Javni konkursi

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2022/2023. godini

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02/3-1-11-1109-3/23    
Datum: 30.03.2023. godine

            Na osnovu člana 18. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/18), Odluke o budžetu općine Kalesija za 2023. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.9/22) i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija sa Ekonomskog koda 614234 ” Isplate stipendija” u 2023. godini br. 02/3-1-11-1109-2/23 od 30.03.2023. godine, Općinski načelnik, dana  30.03.2023. godine,  raspisuje 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2022/2023. godini

(više…)

Permalink

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/2022. godini

 Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-11-3267/22

Datum: 03.06.2022. godine

            Na osnovu člana 18. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/18), Odluke o budžetu općine Kalesija za 2022. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.10/21) i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija sa Ekonomskog koda 614234 ” Isplate stipendija” u 2022. godini br. 02-11-3267/22 od 03.06.2022.godine, Općinski načelnik, dana  03.06.2022. godine,  raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/2022. godini

            U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2022. godinu, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za 30 redovna studenta I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/2022. godini u iznosu od 1.000,00 KM, koji će se isplaćivati u 10 jednakih mjesečnih rata tokom 2022. godine.

            Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
  • da imaju prebivalište na području općine Kalesija
  • da su redovni studenti I ciklusa na jednom od Univerziteta u BiH
  • da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu godinu studija
  • da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca

            Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju slijedeće dokumentacije:

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 3 mjeseca)
 2. Prijavu mjesta prebivališta (ne starije od 3 mjeseca)
 3. Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine/semestra,
 4. Izjavu, ovjerenu od strane nadležnog organ, da kandidat ne prima kredit ili stipendiju od drugog davaoca (ne starija od tri mjeseca)
 5. Uvjerenje o položenim ispitima i prosječnom ocjenom u prethodnoj godini studija,
 6. Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija)
 7. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (ne starija od 3 mjeseca)
 8. Dokazi o prihodima za sve punoljetne članove domaćinstva: uvjerenje o neto plaći zaposlenika isplaćene u zadnja tri mjeseca ili posljednje tri platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca, penzijski ček za zadnji isplaćeni mjesec, uvjerenje Porezne uprave o ostvarenom prihodu (završni račun za proteklu godinu), odnosno plaćenom porezu za druge djelatnosti ili dokaz o nezaposlenosti (Uvjerenje biroa za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne uprave da se ne vodi u evidenciji osiguranih lica) ili za korisnika stalne novčane pomoći – Uvjerenje JU Centar za socijalni rad Kalesija- (sva nabrojana dokumentacija ne starija od tri mjeseca)
 9. Za članove domaćinstva koji se školuju -potvrda o školovanju
 10. Dokaz o branilačkom statusu  i invaliditetu:

– Studenti iz porodica šehida i poginulih boraca – Posljednje važeće Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa ili Uvjerenje nadležne službe (ne starije od 3 mjeseca)

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac invalid – Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa ili Uvjerenje nadležne službe (ne starije od 3 mjeseca)

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac nezaposleni
demobilisani borac – Uvjerenje Odjeljenja odbrane o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim snagama BiH (ne starije od 3 mjeseca)

            Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, imovinski cenzus i branilački status (čl. 12, 13 i 14. Pravilnika).

            Studentima sa prosječnom ocjenom 9,00 i više iz prethodne godine studija, stipendija se dodjeljuje bez bodovanja u skladu sa čl.11.Pravilnika.

            Konkurs se objavljuje na oglasnoj ploči Općine, na web stranici Općine i dnevnim novinama “Oslobođenje” i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

            Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na lično ili putem pošte na adresu: OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige br.15. 75260 Kalesija, sa naznakom “Za komisiju za rješavanje prijava na konkurs za dodjelu stipendija”.

            Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

            Napomena: Prijavni obrazac može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Kalesija-šalter sala i web stranici Općine Kalesija.

                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                               Sead Džafić,dipl.ecc.

Prijavni obrazac

Permalink

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/2022. godini

 Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-11-1030-2/22

Datum: 03.02.2022. godine

            Na osnovu člana 18. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/18), Odluke o budžetu općine Kalesija za 2022. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.10/21) i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija sa Ekonomskog koda 614234 ” Isplate stipendija” u 2022. godini br.02-11-1030-1/22 od 02.02.2022.godine, Općinski načelnik, dana  03.02.2022. godine,  raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/2022. godini

            U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2022. godinu, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za 58 redovna studenta I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/2022. godini u iznosu od 1.000,00 KM, koji će se isplaćivati u 10 jednakih mjesečnih rata tokom 2022. godine.

            Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
  • da imaju prebivalište na području općine Kalesija
  • da su redovni studenti I ciklusa na jednom od Univerziteta u BiH
  • da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu godinu studija
  • da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca

            Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju slijedeće dokumentacije:

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 3 mjeseca)
 2. Prijavu mjesta prebivališta (ne starije od 3 mjeseca)
 3. Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine/semestra,
 4. Izjavu, ovjerenu od strane nadležnog organ, da kandidat ne prima kredit ili stipendiju od drugog davaoca (ne starija od tri mjeseca)
 5. Uvjerenje o položenim ispitima i prosječnom ocjenom u prethodnoj godini studija,
 6. Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija)
 7. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (ne starija od 3 mjeseca)
 8. Dokazi o prihodima za sve punoljetne članove domaćinstva: uvjerenje o neto plaći zaposlenika isplaćene u zadnja tri mjeseca ili posljednje tri platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca, penzijski ček za zadnji isplaćeni mjesec, uvjerenje Porezne uprave o ostvarenom prihodu (završni račun za proteklu godinu), odnosno plaćenom porezu za druge djelatnosti ili dokaz o nezaposlenosti (Uvjerenje biroa za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne uprave da se ne vodi u evidenciji osiguranih lica) ili za korisnika stalne novčane pomoći – Uvjerenje JU Centar za socijalni rad Kalesija- (sva nabrojana dokumentacija ne starija od tri mjeseca)
 9. Za članove domaćinstva koji se školuju -potvrda o školovanju
 10. Dokaz o branilačkom statusu  i invaliditetu:

– Studenti iz porodica šehida i poginulih boraca – Posljednje važeće Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa ili Uvjerenje nadležne službe (ne starije od 3 mjeseca)

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac invalid – Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa ili Uvjerenje nadležne službe (ne starije od 3 mjeseca)

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac nezaposleni
demobilisani borac – Uvjerenje Odjeljenja odbrane o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim snagama BiH (ne starije od 3 mjeseca)

            Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, imovinski cenzus i branilački status (čl. 12, 13 i 14. Pravilnika).

            Studentima sa prosječnom ocjenom 9,00 i više iz prethodne godine studija, stipendija se dodjeljuje bez bodovanja u skladu sa čl.11.Pravilnika.

            Konkurs se objavljuje na oglasnoj ploči Općine, na web stranici Općine i dnevnim novinama “Oslobođenje” i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

            Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na lično ili putem pošte na adresu: OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige br.15. 75260 Kalesija, sa naznakom “Za komisiju za rješavanje prijava na konkurs za dodjelu stipendija”.

            Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

            Napomena: Prijavni obrazac može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Kalesija-šalter sala i web stranici Općine Kalesija.

                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                               Sead Džafić,dipl.ecc.

Prijavni obrazac

Permalink

Poništenje konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za razvoj općine Kalesija

-+-Agencija za razvoj općine Kalesija

 d.o.o. Kalesija

Ul. Patriotske lige 15, 75260 Kalesija

Tel/Fax: 035/367-707

e-mail: agencija@kalesija.ba

JIB: 4210283120006

Broj: 61/19

Datum: 04.11 .2019.godine

            Na osnovu odredbi Statuta “Agencije za razvoj općine Kalesija” d.o.o. Kalesija  i Odluke Nadzornog odbora o poništenju Konkursa za izbor i imenovanje direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija broj:60/19 od 04.11.2019. godine Nadzorni odbor „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija, dana 04.11.2019. objavljuje: 

P O N I Š T E NJ E

Konkursa za izbor i imenovanje direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija „ d.o.o. Kalesija

 Poništava se Konkurs za izbor i imenovanje direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija broj: 44/19 od 23.09.2019. godine, objavljen dana 25.09.2019.godine u Dnevnim novinama “Oslobođenje”, „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“prvi put dana 27.09.2019.godine i drugi put dana 4.10.2019. godine, web stranici općine Kalesija dana 30.09.2019. godine  i Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona-Biro Kalesija dana 25.09.2019. godine, iz formalno-pravnih i tehničkih razloga.

Predsjednik Nadzornog odbora

Amina Gutić

Permalink

KONKURS za izbor i imenovanje direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija

Agencija za razvoj općine Kalesija d.o.o. Kalesija

Ul. Patriotske lige 15, 75260 Kalesija

Tel/Fax: 035/367-708

e-mail: agencija@kalesija.ba

JIB: 4210283120006

Broj:44/19
Datum: 24.09.2019. godine

        Na osnovu odredbi Statuta društva „Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija i Zakona o radu „Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18 i člana 6.i člana 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu „Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19,  Nadzorni odbor društva „Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija na svojoj XI sjednici donio je Odluku broj:43/19 dana 23.09.2019. godine kojom raspisuje:

KONKURS
za izbor i  imenovanje direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija

       Objavljuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora „ Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija na određeno vrijeme bez zasnivanja radnog odnosa.

