Javni konkursi

Javni konkursi

J A V N I  O G L A S

Na osnovu člапа 2.13 stav ( 1 ) tačka 3. lzboпюg zakona BiH (“Službeпi glasпik Воsnе i Негсеgоvinе” bгoj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/ 10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), а u vezi sa članom 11. Pгavilпika о utvrđivanju kvalifikacija i postupka imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasпik Воsnе i Hercegovine” broj: 27/22), Općinska izbornа komisija Kalesija raspisuje

J A V N I  O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birackih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja  izbornih rezultata

 1. Objavljuje se ponovni Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birackih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja  izbornih rezultata.
 1. Uslovi za iшenovanje:

Opći  uslovi:

 1. Pгijavljeni kandidat је osoba s ргаvоm glasa.
 2. Za člаnа biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :
  1. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi clanova 1 .6, 1 .7 i  1 .7а  lzbornog  zakona BiH;
  1. koje је član najvišeg izvršno-političkog organa političke stгanke ili koalicije(predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
  1. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
  1. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti na (Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
  1. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

            Posebni uslovi:

 • da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV, V. Stepen stručne spreme,
 • da ima prijavljeno prebivalište u općini/gradu za koju je objavljen javni poziv.

      III. Potrebna dokuшentacija:

            l . prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

       IV. Rok za podnošenje prijava

            Rok za podnošenje pгijava је dvadeset (20) dаnа od dana objave javnog oglasa na           oglasnoj ploči općine Kalesija, na inteгnet-stranici opcine Kalesija i sгedstvima јаvnоg informisanja (televizija, radio, portali).

        V. Organ za provođenje postupka

            Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinska izborna komisija            Kalesija.

       VI. Ostale inforшacije

            Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Općinske izborne komisije Kalesija ili na internet-stranici općine Kalesija.

            Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u sjedište Općinske izborne komisije Kalesija sa naznakom:

            Općinska izborna komisija Kalesija

            Adresa: Patriotske lige b.b. 75260 Kalesija

            “Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za     imenovanje članova biračkih odbora- ne otvarati”.

            Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju           uvjeta iz javnog oglasa.

            Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na broj: 035/367-710 i 035/367-714.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                                                      Predsjednik OIK-a

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija

Broj:080 – 60/22                                                          Hajrudin Huseinović, mr. prava                                  

Datum: 12.08.2022.godine   

Permalink

Javni konkursi

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/2022. godini

 Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-11-3267/22

Datum: 03.06.2022. godine

            Na osnovu člana 18. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/18), Odluke o budžetu općine Kalesija za 2022. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.10/21) i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija sa Ekonomskog koda 614234 ” Isplate stipendija” u 2022. godini br. 02-11-3267/22 od 03.06.2022.godine, Općinski načelnik, dana  03.06.2022. godine,  raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/2022. godini

            U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2022. godinu, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za 30 redovna studenta I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/2022. godini u iznosu od 1.000,00 KM, koji će se isplaćivati u 10 jednakih mjesečnih rata tokom 2022. godine.

            Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
  • da imaju prebivalište na području općine Kalesija
  • da su redovni studenti I ciklusa na jednom od Univerziteta u BiH
  • da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu godinu studija
  • da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca

            Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju slijedeće dokumentacije:

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 3 mjeseca)
 2. Prijavu mjesta prebivališta (ne starije od 3 mjeseca)
 3. Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine/semestra,
 4. Izjavu, ovjerenu od strane nadležnog organ, da kandidat ne prima kredit ili stipendiju od drugog davaoca (ne starija od tri mjeseca)
 5. Uvjerenje o položenim ispitima i prosječnom ocjenom u prethodnoj godini studija,
 6. Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija)
 7. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (ne starija od 3 mjeseca)
 8. Dokazi o prihodima za sve punoljetne članove domaćinstva: uvjerenje o neto plaći zaposlenika isplaćene u zadnja tri mjeseca ili posljednje tri platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca, penzijski ček za zadnji isplaćeni mjesec, uvjerenje Porezne uprave o ostvarenom prihodu (završni račun za proteklu godinu), odnosno plaćenom porezu za druge djelatnosti ili dokaz o nezaposlenosti (Uvjerenje biroa za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne uprave da se ne vodi u evidenciji osiguranih lica) ili za korisnika stalne novčane pomoći – Uvjerenje JU Centar za socijalni rad Kalesija- (sva nabrojana dokumentacija ne starija od tri mjeseca)
 9. Za članove domaćinstva koji se školuju -potvrda o školovanju
 10. Dokaz o branilačkom statusu  i invaliditetu:

– Studenti iz porodica šehida i poginulih boraca – Posljednje važeće Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa ili Uvjerenje nadležne službe (ne starije od 3 mjeseca)

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac invalid – Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa ili Uvjerenje nadležne službe (ne starije od 3 mjeseca)

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac nezaposleni
demobilisani borac – Uvjerenje Odjeljenja odbrane o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim snagama BiH (ne starije od 3 mjeseca)

            Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, imovinski cenzus i branilački status (čl. 12, 13 i 14. Pravilnika).

            Studentima sa prosječnom ocjenom 9,00 i više iz prethodne godine studija, stipendija se dodjeljuje bez bodovanja u skladu sa čl.11.Pravilnika.

            Konkurs se objavljuje na oglasnoj ploči Općine, na web stranici Općine i dnevnim novinama “Oslobođenje” i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

            Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na lično ili putem pošte na adresu: OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige br.15. 75260 Kalesija, sa naznakom “Za komisiju za rješavanje prijava na konkurs za dodjelu stipendija”.

            Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

            Napomena: Prijavni obrazac može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Kalesija-šalter sala i web stranici Općine Kalesija.

                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                               Sead Džafić,dipl.ecc.

Prijavni obrazac

Permalink

Javni konkursi

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/2022. godini

 Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-11-1030-2/22

Datum: 03.02.2022. godine

            Na osnovu člana 18. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/18), Odluke o budžetu općine Kalesija za 2022. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.10/21) i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija sa Ekonomskog koda 614234 ” Isplate stipendija” u 2022. godini br.02-11-1030-1/22 od 02.02.2022.godine, Općinski načelnik, dana  03.02.2022. godine,  raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/2022. godini

            U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2022. godinu, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za 58 redovna studenta I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/2022. godini u iznosu od 1.000,00 KM, koji će se isplaćivati u 10 jednakih mjesečnih rata tokom 2022. godine.

            Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
  • da imaju prebivalište na području općine Kalesija
  • da su redovni studenti I ciklusa na jednom od Univerziteta u BiH
  • da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu godinu studija
  • da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca

            Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju slijedeće dokumentacije:

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 3 mjeseca)
 2. Prijavu mjesta prebivališta (ne starije od 3 mjeseca)
 3. Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine/semestra,
 4. Izjavu, ovjerenu od strane nadležnog organ, da kandidat ne prima kredit ili stipendiju od drugog davaoca (ne starija od tri mjeseca)
 5. Uvjerenje o položenim ispitima i prosječnom ocjenom u prethodnoj godini studija,
 6. Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija)
 7. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (ne starija od 3 mjeseca)
 8. Dokazi o prihodima za sve punoljetne članove domaćinstva: uvjerenje o neto plaći zaposlenika isplaćene u zadnja tri mjeseca ili posljednje tri platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca, penzijski ček za zadnji isplaćeni mjesec, uvjerenje Porezne uprave o ostvarenom prihodu (završni račun za proteklu godinu), odnosno plaćenom porezu za druge djelatnosti ili dokaz o nezaposlenosti (Uvjerenje biroa za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne uprave da se ne vodi u evidenciji osiguranih lica) ili za korisnika stalne novčane pomoći – Uvjerenje JU Centar za socijalni rad Kalesija- (sva nabrojana dokumentacija ne starija od tri mjeseca)
 9. Za članove domaćinstva koji se školuju -potvrda o školovanju
 10. Dokaz o branilačkom statusu  i invaliditetu:

– Studenti iz porodica šehida i poginulih boraca – Posljednje važeće Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa ili Uvjerenje nadležne službe (ne starije od 3 mjeseca)

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac invalid – Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa ili Uvjerenje nadležne službe (ne starije od 3 mjeseca)

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac nezaposleni
demobilisani borac – Uvjerenje Odjeljenja odbrane o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim snagama BiH (ne starije od 3 mjeseca)

            Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, imovinski cenzus i branilački status (čl. 12, 13 i 14. Pravilnika).

            Studentima sa prosječnom ocjenom 9,00 i više iz prethodne godine studija, stipendija se dodjeljuje bez bodovanja u skladu sa čl.11.Pravilnika.

            Konkurs se objavljuje na oglasnoj ploči Općine, na web stranici Općine i dnevnim novinama “Oslobođenje” i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

            Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na lično ili putem pošte na adresu: OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige br.15. 75260 Kalesija, sa naznakom “Za komisiju za rješavanje prijava na konkurs za dodjelu stipendija”.

            Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

            Napomena: Prijavni obrazac može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Kalesija-šalter sala i web stranici Općine Kalesija.

                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                               Sead Džafić,dipl.ecc.

Prijavni obrazac

Permalink

Javni konkursi

Poništenje konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za razvoj općine Kalesija

-+-Agencija za razvoj općine Kalesija

 d.o.o. Kalesija

Ul. Patriotske lige 15, 75260 Kalesija

Tel/Fax: 035/367-707

e-mail: agencija@kalesija.ba

JIB: 4210283120006

Broj: 61/19

Datum: 04.11 .2019.godine

            Na osnovu odredbi Statuta “Agencije za razvoj općine Kalesija” d.o.o. Kalesija  i Odluke Nadzornog odbora o poništenju Konkursa za izbor i imenovanje direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija broj:60/19 od 04.11.2019. godine Nadzorni odbor „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija, dana 04.11.2019. objavljuje: 

P O N I Š T E NJ E

Konkursa za izbor i imenovanje direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija „ d.o.o. Kalesija

 Poništava se Konkurs za izbor i imenovanje direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija broj: 44/19 od 23.09.2019. godine, objavljen dana 25.09.2019.godine u Dnevnim novinama “Oslobođenje”, „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“prvi put dana 27.09.2019.godine i drugi put dana 4.10.2019. godine, web stranici općine Kalesija dana 30.09.2019. godine  i Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona-Biro Kalesija dana 25.09.2019. godine, iz formalno-pravnih i tehničkih razloga.

Predsjednik Nadzornog odbora

Amina Gutić

Permalink

Javni konkursi

KONKURS za izbor i imenovanje direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija

Agencija za razvoj općine Kalesija d.o.o. Kalesija

Ul. Patriotske lige 15, 75260 Kalesija

Tel/Fax: 035/367-708

e-mail: agencija@kalesija.ba

JIB: 4210283120006

Broj:44/19
Datum: 24.09.2019. godine

        Na osnovu odredbi Statuta društva „Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija i Zakona o radu „Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18 i člana 6.i člana 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu „Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19,  Nadzorni odbor društva „Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija na svojoj XI sjednici donio je Odluku broj:43/19 dana 23.09.2019. godine kojom raspisuje:

KONKURS
za izbor i  imenovanje direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija

       Objavljuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora „ Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija na određeno vrijeme bez zasnivanja radnog odnosa.

I. KRAĆI OPIS POZICIJE DIREKTORA „AGENCIJE ZA RAZVOJ OPĆINE KALESIJA“ D.O.O. KALESIJA

– organizuje i rukovodi radom Društva, zastupa i predstavlja Društvo prema trećim licima i odgovoran je za zakonit rad Društva,

– poduzima mjere i aktivnosti za efikasno   obavljanje djelatnosti radi koje je Društvo osnovano;

– predlaže Nadzornom odboru i Skupštini Društva program rada i plan razvoja Društva,

– izvršava Odluke Nadzornog odbora;

– podnosi Nadzornom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju, te poduzima mjere za efikasno   obavljanje djelatnosti radi koje je Društvo osnovano;

– pronalazi potencijalne izvore finansiranja Agencije i organizuje praćenje javnih poziva i vanjskih izvora finansiranja

– vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

NAPOMENA: Za radno mjesto direktor „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija nije predviđen probni rad.

