18. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2021. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-2580-20/21

Datum:23.09.2021. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2021.  godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2021. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2021. godinu se mijenja na sljedeći način:

1. DODAJE SE POZICIJA BROJ 34  dijelu  RADOVI  “REGULACIJA KORITA RIJEKE GRIBAJE I AŠČIĆA POTOKA U SVRHU SANACIJE POSLJEDICA OD POPLAVA U JUNU 2019.GODINE, POTEZ OKO PIJACE U TOJŠIĆIMA CCA 450M, IZVOĐENJE RADOVA, OPĆINA KALESIJA.vrsta postupka otvoreni postupak,vrijednost 415.020,28 CPV KOD  45246000-3 radovi regulacije rijeke I radovi zastite od poplava

period pokretanja: Septembar okvirni datum zaključenja ugovora:Oktobar

2. DODAJE SE POZICIJA BROJ 20  dijelu  ROBE  “NABAVKA SADNICA” VRSTA postupka DIREKTNI SPORAZUM,vrijednost 5.950,00 CPV KOD  03121100-6 živo bilje, lukovice, gomolji, korijenje, reznice I cjepovi

period pokretanja: Septembar okvirni datum zaključenja ugovora:Oktobar

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                ______________________

                                                                                               SEAD DŽAFIĆ, DIPL.ECC.