I. KRAĆI OPIS POZICIJE DIREKTORA „AGENCIJE ZA RAZVOJ OPĆINE KALESIJA“ D.O.O. KALESIJA

– organizuje i rukovodi radom Društva, zastupa i predstavlja Društvo prema trećim licima i odgovoran je za zakonit rad Društva,

– poduzima mjere i aktivnosti za efikasno   obavljanje djelatnosti radi koje je Društvo osnovano;

– predlaže Nadzornom odboru i Skupštini Društva program rada i plan razvoja Društva,

– izvršava Odluke Nadzornog odbora;

– podnosi Nadzornom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju, te poduzima mjere za efikasno   obavljanje djelatnosti radi koje je Društvo osnovano;

– pronalazi potencijalne izvore finansiranja Agencije i organizuje praćenje javnih poziva i vanjskih izvora finansiranja

– vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

NAPOMENA: Za radno mjesto direktor „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija nije predviđen probni rad.

Kandidati za imenovanje na poziciju direktora Društva „Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

II.OPĆI UVJETI

– da je državljanin Bosne i Hercegovine;

– da je stariji od 18 godina;

–  da posjeduje univerzitetsku diplomu,

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta,

– da nije otpušten od strane poslodavca kao rezulatat disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa;

– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);

III.POSEBNI UVJETI

– VSS/VII stepen stručne spreme (ekonomskog, tehničkog ili društvenog smjera),

– najmanje 5 godina radnog  iskustva na rukovodećim poslovima ili poslovima pripreme, izrade i implementacije projekata,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računaru;

– vozačka dozvola B kategorije;

– da ne postoje zakonske smetnje za imenovanje na rukovodnu funkciju,

– da se protiv lica koje konkuriše na poziciju direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija ne vodi krivični postupak;

– da lice koje konkuriše na poziciju direktora „ Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija nije osuđivano za krivično djelo ili za privredni prestup pet godina od dana pravosnažnosti presude

IV.POTREBNI DOKUMENTI

Uz  PRIJAVNI OBRAZAC na Konkurs kandidati su dužni dostaviti:

– uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

– ovjerenu fotokopiju lične karte,

– ovjerenu fotokopiju diplome,

– dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima ili poslovima pripreme, izrade i implementacije projekata,

– dokaz o poznavanju engleskog jezika,

– dokaz o poznavanju rada na računaru,

– ovjerenu kopiju vozačke dozvole B kategorije,

– Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da nije otpušten od strane poslodavca kao rezulatat disciplinske mjere, bilo na nivou države ili entiteta, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa;

– Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da  nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);

– uvjerenje da kandidat u poslednjih 5 godina nije pravosnažno osuđen za krivično djelo ili za privredni prestup za radnje ne spojive sa obavljenjem rukovodne funkcije odnosno poslova direktora.

PRIJAVNI OBRAZAC se može preuzeti  lično u prostorijama „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija.

Prilikom ocjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata u obzir će biti uzeto sljedeće:
– organizacijske i rukovodne sposobnosti,
– iskustvo na pripremi izradi i implementaciji projekata
– poznavanje zakonodavnih propisa iz oblasti poslova iz djelokruga Agencije,
– poznavanje lokalnog ekonomskog razvoja i strateškog planiranja općine

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

Samo izabrani kandidat bit će obavezan u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj Konkurs.

Konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnim novinama“Oslobođenje“.

Prijave sa potpunom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu „Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija  Ulica Patriotske lige broj 15, 75260 Kalesija

sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA

„AGENCIJE   ZA RAZVOJ OPĆINE KALESIJA“ D.O.O. KALESIJA NE-OTVARATI “

Predsjednik Nadzornog odbora

„Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija

Amina Gutić

Permalink

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl.novine FBIH”br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br.10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), člana 18. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/18), te Odluke o budžetu općine Kalesija za 2019. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br. 1/19) i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija i raspodjeli sredstava sa Ekonomskog koda 614234 ” Isplate stipendija” u 2019. godini br.02-05-2-406/19 od  30.01.2019.godine, Općinski načelnik, dana  01.02.2019. godine,  r a s p i s u j e

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2018/2019. godini

            U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2019. godinu, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2018/2019. godini u iznosu od 1.000,00 KM, koji će se isplaćivati u 10 jednakih mjesečnih rata tokom 2019. godine.

            Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
  • da imaju prebivalište na području općine Kalesija
  • da su redovni studenti I ciklusa na jednom od Univerziteta u BiH
  • da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu godinu studija
  • da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca

            Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni (u orginalu ili ovjerenoj kopiji) priložiti  sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 3 mjeseca),
 2. Prijavu mjesta prebivališta (PBA-3 ne starije od tri mejseca) i kopiju lične karte,
 3. Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine -semestra,
 4. Izjavu da ne primam kredit ili stipendiju od drugog davaoca, (ne starija od tri mejseca)
 5. Uvjerenje o položenim ispitima i prosječnom ocjenom u prethodnoj godini studija,
 6. Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija),
 7. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista, (ne starija od tri mjeseca)
 8. Dokazi o prihodima za sve punoljetne članove domaćinstva: uvjerenje o neto plaći zaposlenika isplaćene u zadnja tri mjeseca ili posljednje tri platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca, penzijski ček za zadnji isplaćeni mjesec, uvjerenje Porezne uprave o ostvarenom prihodu (završni račun za proteklu godinu), odnosno plaćenom porezu za druge djelatnosti ili dokaz o nezaposlenosti (Uvjerenje biroa za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne uprave da se nevodi u evidenciji osiguranih lica) ili za korisnika stalne novčane pomoći – Uvjerenje JU Centar za socijalni rad Kalesija, (sva nabrojana dokumentacija ne starija od tri mjeseca)
 9. Za članove domaćinstva koji se školuju, potvrda o školovanju.
 10. Dokaz o branilačkom statusu  i invaliditetu:

– Studenti iz porodica šehida i poginulih boraca  – Poslednje važeće Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa, ili Uvjerenje nadležne službe, ne starije od tri mjeseca,

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac invalid – Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa, ili Uvjerenje nadležne službe, ne starije od tri mjeseca,

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac nezaposleni
demobilisani borac – Uvjerenje Odjeljenja odbrane o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim snagama BiH.

Napomena: Sva dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerena kopija, ne starija od tri mjeseca.

            Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, imovinski cenzus i branilački status (čl. 12, 13 i 14. Pravilnika).

            Studentima sa prosječnom ocjenom 9,00 i više iz prethodne godine studija, stipendija se dodjeljuje bez bodovanja.

            Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Oslobođenje”.

            Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na adresu: OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige br.15. 75260 Kalesija, sa naznakom “Za konkurs za dodjelu stipendija”

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Permalink

JAVNI KONKURS za odabir korisnika grant sredstava po Projektu za odabir korisnika grant sredstava po Projektu u okviru MEG Projekta u Općini Kalesija

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-400-19/17-5
Datum: 27.07.2018. godine

Na osnovu Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027.,”Službeni glasnik općine Kalesija” broj:1A/18 i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kalesija za 2018. godinu, kao i Smjernica za podnosioce prijava kod realizacije Projekta “Podrška u zapošljavanju u privredi za 2018.godinu” u okviru MEG Projekta za općinu Kalesija u 2018. godini te u skladu sa članom 8. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (“Službeni novine FBiH”, broj:broj 49/06 i 51/09 ), Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI KONKURS
za odabir korisnika grant sredstava po Projektu
“Podrška u zapošljavanju u drvnoj i metaloprerađivačkoj industriji” za 2018.godinu”
u okviru MEG Projekta u Općini Kalesija

 

I PREDMET JAVOG KONKURSA

Općina Kalesija raspisuje Javni konkurs za prikupljanje prijava za odabir korisnika Grant sredstava Općine Kalesija po Projektu “Podrška u zapošljavanju u drvnoj i metaloprerađivačkoj industriji za 2018.godinu” u okviru MEG Projekta za općinu Kalesija. Sredstva grant sheme usmjeriti će se na poticanje kao podrška zapošljavanja u drvnoj i metaloprerađivačkoj industriji području općine Kalesija. Kroz realizaciju Projekta treba da se doprinese ostvarenju ciljeva Projekta;

• Zaposleno minimalno 16 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje
• Privredni subjekti, korisnici poticaja, povećali izvozne kapacitete na nova ili postojeća tržišta za 3%.