Kandidati za imenovanje na poziciju direktora Društva „Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

II.OPĆI UVJETI

– da je državljanin Bosne i Hercegovine;

– da je stariji od 18 godina;

–  da posjeduje univerzitetsku diplomu,

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta,

– da nije otpušten od strane poslodavca kao rezulatat disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa;

– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);

III.POSEBNI UVJETI

– VSS/VII stepen stručne spreme (ekonomskog, tehničkog ili društvenog smjera),

– najmanje 5 godina radnog  iskustva na rukovodećim poslovima ili poslovima pripreme, izrade i implementacije projekata,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računaru;

– vozačka dozvola B kategorije;

– da ne postoje zakonske smetnje za imenovanje na rukovodnu funkciju,

– da se protiv lica koje konkuriše na poziciju direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija ne vodi krivični postupak;

– da lice koje konkuriše na poziciju direktora „ Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija nije osuđivano za krivično djelo ili za privredni prestup pet godina od dana pravosnažnosti presude

IV.POTREBNI DOKUMENTI

Uz  PRIJAVNI OBRAZAC na Konkurs kandidati su dužni dostaviti:

– uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

– ovjerenu fotokopiju lične karte,

– ovjerenu fotokopiju diplome,

– dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima ili poslovima pripreme, izrade i implementacije projekata,

– dokaz o poznavanju engleskog jezika,

– dokaz o poznavanju rada na računaru,

– ovjerenu kopiju vozačke dozvole B kategorije,

– Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da nije otpušten od strane poslodavca kao rezulatat disciplinske mjere, bilo na nivou države ili entiteta, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa;

– Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da  nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);

– uvjerenje da kandidat u poslednjih 5 godina nije pravosnažno osuđen za krivično djelo ili za privredni prestup za radnje ne spojive sa obavljenjem rukovodne funkcije odnosno poslova direktora.

PRIJAVNI OBRAZAC se može preuzeti  lično u prostorijama „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija.

Prilikom ocjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata u obzir će biti uzeto sljedeće:
– organizacijske i rukovodne sposobnosti,
– iskustvo na pripremi izradi i implementaciji projekata
– poznavanje zakonodavnih propisa iz oblasti poslova iz djelokruga Agencije,
– poznavanje lokalnog ekonomskog razvoja i strateškog planiranja općine

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

Samo izabrani kandidat bit će obavezan u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj Konkurs.

Konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnim novinama“Oslobođenje“.

Prijave sa potpunom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu „Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija  Ulica Patriotske lige broj 15, 75260 Kalesija

sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA

„AGENCIJE   ZA RAZVOJ OPĆINE KALESIJA“ D.O.O. KALESIJA NE-OTVARATI “

Predsjednik Nadzornog odbora

„Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija

Amina Gutić

Permalink

Javni konkursi

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl.novine FBIH”br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br.10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), člana 18. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/18), te Odluke o budžetu općine Kalesija za 2019. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br. 1/19) i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija i raspodjeli sredstava sa Ekonomskog koda 614234 ” Isplate stipendija” u 2019. godini br.02-05-2-406/19 od  30.01.2019.godine, Općinski načelnik, dana  01.02.2019. godine,  r a s p i s u j e

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2018/2019. godini

            U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2019. godinu, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2018/2019. godini u iznosu od 1.000,00 KM, koji će se isplaćivati u 10 jednakih mjesečnih rata tokom 2019. godine.

            Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
  • da imaju prebivalište na području općine Kalesija
  • da su redovni studenti I ciklusa na jednom od Univerziteta u BiH
  • da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu godinu studija
  • da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca

            Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni (u orginalu ili ovjerenoj kopiji) priložiti  sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 3 mjeseca),
 2. Prijavu mjesta prebivališta (PBA-3 ne starije od tri mejseca) i kopiju lične karte,
 3. Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine -semestra,
 4. Izjavu da ne primam kredit ili stipendiju od drugog davaoca, (ne starija od tri mejseca)
 5. Uvjerenje o položenim ispitima i prosječnom ocjenom u prethodnoj godini studija,
 6. Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija),
 7. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista, (ne starija od tri mjeseca)
 8. Dokazi o prihodima za sve punoljetne članove domaćinstva: uvjerenje o neto plaći zaposlenika isplaćene u zadnja tri mjeseca ili posljednje tri platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca, penzijski ček za zadnji isplaćeni mjesec, uvjerenje Porezne uprave o ostvarenom prihodu (završni račun za proteklu godinu), odnosno plaćenom porezu za druge djelatnosti ili dokaz o nezaposlenosti (Uvjerenje biroa za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne uprave da se nevodi u evidenciji osiguranih lica) ili za korisnika stalne novčane pomoći – Uvjerenje JU Centar za socijalni rad Kalesija, (sva nabrojana dokumentacija ne starija od tri mjeseca)
 9. Za članove domaćinstva koji se školuju, potvrda o školovanju.
 10. Dokaz o branilačkom statusu  i invaliditetu:

– Studenti iz porodica šehida i poginulih boraca  – Poslednje važeće Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa, ili Uvjerenje nadležne službe, ne starije od tri mjeseca,

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac invalid – Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa, ili Uvjerenje nadležne službe, ne starije od tri mjeseca,

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac nezaposleni
demobilisani borac – Uvjerenje Odjeljenja odbrane o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim snagama BiH.

Napomena: Sva dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerena kopija, ne starija od tri mjeseca.

            Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, imovinski cenzus i branilački status (čl. 12, 13 i 14. Pravilnika).

            Studentima sa prosječnom ocjenom 9,00 i više iz prethodne godine studija, stipendija se dodjeljuje bez bodovanja.

            Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Oslobođenje”.

            Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na adresu: OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige br.15. 75260 Kalesija, sa naznakom “Za konkurs za dodjelu stipendija”

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Permalink

Javni konkursi

JAVNI KONKURS za odabir korisnika grant sredstava po Projektu za odabir korisnika grant sredstava po Projektu u okviru MEG Projekta u Općini Kalesija

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-400-19/17-5
Datum: 27.07.2018. godine

Na osnovu Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027.,”Službeni glasnik općine Kalesija” broj:1A/18 i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kalesija za 2018. godinu, kao i Smjernica za podnosioce prijava kod realizacije Projekta “Podrška u zapošljavanju u privredi za 2018.godinu” u okviru MEG Projekta za općinu Kalesija u 2018. godini te u skladu sa članom 8. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (“Službeni novine FBiH”, broj:broj 49/06 i 51/09 ), Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI KONKURS
za odabir korisnika grant sredstava po Projektu
“Podrška u zapošljavanju u drvnoj i metaloprerađivačkoj industriji” za 2018.godinu”
u okviru MEG Projekta u Općini Kalesija

 

I PREDMET JAVOG KONKURSA

Općina Kalesija raspisuje Javni konkurs za prikupljanje prijava za odabir korisnika Grant sredstava Općine Kalesija po Projektu “Podrška u zapošljavanju u drvnoj i metaloprerađivačkoj industriji za 2018.godinu” u okviru MEG Projekta za općinu Kalesija. Sredstva grant sheme usmjeriti će se na poticanje kao podrška zapošljavanja u drvnoj i metaloprerađivačkoj industriji području općine Kalesija. Kroz realizaciju Projekta treba da se doprinese ostvarenju ciljeva Projekta;

• Zaposleno minimalno 16 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje
• Privredni subjekti, korisnici poticaja, povećali izvozne kapacitete na nova ili postojeća tržišta za 3%.

 

II KORISNICI SREDSTAVA

Program predviđa utrošak sredstva po modelu sufinansiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba posredstvom poslodavaca sa područja općine Kalesija. Prijave mogu podnijeti poslodavci-privredni subjekti-korisnici sredstava za upošljavanje lica koja pripadaju ciljnoj grupi potrebno je da ispunjavaju sljedeće eliminacijske kriterije i to:

– da je djelatnost registrovana i ima sjedište na području općine Kalesija,
– da je njihova djelatnost proizvodnog karaktera, (minimalno 80% prihoda ostvaruju od prodaje vlastitog proizvoda) ,
– da su po klasifikaciji djelatnosti razvrstani kao djelatnosti metaloprerade ili drvoprerade.
– da su pozitivno poslovali u 2017. godini,
– da nemaju dugovanja prema općini Kalesija,
– da nemaju dugovanja po osnovu poreza (uključuje direktne i indirektne poreze)

