Javna nadmetanja

Usmeno javno nadmetanje za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),  člana 42. Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/01) i Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/16 i 8/18),Općinski načelnik  Kalesije, o b j a v lj u j e

USMENO JAVNO NADMETANJE

za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Lokacije za postavljanje kioska u gradu Kalesija i to:

 1. Dvije (2) lokacije u površini od po 9 m2 u centru Kalesije na parkingu sa južne strane NLB Banke, označena sa k.č.br.  279/1 Zv. “Kalesija grad” u površini od 7309 m2 upisana u PL br. 61 KO Kalesija Grad.
 2. Jedna (1) lokacija  u površini od 9 m2 u centru Tojšića pored autobuskog stajališta za Tuzlu , označene sa k.č.br.602/1 zv.Medaš Pož.R421. u površini od 22207 m2 upisana u PL br. 108 KO Tojšići.

            PERIOD ZAKUPA: 5 godina.

CIJENA: Početna cijena zakupa javne površine iznosi 12,00 KM/m2 mjesečno za lokacije broj jedan (1) ,a za lokaciju broj dva (2) 11,00 KM/m2 .

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta, a ne manje od 1.000,00 KM.

USLOVI I NAČIN DODJELE: Javna površina se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima pod slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

 • Karakter objekta je privremeni.
 • Spratnost: prizemna.
 • Tip objekta: kiosk industrijske proizvodnje.
 • Namjena: trgovinsko-uslužna.
 • Vanjsko uređenje popločanjem mjesta za postavljanje kante za otpatke od željeznog pletiva 4/4 cm.
 • Nikakvi drugi radovi nisu dozvoljeni.

Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija, a isto će se održati 04.10.2021. godine sa početkom u 08,30 sati u prostorijama Općine Kalesija.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-709 svaki radni dan u periodu od 08,00 do 16,30 sati.

Javni oglas će se objaviti u jednom dnevnom listu koji se distribuira na području cijele FBiH, Web stranici Općine Kalesija i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

Permalink

Javno nadmetanje za dodjelu u zakup kompleksa kasarne “Masle”

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),  člana 4. Odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup kompleksa kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/16), Općinski  načelnik  Kalesija,   o b j a v lj u j e

 USMENO JAVNO NADMETANJE

za dodjelu u zakup kompleksa kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Kompleks kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama u općini Kalesija sa dijelom pripadajućeg zemljišta u površini od 14.000 m2 od parcele označene sa k.č.br. 1379 zv. “Dubrave” u naravi ostalo neplodno zemljište ukupne površine 28216 m2 upisano u PL br 263 KO Vukovije, po novom premjeru.

PERIOD ZAKUPA: 10 godina.

POČETNA CIJENA: Početna cijena zakupa nekretnine koja je predmet ovog javnog poziva utvrđena je na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka i iznosi 980,00 KM mjesečno.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta za mjesec dana.

USLOVI I NAČIN DODJELE: Kompleks kasarne “Masle” se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima za obavljanje djelatnosti iz oblasti: proizvodno-privredne, poljoprivrede, zanatstva, kulture, sporta i drugih djelatnosti.

Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija koju imenuje Općinski načelnik, a isto će se održati 28.02.2020. godine (petak) sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Općine Kalesija.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-700 svaki radni dan u periodu od 08,00 do 16,30 sati.

Ovaj oglas je objavljen u elektronskim medijima i na web stranici Općine Kalesija.

Permalink

USMENO JAVNO NADMETANJE za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

       Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

           Tuzlanski kanton

        OPĆINA KALESIJA

     OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-2-3988/19.

Datum: 25.09.2019. godine

            Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),  člana 42. Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/01) i Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/16 i 8/18),  Općinski  načelnik  Kalesija, o b j a v lj u j e

USMENO JAVNO NADMETANJE

za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

            PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

            Lokacije za postavljanje  kioska u gradu Kalesija i to:

 1. 2 lokacije u površini od po 9 m2 u centru Kalesije u ulici Patriotske lige ispod autobuskog stajališta prema Tuzli iza Robne kuće ”Bingo” na zemljištu označenom sa k.č.br. 279/1 zv. “Zemljište uz privrednu zgradu” u površini od 7309 m2 upisana u PL br. 61 KO Kalesija Grad po novom premjeru, a po zemljišnim knjigama označena sa k.č.br. 279/1 KO Kalesija Grad.

            PERIOD ZAKUPA: 5 godina.

            CIJENA: Početna cijena zakupa javne površine iznosi 10,00 KM/m2 mjesečno.

            PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta za mjesec dana.

            USLOVI I NAČIN DODJELE: Javna površina se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima pod slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

 • Karakter objekta je privremeni.
 • Spratnost: prizemna.
 • Tip objekta: kiosk industrijske proizvodnje.
 • Namjena: trgovinsko-uslužna.
 • Vanjsko uređenje popločanjem mjesta za postavljanje kante za otpatke od željeznog pletiva 4/4 cm.
 • Nikakvi drugi radovi nisu dozvoljeni.

            Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija, a isto će se održati 23.10.2019. godine sa početkom u 14,00 sati u sali za sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

            Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj ploči Općine Kalesija i web stranici općine Kalesija www.kalesija.ba .

             Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-709 svaki radni dan u periodu od 08,00 do 16,30 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.

Permalink

USMENO JAVNO NADMETANJE za dodjelu u zakup lokacije za postavljanje kioska

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-2-4438/17.

Datum: 04.07.2017. godine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07 i 7/08), člana 42 Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/01) i Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/16), Općinski načelnik Kalesija, o b j a v lj u j e

USMENO JAVNO NADMETANJE

za dodjelu u zakup lokacije za postavljanje kioska

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

1. Jedna lokacija za postavljanje kioska površine 13 m2 u centru Kalesije ul. Patriotske lige bb ispred Policijske uprave na zemljištu označenom sa k.č.br. 299/1 Kalesija Grad “kuća i zgrada” površine 419 m2 upisana u PL 61/14 KO Kalesija Grad.

PERIOD ZAKUPA: 2 godine.

CIJENA: Početna cijena zakupa javne površine iznosi 10,00 KM/m2 mjesečno.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta za mjesec dana.

USLOVI I NAČIN DODJELE: Javna površina se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima pod slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

Karakter objekta je privremeni.

Spratnost: prizemna.

Tip objekta: kiosk industrijske proizvodnje.

Namjena: trgovinsko-uslužna.

Vanjsko uređenje popločanjem mjesta za postavljanje kante za otpatke od željeznog pletiva 4/4 cm.

Nikakvi drugi radovi nisu dozvoljeni.

Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija, a isto će se održati 20.07.2017. godine sa početkom u 14,00 sati u sali za sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-700 svaki radni dan u periodu od 07,30 do 17,00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić

Permalink

Usmeno javno nadmetanje za dodjelu u zakup kompleksa kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-3672/17.
Datum: 11.05.2017. godine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), člana 4. Odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup kompleksa kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/16), Općinski načelnik Kalesija, o b j a v lj u j e

USMENO JAVNO NADMETANJE

za dodjelu u zakup kompleksa kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Kompleks kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama u općini Kalesija sa dijelom pripadajućeg zemljišta u površini od 14.000 m2 od parcele označene sa k.č.br. 1379 zv. “Dubrave” u naravi ostalo neplodno zemljište ukupne površine 28216 m2 upisano u PL br 263 KO Vukovije, po novom premjeru.

PERIOD ZAKUPA: 10 godina.

POČETNA CIJENA: Početna cijena zakupa nekretnine koja je predmet ovog javnog poziva utvrđena je na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka i iznosi 980,00 KM mjesečno.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta za mjesec dana.

USLOVI I NAČIN DODJELE: Kompleks kasarne “Masle” se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima za obavljanje djelatnosti iz oblasti: proizvodno-privredne, poljoprivrede, zanatstva, kulture, sporta i drugih djelatnosti.

Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija koju imenuje Općinski načelnik, a isto će se održati 29.05.2017. godine (ponedjeljak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-700 svaki radni dan u periodu od 08,30 do 17,00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić

Permalink