Javni oglasi

Javni oglasi

Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-6610/22

Datum:29.12.2022.godine

 

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima (“Sl. novine FBiH” br. 66/13 i 100/13), člana 2, 5, 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Sl.novine FBiH“ br. 17/14) i Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik Općine Kalesija“ br. 9/14)Općinski načelnik , r a s p i s u j e

 JAVNI OGLAS

 za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

 

             I.Naziv i adresa pravnog lica prodavca građevinskih parcela

 

                   Općina Kalesija,Ulica Patriotske lige broj 15,75260 Kalesija

 

 1. Predmet prodaje i početna cijena

 

k.č.br. 1216/71 zv.”Lugovi “,oranica/njiva 5.klase površine 3730 m2   upisana u PL br.706

KO Prnjavor,odnosno parcela označena sa 1216/71 zv.”Lugovi” oranica/njiva 5.klase

površine 3730  m2 upisana u ZK uložak broj 744 KO Prnjavor

 Početna cijena zemljišta iznosi  63.410,00 KM za površinu od 3730 m2,

 

k.č.br. 1216/72 zv. “Lugovi”,oranica /njiva 5.klase površine 3716 m2 upisana u PL

br.706 KO Prnjavor odnosno parcela označena sa 1216/72 zv.”Lugovi “oranica/njiva 5.klase

površine 3716 m2  upisana u ZK uložak broj 744 KO Prnjavor

Početna cijena zemljišta iznosi  63.172,00 KM za površinu od 3716 m  m2,

 

k.č.br. 1216/73 zv.”Lugovi”,oranica /njiva 5.i 4.klase  površine 3595 m2 upisana u PL br.706

 KO Prnjavor odnosno parcela označena sa 1216/73 zv. Lugovi oranica/njiva 5.i 4.klase

površine  3595 m2 upisana u ZK uložak broj. 744 KO Prnjavor

Početna cijena zemljišta iznosi  61.115,00 KM za površinu od 3595 m2,

 

k.č.br. 1252/2 zv.”Lugovi”, pašnjak 3.klase površine 818 m2 upisana u PL br. 706

KO Prnjavor odnosno parcela označena sa  1252/2 zv.”Lugovi” pašnjak 3.klase površine

818 m2  upisana u ZK uložak broj 361 KO Prnjavor

 Početna cijena zemljišta iznosi  16.360,00 KM za površinu od 818 m2,

 

 k.č.br.279/9 zv.”Kalesija Grad”,zemljište uz privrednu zgradu površine 39 m2 upisana u PL br.61

 KO Kalesija Grad odnosno parcela označena sa 1543/25 zv.”Gladovo” oranica površine

39 m2  upisana u ZK uložak broj 6759 KO SP Prnjavor

 Početna cijena zemljišta iznosi  2.730,00 KM za površinu od 39 m2,

 

 k.č.br. 279/10 zv.”Kalesija Grad “zemljište uz privrednu zgradu površine 21 m2 upisana u PL

 1. 61 KO Kalesija Grad odnosno parcela označena sa 1543/26 zv.”Kalesija Grad”

neplodno, površine 21 m2  upisana u ZK uložak broj 1328 KO SP Prnjavor

 Početna cijena zemljišta iznosi  1.470,00 KM za površinu od 21,00 m2,

 

–  k.č.br. 89/40 zv.”Kalesija Grad” ostalo neplodno zemljište površine 14 m2 upisana u PL br.

61 KO Kalesija Grad odnosno parcela označena sa 89/40 zv.”Kalesija Grad”

ostalo neplodno zemljište površine 14 m2  upisana u ZK uložak broj 1243 KO Kalesija Grad

Početna cijena zemljišta iznosi  980,00 KM za površinu od 14 m2,

 

–  k.č.br.1243/5 zv.”Lugovi”,oranica/njiva 6.klase površine 3280 m2 upisana u PL br.706 KO

Prnjavor odnosno parcela označena sa 2439/5 zv. “Zajvoda”

oranica površine 3280 m2  upisana u ZK uložak broj 1055 KO SP Prnjavor

 Početna cijena zemljišta iznosi  65.600,00 KM za površinu od 3280 m2,

 

–  k.č.br. 1243/6 zv.”Lugovi”,oranica/njiva 6.klase površine 3280 m2  upisana u PL br.706 KO

Prnjavor odnosno parcela označena sa 2439/6 zv.Zajvoda

oranica površine 3280 m2  upisana u ZK uložak broj 1055 KO SP Prnjavor

Početna cijena zemljišta iznosi  65.600,00 KM za površinu od  3280  m2,

 

                     

–  k.č.br.1279/9 zv.”Lugovi” ,oranica/njiva 4.klase površine 5643 m2 KO Prnjavor

odnosno parcela označena sa 1279/9 zv.”Lugovi”

oranica/njiva 4.klase površine 5643 m2  upisana u ZK uložak broj 38 KO Prnjavor

 Početna cijena zemljišta iznosi  67.716,00 KM za površinu od 5643 m2,

 

–  k.č.br.1279/8 zv.”Lugovi” ,oranica/njiva 4.klase površine 6578  m2   KO Prnjavor

odnosno parcela označena sa 1279/8 zv. “Lugovi”

oranica/njiva 4.klase površine 6578  m2  upisana u ZK uložak broj 38 KO Prnjavor

Početna cijena zemljišta iznosi  78.936,00 KM za površinu od 6578 m2,

 

–  k.č.br.296/54  zv.”Kalesija Grad” ,pašnjak 3.klase površine 12 m2 KO Kalesija Grad

odnosno parcela označena sa 296/54. zv.”Kalesija Grad”

pašnjak 3.klase površine 12 m2  upisana u ZK uložak broj 296 KO Kalesija Grad

 Početna cijena zemljišta iznosi 840,00 KM za površinu od 12 m2,

 

–  k.č.br.1210/7 zv. “Lugovi”, pašnjak 3.klase površine 571 m2 KO  Prnjavor

odnosno parcela označena sa 1210/7 zv.”Lugovi” pašnjak 3.klase

površine 571 m2  upisana u ZK uložak broj 744 KO Prnjavor

Početna cijena zemljišta iznosi  9.136,00 KM za površinu od 571  m2,

 

–  k.č.br. 1218/2 zv.”Lugovi “,oranica/njiva 5.klase i 4.klase površine 12338 m2 upisana u PL  br.706

KO Prnjavor odnosno parcela označena sa 1218/2 zv.”Lugovi”

oranica/njiva 5. i 4.klase ukupne  površine 12338 m2  upisana u ZK uložak broj 744 KO Prnjavor

Početna cijena zemljišta iznosi  209.746,00 KM za površinu od 12388 m2,

 

k.č.br. 1268/39 zv.”Lugovi “,ostalo nepolodno zemljište površine 197 m2 upisana u PL  br.706

 KO Prnjavor odnosno parcela označena sa 1268/39 zv.”Lugovi”

ostalo nepoldno zemljište površine 197 m2 upisana u ZK uložak broj 38 KO Prnjavor

 Početna cijena zemljišta iznosi 2.955,00  KM za površinu od 197 m2,

 

–   k.č.br. 1268/40 zv.”Lugovi “,ostalo nepolodno zemljište površine 253 m2 upisana u PL  br.706

KO Prnjavor  odnosno parcela označena sa 1268/40 zv. “Lugovi”

ostalo neplodno zemljište površine 253 m2  upisana u ZK uložak broj 38 KO Prnjvor

Početna cijena zemljišta iznosi 3.795,00 KM za površinu od 253 m2.

 

 

III. Uslovi prodaje građevinskog zemljišta

 

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretnini koja je predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja-licitacije

Postupak javnog nadmetanja provest će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“ br. 17/14) i Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ br. 9/14).

            Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcela građevinskog zemljišta svakim radnim danom u vremenu od 7,00-15,30 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do momenta podnošenja prijave, kao i uvid u dokumentaciju nekretnina koje su predmet ovog javnog oglasa uz prethdno najavu putem telefona 035/367-700.

