Javni oglas za prijem radnika

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-30- 2553/23  

Datum. 28.07.2023. godine

             Na osnovu člana 71., čl. 74.,75. i čl.76. a u vezi sa čl.73. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18,8/21,10/22 i 14/22), čl.56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.10/07,7/08,10/11,3/12 i 6/13), čl. 33.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 6/19, 2/20 , 5/20 , 6/21,1/22 , 2/22,  4/22, 8/22  i 3/23)  i Odluke br.02-30-2553/23           od 28.07.2023.godine Općinski načelnik, raspisuje

 J A V N I  O G L A S

 za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.NAZIV RADNOG  MJESTA

01.Viši referent za administrativno-tehničke poslove Općinskog vijeća…………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

02.Viši referent za poljoprivredu, vodoprivredu i turizam…………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

2.OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA:

Za poziciju 01.:

 • Vrši prijem stranaka, njihovo evidentiranje i usmjeravanje
 • Vrši telefonske i manipulativne razgovore
 • Prima poštu od pisarnice za Općinsko vijeće, predsjedavajućeg Općinskog vijeća i sekretara Općinskog vijeća
 • Vrši administrativno tehničke poslove Općinskog vijeća
 • Zaprima materijale predviđene za sjednice Općinskog vijeća
 • Vrši snimanje sjednice Općinskog vijeća, a po potrebi i drugih važnijih sjednica
 • Vodi evidenciju o materijalima razmatranim na sjednicama Vijeća
 • Izrađuje Izvod iz zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća
 • Brine se o otpremi usvojenih zaključaka Vijeća i vodi evidenciju vijećničkih pitanja postavljenih na sjednici i evidenciju pristupa vijećnika sjednicama Vijeća
 • Brine se i obavještava predsjedavajućeg Općinskog vijeća i sekretara Općinskog vijeća o zakazanim sastancima
 • Izrađuje službeni glasnik općine Kalesija, te radi na njegovom umnožavanju i distribuciji
 • Vrši prijem, interno dostavljanje za rješavanje i otpremu službene pošte
 • Vodi evidenciju protokola i referentske knjige, svih vrsta prijema i otpreme pošte
 • Vrši uručivanje pošte i prati uručivanje putem kurirske dostave
 • Obavlja računarske poslove za Općinsko vijeće, njegova radna tijela i Službu
 • Čuva sve vrste službene dokumentacije i drugih materijala i istu predaje na arhiviranje
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca Stručne službe

Za poziciju 02.:

 • U saradnji sa stručnim savjetnikom za poljoprivredu, vodoprivredu i turizam, radi na aplikacijama poljoprivrednika za mjere podsticanja od strane federalnih, kantonalnih i općinskih organa
 • Radi na unosu podataka i vodi registar poljoprivrednih gazdinstava i stalno vrši ažuriranje istih ( izdavanje “P1” obrasca, liste korištenja iz PRG i RK)
 • Vodi evidenciju o obradivom i neobradivom poljoprivrednom zemljištu po katastarskim kulturama i klasama, posjedovnoj strukturi i zapuštenosti
 • Vodi druge evidencije iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede
 • Odgovara za tačnost podataka u evidencijama
 • Čuva registre, evidencije i drugu zaduženu dokumentaciju
 • Informiše poljoprivredne proizvođače o općinskim, kantonalnim i federalnim propisima za ostvarivanje novčanih podrški
 • Učestvuje u izradi analiza prijava za planove proizvodnje u poljoprivredi ( “PPP” obrazac)
 • Priprema predmete za arhiviranje
 • Obavlja i druge poslove u saradnji sa Stručnim savjetnikom   
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

3. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA:

     a) Opći uslovi utvrđeni odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a (za sve pozicije):

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH

      b) Posebni  uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi i to:

Za poziciju 01:

 • SSS/IV stepen stručne spreme- Ekonomska, Gimnazija ili Upravna škola,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 02.:

 • SSS/IV stepen stručne spreme- Poljoprivredna škola,  Gimnazija ili Ekonomska škola,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

4.SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA

Uz  potpisanu Prijavu na javni oglas sa kratkom biografijom dostaviti original ili ovjerenu kopiju slijedećih dokumenata:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izjava kandidata da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH, ovjerena od strane nadležnog organa
 • Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH, ovjerena od strane nadležnog organa
 • Diploma/Svjedočanstvo o završenoj traženoj stručnoj spremi
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o položenom stručnom ispitu za namještenike
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci

Izabrani kandidati dužni su prije donošenja rješenja o prijemu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Rok za prijavu kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama “Oslobođenje”.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti u pisarnicu Općine ili putem pošte na adresu: Općina Kalesija -Ul. Patriotske lige br.15, 75 260 Kalesija sa naznakom “Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

NAPOMENA: U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenike s tim da je kandidat ukoliko bude primljen u radni odnos dužan položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, a u skladu sa čl.81.Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18,8/21,10/22 i 14/22).

                                                                                                   Općinski NAČELNIK                                                                                                                                

                                                                                                                                        Sead Džafić,dipl.ecc.