Svaka prijava treba da se sastoji od slijedećih obaveznih dokumenta:
1. Popunjen prijavni obrazac u zadatom formatu
2. Ovjerena kopija rješenja o registraciji poslovnog subjekta kod nadležnog organa
3. Ovjerena kopija financijskih izvještaja za 2017. godinu
4. Dokaz o ostvarenom izvozu
5. Izjava o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
6. Izjava kojom se podnosilac prijave obavezuje da će ispuniti obaveze iz aplikacije
7. Kopija certifikata koje kompanija posjeduje (ukoliko u aplikaciji naznači da ih posjeduje)

Po okončanju Javnog konkursa, aplikanti koji ostvare pravo na dodjelu sredstava dužni su da u roku od 14 dana dostave:
– Uvjerenje od Porezne uprave Federacije BiH o izmirenju poreza i doprinosa (PIO/MIO i zdravstveno) za sve uposlene
– Uvjerenje Uprave za Indirektno Oporezivanje BIH o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
Da ukoliko ne dostavi tražena uvjerenja aplikant će biti diskvalifikovan.

Selekcioni kriteriji, evaluacija podnosioca prijava, način podnošenja prijava, vremenski okvir podnošenja prijava, dodatne informacije, kao i prava i obaveze korisnika sredstava su definisani u Smjernicama za podnosioce zahtjeva – https://kalesija.ba/wp-content/uploads/Smjernice_GRANT-SHEMA.doc

 

III VRIJEDNOST POJEDINAČNIH PRIJEDLOGA

Poticajima se financiraju sljedeći troškovi;
• Sufinansiranje doprinosa i ostalih obaveznih davanja za novozaposlene osobe više i visoke stručne spreme u maksimalnom iznosu od 580,00 KM/mjesec po osobi u trajanju od 12 mjeseci. Ukupna iznos rezervisan za ovaj Lot je 34.800,00 KM.
• Sufinansiranje doprinosa i ostalih obaveznih davanja za novozaposlene osobe srednje stručne spreme (III I IV stepen) u maksimalnom iznosu od 380,00 KM/mjesec po osobi u trajanju od 12 mjeseci. Ukupna iznos rezervisan za ovaj Lot je 50.160,00 KM.

Maksimalan broj novouposlenih po aplikantu koji može biti podržan kroz ovaj Projekat je 4 sa srednjom stručnom spremom i 2 sa visokom i višom stručnom spremom.

 

IV NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Podnosilac prijave priprema svoju prijavu u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijava kod realizacije Projekta “Podrška u zapošljavanju u privredi za 2018.godinu” u općini Kalesija u 2018. godini, a koje su sastavni dio aplikacionog paketa koji je dostupan na web stranici Općine Kalesija ( https://kalesija.ba/javni-konkurs-za-odabir-korisnika-grant-sredstava-po-projektu-za-odabir-korisnika-grant-sredstava-po-projektu-u-okviru-meg-projekta-u-opcini-kalesija/ ) ili lično u zgradi općine Kalesija u kancelariji 17.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično u šalter sali općine Kalesija (šalter broj 6.) ili poštom na adresu:
OPĆINA KALESIJA
ul. Patriotske lige br. 15
75260 Kalesija
s naznakom:
Ne otvarati – Po javnom konkursu za odabir korisnika Grant sheme “Podrška u zapošljavanju u privredi za 2018.godinu” u okviru MEG Projekta za općinu Kalesija.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1.septembar 2018. godine.

 

V EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

Evaluacija i odabir korisnika sredstava će se vršiti u skladu s kriterijima i procedurom koji su utvrđeni u Smjernicama za podnosioce prijava.

 

VI DODATNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Sva dodatna pitanja i informacije u vezi sa ovim javnim natječajem mogu se postaviti putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, ili na telefone 035/367-709 i 035/367-716, kao i lično u zgradi općine Kalesija.

Dostavljeno:
1. Web stranica,
2. Mediji,
3. a/a

 

OPĆINSKI NAČELNIK
___________________

Sead Džafić

 

Izjava direktni i indirektni porezi Kalesija

Izjava obaveze iz aplikacije Kalesija

Prijavni obrazac Kalesija 1

Smjernice GRANT SHEMA

Permalink

Javni konkursi

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Na osnovu člana 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću odnosi se na sufinansiranje projekata i programa koji se odnose na:

 • promoviranje kulture i
 • promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

I Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja na ovom javnom konkursu imaju udruženja građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni konkurs moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji se trebaju realizirati u 2017. godini.

II Opći i posebni kriteriji

Opći kriteriji:

 1. doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),
 2. povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organiozacije,
 3. precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,
 4. detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta/programa,
 5. transparentnost i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta/programa,
 6. preporuka stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen i
 7. iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije projekta, odnosno učešća u finansiranju projekta (sopstvena sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

Posebni kriteriji za promoviranje kulture:

 1. kvalitet projekta,
 2. afirmacija kulture od značaja za FBiH i BiH,
 3. jasno definirani ciljevi i metode provođenja projektnih aktivnosti,
 4. interes kulturne javnosti i rezultati ranije realiziranih projekata,
 5. značaj projekta za razvoj kulturnih djelatnosti.

Posebni kriteriji za promicanje razvoja profesionalnog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate:

 1. kvalitet projekta,
 2. ostvareni sportski rezultati sportista do 16 godina (kategorija kadeta) na zvaničnim međunarodnim takmičenjima (pojedinačni i klupski),
 3. ostvareni rezultati u prethodnoj natjecateljskoj sezoni za one sportove koji imaju liga sistem natjecanja,
 4. projekat doprinosi stvaranju boljih uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih rezultata,
 5. značaj projekta za afirmaciju sporta u FBiH, BiH i na međunarodnom nivou.

Posebni kriteriji za promicanje razvoja amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate:

 1. kvalitet projekta,
 2. ostvareni rezultati u amaterskom sportu (pojedinačni i klupski) koji promoviraju sport u FBiH i BiH,
 3. definirani ciljevi i metode rada za unapređenje određene sportske grane,
 4. doprinos postizanju rezultata u amaterskom sportu,
 5. značaj projekta za razvoj sporta.

Projekti i programi u oblasti kulture i sporta podržat će se u maksimalnom iznosu do 8.000,00 KM po korisniku.

III Zahtjev za dodjelu sredstava i potrebna dokumentacija

Zahtjev-prijavni obrazac za dodjelu sredstava treba da sadrži sljedeće podatke:

 1. naziv udruženja ili organizacije, sa osnovnim podacima,
 2. imena lica odgovornih za realizaciju programa/projekta,
 3. broj transakcijskog računa,
 4. realizirane programe/projekte,
 5. naziv programa/projekta,
 6. oblast na koju se program/projekat odnosi,
 7. opis programa/projekta sa ciljevima,
 8. indikatore učinka,
 9. iznos traženih sredstava,
 10. struktura sredstava finansiranja programa/projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta općina, i dr.),
 11. ovlašteno/odgovorno lice za realizaciju programa i
 12. rok realizacije projekta.

Aplikant je dužan da prilikom prijavljivanja na javni konkurs priloži sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju, ne stariju od 6 mjeseci):

 1. dokaz o registraciji,
 2. uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj,
 3. potvrdu od banke u kojoj je naveden broj transakcijskog računa,
 4. posljednji godišnji obračun o poslovanju, s izuzećem udruženja i humanitarnih organizacija koje su registrirane manje od godinu dana,
 5. projektnu dokumentaciju, detaljan opis projekta/programa, metodologija rada, jasno definirana korisnička grupa i broj korisnika, broj članstva i CV članova uključenih u realizaciju projekta/programa, ocjena krajnjih rezultata i očekivani rezultati realizacije projekta/programa,
 6. dokaz o realiziranim projektima (kratak opis realiziranih projekata u prethodnoj godini ili u nekoliko prethodnih godina, fotografije, medijski istupi, štampani materijal).

Svaki podnosilac zahtjeva, može aplicirati sa jednim istim projektom iz pojedine oblasti, samo kod jednog od pet resornih ministarstava koja raspisuju javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Prijavni obrazac za javni konkurs preuzima se na službenoj stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa www.fmks.gov.ba.

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na sljedeću adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa
Ul. Obala Maka Dizdara br. 2
71000 Sarajevo

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa napomenom: „Za Javni konkurs – sredstva ostvarena po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 14. 4. 2017. godine.

Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog Javnog konkursa i koje ne budu dostavljene u propisanom roku, neće biti razmatrane.

IV Dodatne informacije aplikantima

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom aplikacijskom obrascu, netačne i nepotpune prijave, bit će formalno-pravno neispravne.
 • Prijave korisnika koji do 27.02.2017. godine nisu dostavili finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnom periodu iz igara na sreću, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • Nakon provedenog konkursa i dostavljenog prijedloga rang liste korisnika od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta, Odluku o raspodjeli sredstava korisnicima sa listama korisnika donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH te na web portalu Ministarstva.

M I N I S T R I C A

Zora Dujmović

PRIJAVNI OBRAZAC – PREUZIMANJE/DOWNLOAD

Permalink

Javni konkursi

Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućeg transfera za 2017. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove

 

Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućeg transfera za 2017 godinu

Dopisom od Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Tuzlanskog kantona, obaviješteni smo da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u srijedu,15. marta 2017.godine, objavilo Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2017.godinu – Grant 2017 i Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu “Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta” za 2017 godinu – Kreditna sredstva 2017.

 1. Predmet Javnog konkursa Grant 2017 je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava po sljedećim projektima:

-Projekt br.1: Izgradnja poduzetničkih zona

Korisnici sredstava: Općine i gradovi u Federaciji BiH

-Projekt br.2 :Poticaji inovatorima-pojedincima

Korisnici sredstava:Inovatori-pojedinci koji imaju prebivalište u Federaciji BiH

-Projekt br.3 :Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture

Korisnici sredstava:Poduzetničke potporne institucije s područja FBiH (poduzetnički inkubatori,tehnološki parkovi,klasteri i poduzetnički centri)koje imaju najmanje 1(jednog)zaposlenog na neodređeno vrijeme

-Projekt br.4 : Poticaj udruženjima,komorama i obrazovnim institucijama

Korisnici sredstava: Udruženja, komore i obrazovne institucije koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta u FBiH i imaju najmanje 1(jednog)zaposlenog na neodređeno vrijeme

-Projekt br.5 : Poticaji opstanku tradicionalnih i starih zanata

Korisnici sredstava:Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (“Sl.novine FBiH “,br.66/09;38/10 i 16/12) i posluju najmanje 12 mjeseci.

Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području FBiH, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te najmanje 1(jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme

-Projekt br.6 : Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta

Korisnici sredstava: Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o vezanim i posebnim obrtima(“Sl.novine FBiH “,br.66/09 ;62/10: i 16/12),pripadaju područjima C i F ,G/45.20 i S/95 vezanih obrta i području F posebnih obrta ,propisanom ovom Uredbom i posluju najmanje 12 mjseci.Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području FBiH ,nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te najmanje 1(jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme

-Projekt br.7 : Poticaji novoosnovanim subjektima

Korisnici sredstava: Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području FbiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH,te najmanje 1(jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, a registrovani su poslije 18.05.2016.godine.

Podnosioci prijava mogu podnijeti prijavu samo po jednom projektu iz ovog Javnog konkursa.

 1. Predmet Javnog konkursa Kreditna sredstva 2017 je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade FBiH-Fedaralno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Kreditna sredstva će se plasirati putem Razvojne banke s rokom povrata sredstava do 7 godina, Grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1,5 %.

Potrebna dokumentacija za uključivanje u konkurs i smjernice za podnosioce prijava mogu se preuzeti na web stranici federalnog ministrstva razvoja, poduzetništva i obrta: http://www.fmrpo.gov.ba.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni konkurs mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, za Javni natječaj Grant 2017 na e-mail adresi :grant2017@fmrpo.gov.ba i za Javni natječaj Kreditna sredstva 2017 na e-mail adresi :kredit2017@fmrpo.gov.ba.

Svi odgovori na pitanja koji mogu biti relavantni i za ostale podnosioce prijava bit će objavljeni na Internet stranici ministrastva.

Zainteresovana pravna i fizička lica registrovana na području općine Kalesija mogu se za pomoć obratiti u Službu za poljoprivredu budžet i inspekcijske poslove općine Kalesija.

Sve prijave se dostavljaju zaključno sa 14.04.2017. godine.

 

 

 

S poštovanjem POMOĆNIK NAČELNIKA

Gutić Abdulah, dipl.ecc.

Permalink