 

 

 

 

 

 

 1. Način polaganja kapare

 

Kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevinskog zemljišta za svaku parcelu označenu u tački I ovog oglasa koja je predmet javnog oglasa, s tim što taj iznos ne može biti  niži od 1.000,00 KM i ista se uplaćuje na žiro račun Općine Kalesija broj 338-650-22466442-95, vrsta prihoda: 722431, općina: 044.

Dokaz o uplati kapare prilaže se uz prijavu na javni oglas. Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način utvrđen članom 30.Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ br. 9/14) ili ne pristupi zaključenju ugovora po pismeno upućenom pozivu od strane općine, smatrat će se da je odustao od kupnje nekretnine i gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupovinu građevinskog zemljišta uplaćena kapara će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom uračunava se u kupoprodajnu cijenu.

 

 1. Uslovi i način plaćanje cijene građevinskog zemljišta

 

            Sa učesnikom javnog nadmetanja -licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u roku od 15 dana od davanja saglasnosti Općinskog vijeća na Odluku Općinskog načelnika o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije, a najpovoljniji kupac je dužan uplatiti prodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene kapare do dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene, prenosa vlasništva i posjeda, propisanih naknada, te druga prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa ovim javnim oglasom i pozitivnim propisima.

 

VI.Vrijeme i način predaje u posjed

 

Licima sa kojima bude zaključen ugovor u formi notarski obrađene isprave, nekretnine će se predati u posjed u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

 

VII. Prijava za učešće na javnom nademtanju-licitaciji

Pravo na učešće na javnom nadmetanju-licitaciju imaju sva pravna i fižička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu  prijavu u pismenoj formi sa slijedećim sadržajem i prilozima :

-za fizička lica:

 • ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona
 • oznaku parcele za koju se podnosi prijava
 • ovjerena fotokopija lične karte
 • dokaz o uplaćenoj kapari
 • Ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti /obrta ako je učesnik fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost/obrt

 

-za pravna lica:

 • naziv i sjedište,ID broj i PDV broj, broj telefona,potpis ovlaštenog lica i pečat
 • oznaku parcele za koju se podnosi prijava
 • Ovjerenu fotokopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra
 • dokaz o uplaćenoj kapari

 

            VIII. Dan i mjesto održavanja postupka javnog nademtanja-licitacije

 

Postupak javnog nadmetanja-licitacije će se održati u prostorijama Općine Kalesija,dana 17.01.2023.godine sa početkom u 8,00 sati.

 

Ukoliko dođe do pomjeranja termina održavanja javnog nadmetanja-licitacije, podnosioci prijava će biti blagovremeno obaviješteni. Javnom nadmetanju je dužan da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja-licitacije (punomoć mora biti šačinjena u formi notarki obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predata komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja-licitacije. Fizička lica koja učestvuju lično ili kao zastupnici/punomoćnici podnosioca prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

 

 

           

 1. Rok za dostavljanje prijava

 

Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje-licitaciju je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji Bosne i Hercehovine,oglasnoj ploči i web stranici Općine Kalesija.

Prijava sa naprijed navedenim dokazima podnosi se lično na protokol u Centar za pružanje usluga građanima  u zgradi općine Kalesija u vremenu od 07,00 do 15,30 sati ili putem preporučne pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

Općina Kalesija

 

“Komisija za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u vlasništvu općine Kalesija putem javnog nadmetanja-licitacije”

 

 

 

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.

Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke VII ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom.

Podnosioci neblagovremene i nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

U slučaju podnošenja neblagovremene i nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi  da je uplaćena kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnosiocu vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

Općina Kalesija ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

 

 1. Objava oglasa

 

Javni oglas će se objaviti  u jednom dnevnom listu koji se distribuira  na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine, oglasnoj ploči i web stranici Općine Kalesija.

 

 

            XI.Dodatne informacije

 

Sve dodatne informacije u vezi sa urbanističko-tehničkim uslovima izgradnje objekta na predmetnom građevinskom zemljištu mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija svakim radnim danom  od 7,00 do 15,30 sati ili na broj telefona broj: 035-367-700, od dana objavljivanja javnog oglasa do isteka roka za dostavljanje prijave.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.

 

Permalink

Javni oglasi

Javni oglas za podnošenje zahtjeva za jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2022.godini

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-11-6346-2/22

Datum:01.12.2022.godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2022. godinu (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 10/21, 2/22,  5/22 i 6/22),člana 13.Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2022.godini broj 02-02-2286/22 od 17.11.2022.godine i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za podnošenje zahtjeva za jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija  u 2022.godini broj 02-11-6346 od 01.12.2022.godine Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

 

JAVNI  OGLAS

za podnošenje zahtjeva za jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u

rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija  u 2022.godini

 

I.Predmet

 Predmet Javnog oglasa je jednokratna bespovratna dodjela finansijskih sredstava u cilju rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2022.godini iz sredstava obezbijeđenih u Budžetu Općine Kalesija  za 2022 godinu na ekonomskom kodu 614232-“pomoć za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih”.

 

 1. Korisnici prava

 Pravo na jednokratnu bespovrtanu dodjelu finansijskih sredstava imaju socijalno ugrožene kategorije sa područja općine Kalesija, odnosno lica čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine koji nemaju rješeno stambeno pitanje.

 

III. Uslovi i kriteriji za odobravanje jednokratne pomoći

 Pravo na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava pripada licu pod uslovom da:

a) ima stalno mjesto prebivališta na području općine Kalesija,

b) ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine,

c) posjeduje dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom za učešće u postupku

d) rješava stambene potrebe na području općine Kalesija.

Red prvenstva, u okviru raspoloživih sredstava, utvrđuje se prema broju bodova koje licu pripada prema slijedećim kriterijima:

a) stambena situacija

b) broj članova porodičnog domaćinstva

c) zdravstveno stanje lica i njegovog porodičnog domaćinstva

d) imovinski cenzus lica i članova njegovog porodičnog domaćinstva.

Ograničenje za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne pomoći

 Pravo na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih srestava u skladu sa Pravilnikom  nema lice :

a) čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine

b) koje je vlasnik ili posjednik kuće ili stana, ili takav stan ili kuću koji zadovoljavaju stambene potrebe posjeduje njihov član porodičnog domaćinstva,

c) vlasnik nedovršenog stambenog objekta čija je stambena površina veća za 50% stambene površine i to:

-lice (samac) – koje je vlasnik ili posjednik stambenog prostora površine do 35,00 m2

porodica od dva člana – koja je vlasnik ili posjednik stambenog prostora površine od 36, 00 m2 do 45,00 m2

– porodica od tri člana – koja je vlasnik ili posjednik stambenog prostora površine od 46,00  m2 do 55,00 m2

– porodica od 4 člana – koja je vlasnik ili posjednik stambenog prostora površine od 56,00 m2 do 65,00  m2

– porodica od 5 članova – koja je vlasnik ili posjednik stambenog prostora od 66,00 m2 do 75,00 m2

– za svakog sledećeg člana porodice, dodatnih 10,00  m2                               

           

V.Obavezna dokumentacija

 

Dokumentacija koju aplikanti uz jednoobrazan zahtjev dostavljaju na javni oglas je slijedeća:

a) CIPS prijava prebivališta- original ili ovjerena kopija

b) Kućna lista podnosioca zahtjeva -original ili ovjerena kopija  

c) Dokaz o zaposlenju svih članova uže porodice i visini stalnih izvora prihoda (tri poslednje platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca ili uvjerenje poslodavca o visini tri poslednje plate – original ili ovjerena kopija

d) Za penzionere poslednji ček od penzije-ovjerena kopija

e) Za sve nezaposlene članove porodice (uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a ukoliko se isti ne vode na evidenciji Biroa za zapošljavanje, uvjerenje iz Ispostave porezne uprave da se ne vodi u evidenciji osiguranih lica – original ili ovjerena kopija

f) Dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva ili člana uže porodice, ukoliko su oboljeli od teške bolesti, izdat od strane ovlaštene zdravstvene ustanove, ne stariji od šest mjeseci-original ili ovjerena kopija

g) Za korisnike prava putem BIZ-a ili Centra za socijalni rad, Uvjerenje od BIZ-a ili Centra za socijalni rad -original ili ovjerena kopija

h) Posjedovni listi ili zemljišnoknjižni izvadak parcele na kojoj se nalazi stambeni objekat za koji se podnosi zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava-original ili ovjerena kopija

 

VI.Bodovanje

Bodovanje zahtjeva i dokumentacije vrši se u skladu sa Pravilnikom o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija  u 2022.godini broj 02-02-2286/22 od 17.11.2022.godine.

VII.Način i rok za dostavljanje prijava

Zahtjev na Javni oglas sa pratećom dokumentacijom  aplikanti dostavljaju u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili predaju lično u Centar za pružanje usluga građanima (šalter sala) u zgradi Općine Kalesija na adresu:

OPĆINA KALESIJA

                                                        Ulica Patriotske lige broj 15

                                                                 75260 Kalesija

                                                       sa obaveznom naznakom:

“Zahtjev za jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2022.godini -ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”

 

Jednoobrazan zahtjev se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) u zgradi Općine Kalesija ili na zvaničnoj web stranici Općine Kalesija.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi  neće se razmatrati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić,dipl.ecc.

 

Prijavni obrazac

Konačna rang lista

Permalink

Javni oglasi

JAVNI OGLAS

za privremeno zauzimanje javnih površina za postavljanje kioskaputem usmenog javnog nadmetanja -licitacije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-4755/22

Datum: 23.08.2022.godine

            Na osnovu člana 43. Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/01 i 5/09) a u vezi sa Odlukom o uslovima,načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija(“Sl.glasnik općine Kalesija” br.9/14), člana II Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/16, 8/18 i 5/22) i Programa o izmjeni Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina br.02-27-1641-1/22 od 15.08.2022.godine, člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06 i 51/) i člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),Općinski načelnik  Kalesije, o b j a v lj u j e

JAVNI OGLAS

za privremeno zauzimanje javnih površina za postavljanje kioska

putem usmenog javnog nadmetanja -licitacije

I Predmet privremenog zauzimanja i početna cijena

            Predmet javnog oglasa je privremeno zauzimanje javnih površina, za postavljanje kioska, koje su u posjedu Općine Kalesija i to:

 1. Lokacija br. 1 – dio u površini od 9 m² od k.č.br.279/1 zv.”Kalesija Grad” upisana u Pl.br.61 KO Kalesija Grad
 2. Lokacija br. 2 – dio u površini od 9 m² od k.č.br.279/1 zv.”Kalesija Grad” upisana u Pl.br.61 KO Kalesija Grad
 3. Lokacija br. 3 – dio u  površini od 9 m² od k.č.br.279/2 zv.”Kalesija Grad” upisana u Pl.br.61 KO Kalesija Grad,

Sve lokacije se nalaze u Ul.Patriotske lige ispod autobuskog stajališta prema Tuzli (iza zida Robne kuće).

            Početna cijena po m² za zauzimanje predmetnh javnih površina iznosi 13,00 KM odnosno ukupno na mjesečnom nivou 117,00 KM.

            Razgledanje lokacija za postavljanje kioska kao i uvid u dokumenatciju o nekretninama iz stava 1.ove tačke može se izvršiti svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 16:00 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona 035-367-700.

II Vrijeme i mjesto održavanja licitacije       

            Usmeno javno nadmetanje-licitacija, održat će se dana 12.09.2022.godine (ponedjeljak) sa početkom u 09:00 sati u prostorijama zgrade Općine Kalesija.

            Ukoliko dođe do pomjeranja termina održavanja javnog nadmetanja, podnosioci prijava će biti blagovremeno obaviješteni. Javnom nadmetanju je dužan da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti šačinjena u formi notarski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predata komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizička lica koja učestvuju lično ili kao zastupnici/punomoćnici podnosioca prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

III Pravo učešća na licitaciji i kriterij odabira ponuđača

            Pravo učešća na javnom nademetanju imaju sva fizička i pravna lica koja blagovremeno izvrše uplatu kapare i dostave ponudu.

            Kriterij za dodjelu javne površine koja je predmet licitacije, a radi postavljanja kioska, jeste najveća ponuđena cijena na licitaciji.

            Ponude niže od početne cijene neće biti prihvaćene.

IV Kapara

            Za učešće u postupku licitacije ponuđači su dužni uplatiti kaparu prije početka licitacije, za svaku lokaciju za koju dostavljaju ponudu, na račun Općine Kalesija br.338-650-224-664-4295 otvoren kod UniCredit Bank dd Mostar, vrsta prihoda 721122, koja iznosi 10% od početne cijene, s tim što taj iznos ne može biti niži od 1.000,00 KM.Povrat kapare učesnicima u licitaciji čija ponuda ne bude prihvaćena izvršit će se poslije okončanog postupka licitacije.

            U slučaju odustajanja najpovoljnijeg ponuđača za privremeno zauzimanje javnih površina za postavljanje kioska, ponuđač gubi pravo na povrat kapare.Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije kapara se vraća u roku od 8 dana od dana održavanja licitacije, bez prava na kamatu,od njezine uplate do isplate.

V Postupak licitacije

            Postupak licitacije provodi komisija koju imenuje Općinski načelnik.Postupak licitacije provodi se u skladu sa Odlukom o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.9/14).

            Nakon provedenog postupka licitacije nadležna Služba će donijeti Rješenje o odobrenju za zauzimanje javnih površina za najpovoljnije ponuđače na licitaciji, a u navedenom rješenju će biti naveden način i vrijeme predaje javnih površina za zauzimanje.

            Nadležna Služba će Rješenja o odbrenju za zauzimanje javnih površina donijeti u roku od pet dana od dana okončanog postupka licitacije.

VI Ponude

            Popunjen  i potpisan obrazac za ponudu za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji uz dokaz o izvršenoj uplati kapare dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili preporučenom poštom u Centar za pruženje usluga građanima (Šalter sala) u zgradi Općine Kalesija, na adresu :

OPĆINA KALESIJA

 Patriotske lige broj 15

75260 Kalesija

            “Komisija za provođenja postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije za privremeno zauzimanje javnih površina za postavljanje kioska – NE OTVARATI”

            Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti uzete u razmatranje.

            Obrazac ponude može se preuzeti u šalter sali ili na Internet stranici Općine.

            Ovaj Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu “Oslobođenje”, oglasnoj ploči i Internet stranici Općine najkasnije 15 dana prije dana određenog za dan licitacije.

                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                  Sead Džafić,dipl.ecc.

Obrazac ponude

Permalink

Javni oglasi

Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 8. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Kalesija raspisuje

J A V N I O G L A S
za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

I. Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata.

II. Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:

 1. Prijavljeni kandidat je državljanin Bosne i Hercegovine s pravom glasa.
 2. Za kontrolora izbornih rezultata ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH):
 3. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
 4. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 5. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
 6. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
 7. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:
– da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV. ili V. stepen stručne spreme;
– da ima izborno iskustvo (odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata, rad na poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih rezultata i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).

III. Potrebna dokumentacija:

 1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata),
 2. potvrda o prebivalištu,
 3. Ovjerena kopija univerzitetske diplome/svjedočanstva o završenom školovanju,
 4. Rješenje/uvjerenje o izbornom iskustvu.

IV. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine Kalesija, na internet-stranici općine Kalesija i sredstvima javnog informisanja (radio, televizija i portali).

V. Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi općinska izborna komisija Kalesija.

VI. Ostale informacije

Izborna komisija će nakon završene procedure po javnom oglasu imenovati kontrolore izbornih rezultata (ukupno 3) na period od 5 godina. Imenovani kontrolori izbornih rezultata, da bi bili angažovani, dužni su proći obuku, testiranje i certificiranje koju će organizovati i provesti Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Izborna komisija će certificirane kontrolore izbornih rezultata angažovati prilikom provedbe izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za koje poslove je predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade određuje Općinska izborna komisija Kalesija.

