Javni konkursi

Ispravka javnog oglasa za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-2803-3

Datum: 15.07.2024.godine

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima (“Sl. novine FBiH” br. 66/13 i 100/13), člana 2, 5, 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Sl.novine FBiH“ br. 17/14) i Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik Općine Kalesija“ br. 9/14) Općinski načelnik, r a s p i s u j e

ISPRAVKU JAVNI OGLASA

za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

U Javnom oglasu za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

broj 02-04-2-2803 od 05.07.2024.godine objavljen u dnevnom listu Oslobođenje izdanje za 06. i 07.07.2024.godine pod brojem II Predmet prodaje i početna cijena tekst :

„ -k.č.br.273/3 zv.”Šapčanka “, oranica površine 421 m2 upisana u ZK br.1867

KO Kalesija Grad kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.273/1 zv.” Šapčanka”

oranica/njiva 5.klase površine 421 m2 upisana u PL br.61 KO Kalesija Grad

Početna cijena zemljišta iznosi 80,00 KM/m² odnosno za površinu od 421 m2 iznosi

33.680,00 KM,“ se briše i stavlja se tekst

„ -k.č.br.273/1 zv.”Šapčanka “, oranica površine 843 m2 upisana u ZK br.1867

KO Kalesija Grad kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.273/1 zv.” Šapčanka”

oranica/njiva 5.klase površine 843 m2 upisana u PL br.61 KO Kalesija Grad

Početna cijena zemljišta iznosi 80,00 KM/m² odnosno za površinu od 843 m2 iznosi

67.440,00 KM “

te tekst :

„ -k.č.br. 273/4 zv.”Šapčanka “, oranica površine 108 m2 upisana u ZK br.1867

KO Kalesija Grad kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.273/4 zv.”Šapčanka”

oranica/njiva 5.klase površine 108 m2 upisana u PL br.61 KO Kalesija Grad

Početna cijena zemljišta iznosi 80,00 KM/m² odnosno za površinu od 108 m2 iznosi

8.640,00 KM, se briše.

Fizička i pravna lica koja su već predala prijavu za gore navedene parcele, dostavljaju dopunu prijave u skladu sa ovom ispravkom, odnosno za parcelu koja je izbrisana dokumentacija će biti vraćena.

U preostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje neizmjenjen.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić,dipl.ecc

Permalink

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2023/2024. godini

 Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02/3-1-11-2754/24 
Datum: 26.06.2024. godine

            Na osnovu člana 18. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/18 i 8/23), Odluke o budžetu općine Kalesija za 2024. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br. 10/23) i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija sa Ekonomskog koda 614234 “Isplate stipendija” u 2024. godini br. 02/3-1-11-2754/24 od 26.06.2024. godine, Općinski načelnik dana  26.06.2024. godine,  raspisuje 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2023/2024. godini

(više…)

Permalink

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2023/2024. godini

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02/3-1-11-1334-3/24    
Datum: 02.04.2024. godine

            Na osnovu člana 18. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/18 i 8/23), Odluke o budžetu općine Kalesija za 2024. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br. 10/23) i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija sa Ekonomskog koda 614234 “Isplate stipendija” u 2024. godini br. 02/3-1-11-1334-2/24 od 02.04.2024. godine, Općinski načelnik dana  02.04.2024. godine,  raspisuje 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2023/2024. godini

(više…)

Permalink

Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za projekt “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG2)

Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za projekt „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“.

Svrha projekta je poticanje uspostavljanja novih i/ili osnaživanje postojećih usluga poslovne podrške usmjerene prvenstveno na start-up kompanije i mlade poduzetnike u oblasti digitalizacije poslovnih procesa, razvoja poslovanja, unapređenja konkurentnosti i uvođenja inovativnih poslovnih modela.

Više informacija na web stranici UNDP ili Federalnog ministarstva razvoja i obrta

Permalink

O D L U K U

o utvrđivanju dopune  liste  kvalifikovanih stručnjaka za učešće u komisijama za tehnički pregled građevina na području općine Kalesija

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02/2-04-2-2716-5

Datum: 01.09.2023.godine

            Na osnovu  člana 131. stav 7. Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Sl. novine TK” br. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16, 4/17 i 22/22)  i člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U

o utvrđivanju dopune  liste  kvalifikovanih stručnjaka za učešće u komisijama za tehnički pregled građevina na području općine Kalesija

I

utvrđuje se dopuna liste kvalifikovanih stručnjaka za učešće u komisijama za tehnički pregled građevina na području općine Kalesija,kako slijedi :

  • Mr.sc.Brkić Asim  dipl.ing.građ., Ul.Mije Keroševića Guje br.2/II-8 Tuzla,tel.061-633-252,e-mail:asim.brkic@yahoo.com,oblast:građevinarstvo.
  • Mr.sc.Karić Ševko dipl.ing.građ.,Izeta Sarajlića C-17,Tuzla,tel.062-389-118 i ,e-mail.sevkokaric956@gmail.com, oblast:građevinarstvo.

II

Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove će u skladu sa potrebama investitora sa utvrđene dopunske  liste kvalifikovanih stručnjaka iz tačke I ove Odluke i Odluke broj 02/2-1-19-2-1744-4/23 od 19.06.2023.godine imenovati Komisiju za tehnički pregled građevina na području općine Kalesija,vodeći računa o vrsti i složenosti objekata.

III

U roku od dvije godine od dana donošenja ove Odluke, nadležna služba Općine Kalesija,raspisat će novi Javni poziv zaintererovanim stručnim licima za učešće u komisijama za tehnički pregled građevina na području općine Kalesija.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku općine Kalesija”.

                                                                                                       PO OVLAŠTENJU

                                                                                                 OPĆINSKOG NAČELNIKA

                                                                                                      Mujo Tosunbegović

Permalink

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2022/2023. godini

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02/3-1-11-1109-3/23    
Datum: 30.03.2023. godine

            Na osnovu člana 18. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/18), Odluke o budžetu općine Kalesija za 2023. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.9/22) i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija sa Ekonomskog koda 614234 ” Isplate stipendija” u 2023. godini br. 02/3-1-11-1109-2/23 od 30.03.2023. godine, Općinski načelnik, dana  30.03.2023. godine,  raspisuje 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2022/2023. godini

(više…)

Permalink