 

II KORISNICI SREDSTAVA

Program predviđa utrošak sredstva po modelu sufinansiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba posredstvom poslodavaca sa područja općine Kalesija. Prijave mogu podnijeti poslodavci-privredni subjekti-korisnici sredstava za upošljavanje lica koja pripadaju ciljnoj grupi potrebno je da ispunjavaju sljedeće eliminacijske kriterije i to:

– da je djelatnost registrovana i ima sjedište na području općine Kalesija,
– da je njihova djelatnost proizvodnog karaktera, (minimalno 80% prihoda ostvaruju od prodaje vlastitog proizvoda) ,
– da su po klasifikaciji djelatnosti razvrstani kao djelatnosti metaloprerade ili drvoprerade.
– da su pozitivno poslovali u 2017. godini,
– da nemaju dugovanja prema općini Kalesija,
– da nemaju dugovanja po osnovu poreza (uključuje direktne i indirektne poreze)

Svaka prijava treba da se sastoji od slijedećih obaveznih dokumenta:
1. Popunjen prijavni obrazac u zadatom formatu
2. Ovjerena kopija rješenja o registraciji poslovnog subjekta kod nadležnog organa
3. Ovjerena kopija financijskih izvještaja za 2017. godinu
4. Dokaz o ostvarenom izvozu
5. Izjava o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
6. Izjava kojom se podnosilac prijave obavezuje da će ispuniti obaveze iz aplikacije
7. Kopija certifikata koje kompanija posjeduje (ukoliko u aplikaciji naznači da ih posjeduje)

Po okončanju Javnog konkursa, aplikanti koji ostvare pravo na dodjelu sredstava dužni su da u roku od 14 dana dostave:
– Uvjerenje od Porezne uprave Federacije BiH o izmirenju poreza i doprinosa (PIO/MIO i zdravstveno) za sve uposlene
– Uvjerenje Uprave za Indirektno Oporezivanje BIH o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
Da ukoliko ne dostavi tražena uvjerenja aplikant će biti diskvalifikovan.

Selekcioni kriteriji, evaluacija podnosioca prijava, način podnošenja prijava, vremenski okvir podnošenja prijava, dodatne informacije, kao i prava i obaveze korisnika sredstava su definisani u Smjernicama za podnosioce zahtjeva – https://kalesija.ba/wp-content/uploads/Smjernice_GRANT-SHEMA.doc

 

III VRIJEDNOST POJEDINAČNIH PRIJEDLOGA

Poticajima se financiraju sljedeći troškovi;
• Sufinansiranje doprinosa i ostalih obaveznih davanja za novozaposlene osobe više i visoke stručne spreme u maksimalnom iznosu od 580,00 KM/mjesec po osobi u trajanju od 12 mjeseci. Ukupna iznos rezervisan za ovaj Lot je 34.800,00 KM.
• Sufinansiranje doprinosa i ostalih obaveznih davanja za novozaposlene osobe srednje stručne spreme (III I IV stepen) u maksimalnom iznosu od 380,00 KM/mjesec po osobi u trajanju od 12 mjeseci. Ukupna iznos rezervisan za ovaj Lot je 50.160,00 KM.

Maksimalan broj novouposlenih po aplikantu koji može biti podržan kroz ovaj Projekat je 4 sa srednjom stručnom spremom i 2 sa visokom i višom stručnom spremom.

 

IV NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Podnosilac prijave priprema svoju prijavu u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijava kod realizacije Projekta “Podrška u zapošljavanju u privredi za 2018.godinu” u općini Kalesija u 2018. godini, a koje su sastavni dio aplikacionog paketa koji je dostupan na web stranici Općine Kalesija ( https://kalesija.ba/javni-konkurs-za-odabir-korisnika-grant-sredstava-po-projektu-za-odabir-korisnika-grant-sredstava-po-projektu-u-okviru-meg-projekta-u-opcini-kalesija/ ) ili lično u zgradi općine Kalesija u kancelariji 17.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično u šalter sali općine Kalesija (šalter broj 6.) ili poštom na adresu:
OPĆINA KALESIJA
ul. Patriotske lige br. 15
75260 Kalesija
s naznakom:
Ne otvarati – Po javnom konkursu za odabir korisnika Grant sheme “Podrška u zapošljavanju u privredi za 2018.godinu” u okviru MEG Projekta za općinu Kalesija.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1.septembar 2018. godine.

 

V EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

Evaluacija i odabir korisnika sredstava će se vršiti u skladu s kriterijima i procedurom koji su utvrđeni u Smjernicama za podnosioce prijava.

 

VI DODATNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Sva dodatna pitanja i informacije u vezi sa ovim javnim natječajem mogu se postaviti putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, ili na telefone 035/367-709 i 035/367-716, kao i lično u zgradi općine Kalesija.

Dostavljeno:
1. Web stranica,
2. Mediji,
3. a/a

 

OPĆINSKI NAČELNIK
___________________

Sead Džafić

 

Izjava direktni i indirektni porezi Kalesija

Izjava obaveze iz aplikacije Kalesija

Prijavni obrazac Kalesija 1

Smjernice GRANT SHEMA

Permalink