Adaptacija šalter sale u zgradi općine Kalesija

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-1857-5/18
Kalesija, 26.04.2018. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka b) i stav 2. tačka e), člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke radova „Adaptacija šalter sale u zgradi općine Kalesija“.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-1857/18, od 05.04.2018. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-25-3-29_18, od 05.04.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-1857-1/18, od 05.04.2018. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

• ukupan broj pristiglih ponuda 3;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su dvije ponude prihvatljive;
• da je jedna ponuda neprihvatljiva;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuda ponuđača „Kula mont“ d.o.o. Zenica je neprihvatljiva jer ponuđač nije dokazao uslove vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača. Naime ponuđač je dostavio potvrde o uspješno realizovanim ugovorima u ukupnoj vrijednosti 57.083,23KM sa PDV-om tj. 48.789,08KM bez PDV-a a u uslovim iz tenderske dokumentacije je traženo uspješno iskustvo u iznosu minimalno 51.200,00KM bez PDV-a.

Ponude ponuđača „Kristal“ d.o.o. Živinice i „Kuw-ing“ d.o.o. Kalesija su prihvatljive i u skladu sa tenderskom dokumentacijom i iznose 64.938,51KM odnosno 73.747,39KM sa PDV-om i vidljivo je da su obje ponude veće od procijenje vrijednosti radova.

Uzimajući u obzir sve navedeno, kao i činjenicu da se obje ponude veće od procijenje i planirane vrijednosti u budžetu općine Kalesija odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić