Nepredviđeni radovi na opremanju i uređenju Gradske dvorane u Kalesiji

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-4743-5/19

Kalesija, 31.12.2019. godine

Na osnovu člana 69. stav 2 tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14),  Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke usluga

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova „Nepredviđeni radovi na opremanju i uređenju Gradske dvorane u Kalesiji“.

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke radova „Nepredviđeni radovi na opremanju i uređenju Gradske dvorane u Kalesiji“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija, pokrenut je Odlukom o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj:02-1-05-2-4743-1/19, od 23.12.2019. godine. Postupak nabavke je pokrenut putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenje o nabavci na portalu javnih nabavki, a koji je objavljen na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba). Kao datum i vrijeme otvaranja ponuda za naprijed navedeni postupak tenderskom dokumentacijom određen je dan  30.12.2019. u 10.00 sati. Međutim, na otvaranju ponuda Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom Općinskog načelnika br.02-1-05-2-4743-2/19 od 23.12.2019. godine ustanovila je da ponuda koja je pristigla od ponuđača TRISAR-INN d.o.o. Sarajevo nije prihvatljiva iz razloga što dokumenti na osnovu kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje ponuđača nisu dostavljeni u cjelosti. Obzirom da je ponuda ponuđača Trisar-inn d.o.o. Sarajevo bila jedina pristigla ponuda stoga je odlučeno kao u članu 1 ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.                                                                                                                                       

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc