Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Nabavka usluga za održavanje vozila

Datum: 29.04.2019. 15:37

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-1183-6/19

Kalesija, 15.04.2019. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka b) i stav 2. tačka e), člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku usluga putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga „Nabavka usluga za održavanje vozila“, iz razloga što niti jedna ponuda nije pristigla do roka koji je bio određen za otvaranje ponuda.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba ).

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-1183-1/19, od 26.03.2019. godine. Postupak nabavke je objavljen putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koje je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-2-14-3-23_19, od 27.03.2019. godine na portalu javnih nabavki.

Kao datum i vrijeme otvaranja ponuda za naprijed navedeni postupak tenderskom dokumentacijom određen je dan  12.04.2019 u 09.30 sati. Međutim, niti jedna ponuda nije pristigla u datom roku. S toga je odlučeno kao u dipozitivu ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

  • arhivi,
  • svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                                             _______________________

                                                                                                                                                                               Sead Džafić, dipl.ecc

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map