461/36 zv. ” Memićki Lugovi” Oranica/Njiva 6. klase površine 493 m2 upisana u PL br. 225 KO Memići,odnosno parcela označena sa 498/464 zv.Memićki lugovi oranica površine 493 m2  upisana u ZK uložak broj. 17 KO SP Bulatovci

– Početna cijena zemljišta iznosi  3.451,00 KM za površinu od 493,00  m2,      

2.  Parcela označena sa k.č.br. 2461/37 zv. ” Memićki Lugovi” Oranica/Njiva 6. klase površine 547 m2    upisana u PL broj 225 KO Memići ,odnosno parcela ozmnačena sa 498/465 zv. Memićki Lugovi oranica površine 547 m2 upisana u ZK uložak broj 17 KO SP Bulatovci             

– Početna cijena zemljišta iznosi 10.924,00 KM za površinu od 493,00 m2, procijenjena od strane vještaka arhitektonsek struke

3.  Parcela označena sa k.č.br. 2461/38 zv. ” Memićki Lugovi” Oranica/Njiva 6. klase površine 551 m2,  upisana u PL broj 225 KO Memići ,odnosno parcela ozmnačena sa 498/466 zv. Memićki Lugovi oranica površine 551 m2  upisana u ZK uložak 17  KO SP  Bulatovci          

– Početna cijena zemljišta iznosi 11.020,00 KM za površinu od 493,00  m2,procijenjena od strane vještaka arhitetktonske struke

II. USLOVI PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretnini koja je predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja provest će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“ br. 17/14).

Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcela građevinskog zemljišta svakim radnim danom u vremenu od 8,00-15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do momenta podnošenja prijave, kao i uvid u dokumentaciju nekretnina koje su predmet ovog javnog oglasa.

III. NAČIN POLAGANJA KAPARE

Kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevinskog zemljišta za svaku parcelu označenu u tački I ovog oglasa koja je predmet javnog nadmetanja, s tim što taj iznos ne može biti  niži od 1.000,00 KM i ista se uplaćuje na žiro račun Općine Kalesija br. 338-650-2246644295, vrsta prihoda: 722431, općina: 044.

Dokaz o uplati kapare je potrebno predati Komisiji za provođenje javnog nadmetanja prije početka licitacije. Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način utvrđen članom 30. Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ br. 9/14) ili ne pristupi zaključenju ugovora po pismeno upućenom pozivu od strane općine, smatrat će se da je odustao od kupnje nekretnine i gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupovinu građevinskog zemljišta uplaćena kapara će se vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

IV. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u roku od 15 dana od davanja saglasnosti Općinskog vijeća na Odluku Općinskog načelnika o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije, a najpovoljniji kupac je dužan uplatiti prodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene kapare do dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene, prenosa vlasništva i posjeda, propisanih naknada, te druga prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa ovim javnim oglasom i pozitivnim propisima.

V. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED

Licima sa kojima bude zaključen ugovor u formi notarski obrađene isprave, nekretnine će se predati u posjed u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

VI. PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU

1.    Sadržaj prijave:

Prijava za učešće u javnom nadmetanju podnosi se u pismenoj formi i mora sadržavati sljedeće:

-Za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona, naziv i  k.č.br. nekretnine za koju se podnosi prijava

-Za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica, naziv i k.č.br. nekretnine za koju se podnosi prijava

  1. Prilozi uz prijavu:

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sledeće:

  1. Dokaz o uplaćenoj kapari od 10% (primjerak uplatnice),
  2. Ovjerene fotokopije rješenja/izvod iz sudskog registra za pravna lica,
  3. Ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti/obrta, ako je učesnik fizičko lice koje obavlja  samostalnu djelatnost /obrt.

VII. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA I IDENTIFIKACIJA UČESNIKA POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA

Postupak javnog nadmetanja će se održati u prostorijama Općine Kalesija, dana 29.11.2021.godine sa početkom u 9,00h sati.

Ukoliko dođe do pomjeranja termina održavanja javnog nadmetanja, podnosioci prijava će biti blagovremeno obaviješteni. Javnom nadmetanju je dužan da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti šačinjena u formi notarki obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predata komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizička lica koja učestvuju lično ili kao zastupnici/punomoćnici podnosioca prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

VIII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje je 15 dana od dana objavljivanja oglasa a računa se od posljednjeg objavljivanja u dnevnom listu.

Prijava sa naprijed navedenim dokazima podnosi se lično na protokol šalter sale u zgradi općine Kalesija u vremenu od 08,00 do 16,30 sati. sa naznakom:         

Općina Kalesija

“Komisija za provođenje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu općine Kalesija putem javnog nadmetanja-licitacije”

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.

Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke VI ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom.

Podnosioci neblagovremene i nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

U slučaju podnošenja neblagovremene i nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi  da je uplaćena kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnosiocu vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

Općina Kalesija ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

IX. OBJAVA OGLASA

Javni oglas će se objaviti  u jednom dnevnom listu koji se distribuira  na području cijele FBiH,  Web stranici Općine Kalesija i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

DODATNE INFORMACIJE  

Sve dodatne informacije u vezi sa urbanističko-tehničkim uslovima izgradnje objekta na predmetnom građevinskom zemljištu mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija svakim radnim danom  od 8,00 do 16,30 sati ili na broj telefona broj: 035-367-700, od dana objavljivanja javnog oglasa do isteka roka za dostavljanje prijave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Naredne godine počinje izgradnja zgrade za predškolsko obrazovanje u Kalesiji

Općinski načelnik Sead Džafić danas je u radnu posjetu primio ministra obrazovanja i nauke TK Elvisa Barakovića sa saradnicima te Dževada Hadžića poslanika u Skupštini TK.

Tema sastanka bila je osnivanje Javne ustanove za predškolsko obrazovanje na području naše općine.

Prema riječima općinskog načelnika Seada Džafića, Kalesija je jedna od četiri općine u našem kantonu koje nemaju javnu ustanovu, jer do sada nije bilo novca za ove namjene.

U mom mandatu smo uradili elaborat koji je osnova za izradu glavnog projekta, a Općina je obezbjedila i lokaciju gdje će se graditi objekat, istakao je načelnik Džafić.

On se zahvalio poslaniku u Skupštini TK Dževadu Hadžiću koji se stavio na raspolaganje da pomogne općini iz koje dolazi i da određeni projekti imaju podršku kako Vlade tako i Skupštine TK.

Ministar Elvis Baraković je rekao da će Ministarstvo obrazovanja u narednoj godini za početak radova na izgradnji predškolske ustanove u Kalesiji izdvojiti 100.000 KM, a Općina Kalesija je dužna da završi projekat te sve neopohodne dozvole kako bi u maju ili junu naredne godine počelo se sa radovima.

Ministar Baraković je kazao da su ove godine krenuli sa izgradnjom predškolske ustanove, odnosno obdaništa u Čeliću, a naredne godine nastavljaju u Kalesiji a zatim i u ostalim općinama koje nisu do sada to osnovale.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map