Nabavka softvera za elektronsko vođenje sjednica općinskog vijeća

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-1201-3/19

Datum: 16.04.2019. godine

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj:90/14), Općinski načelnik, Općine Kalesija, donosi

                                                           

O  D  L  U  K  U

o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača „SYNERGY SOFT“ d.o.o. Kakanj, broj: PR01-015/19, od 12.04.2019. godine za nabavku roba „Nabavka softvera za elektronsko vođenje sjednica općinskog vijeća“ po ukupnoj cijeni od 7.020,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a, navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.

Član 2.

Direktan sporazum za nabavku usluga iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u  skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).                                           

Član 3.

O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje

Zbog potrebe za nabavkom roba „Nabavka softvera za elektronsko vođenje sjednica općinskog vijeća“ pokrenut je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-1-05-2-1201-1/19, od 28.03.2019. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od jednog privrednog subjekata. Nakon zaprimanja ponude i utvrđivanja da je ponuđena cijena u skladu sa stvarnim tržišnim cijenama usluge koje su predmet nabavke ugovorni organ izvršio prihvatanje ponude  i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

Dostavljeno:                                                                                                                     

  1. Služba za privredu i budžet                                      

2.   a/a.                                          

OPĆINSKI NAČELNIK

____________________________

  Sead Džafić, dipl.ecc.