Obrazac prijave je sastavni dio javnog oglasa.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište Općinske izborne komisije Kalesija sa naznakom:

Općinska izborna komisija Kalesija,

Adresa: Patriotske lige b.b. „Prijava na javni oglas za kontrolora izbornih rezultata – ne otvarati“.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na broj: 035/367-710 i 035/367-714

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Kalesija
Broj:080 – 10/22
Datum: 16.05.2022.godine

Predsjednik OIK-a

Hajrudin Huseinović, mr. prava

Obrazac za prijavu

Permalink

Javni oglasi

Javni oglas za prijem namještenika

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02/3-1-30-2-4090-2 /21

Datum. 06.08.2021. godine

Na osnovu člana 71., čl. 74.,75. i čl.76. a u vezi sa čl.73. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18, 14/18 i 8/21), čl.56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.10/07,7/08,10/11,3/12 i 6/13), čl. 33.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 6/19,2/20, 5/20 i 6/21), i Odluke br. 02/3-1-30-2-4090/21 od 06.08.2021.godine Općinski načelnik, raspisuje

 J A V N I  O G L A S

 za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.NAZIV RADNOG  MJESTA

01.Referent-vozač…………………………………………………………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

02.Viši referent za prikupljanje i obradu podataka……………………………………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

03.Viši referent za administratvno-tehničke poslove…………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

04.Viši referent za povratak izbjeglih i raseljenih lica…………………………..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

05.Referent za sanitarne poslove……………………………………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

2.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

Za poziciju 01:

 • Rukuje i upravlja svim vozilima i pumpama u akcijama gašenju i drugim interventnim situacijama
 • Vrši pranje, podmazivanje i čiščenje vozila
 • Brine o ispravnosti te obavlja registracije vozila i poslove osnovnog održavanja vozila
 • Vrši kontrolu ispravnosti vozila i opreme u toku primopredaje, angažujući se i na održavanju ispravnosti čistoće vozila poslije svake intervencije
 • Vodi evidenciju o vatrogasnim vozilim
 • Po upustvu automehaničara otklanja nedostatke na vozilima i pumpama
 • Dežura u objektu i učestvuje u akcijama ekipa za obezbjeđenje važnijih objekata
 • Radi na održavanju cistoće spremišta, kruga i radionice
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Komandira i Pomoćnika načelnika

Za poziciju 02:

 • Prikuplja i obrađuje podatke o svim vidovima opasnosti, te vrši dostavu obrađenih podataka resorno nadležnim organima
 • Vodi i ažurira bazu podataka informacionog sistema iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva
 • Osigurava neprekidan prijem i protok informacija za potrebe vatrogasne jedinice
 • Vrši prijem dojava o opasnostima iz nadležnosti vatrogasne jedinice
 • Održava stalnu radio vezu sa pripadnicima jedinice na intervenciji
 • Obavještava Komandira o nastalim požarima i intervencijama, te postupa po posebnim uputstvima Komandira u slučaju većih požara i nesreća
 • Vodi brigu o stalnoj ispravnosti sistema veza i telekomunikacionih uređaja i instalacija
 • Obavlja i sve druge poslove za koje je osposobljen a po nalogu Komandira i Pomoćnika načelnika

Za poziciju 03:

 • Prima poštu za Općinskog načelnika i po nalogu istog vrši njeno raspoređivanje
 • Vrši prijem, interno zavođenje i dostavljanje na rješavanje, te otpremu službene pošte iz nadležnosti Općinskog načelnika
 • Odgovoran je za dostavu zaključaka i drugih akata na realizaciju prema izvršiocima
 • Vodi evidenciju protokola i interne dostavne knjige
 • Čuva sve vrste službene dokumentacije i drugih materijala, te istu dostavlja na arhiviranje
 • Vrši prepis materijala i izvoda iz Zapisnika sa sastanaka Kolegija Općinskog načelnika
 • Odgovara za tajnost materijala sa sjednica Kolegija i nadležnosti Općinskog načelnika
 • Obavlja stručnu računarsku obradu dokumenata za potrebe Općinskog načelnika
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca stručne službe Općinskog načelnika

Za poziciju 04:

 • Vodi aktivnosti oko planiranja i realizacije povratka raseljenih lica i izbjeglica svojim kućama,
 • Vodi evidenciju o povratnicima, kako iz inostranstva, tako i iz drugih područja BiH
 • Ostvaruje saradnju sa federalnim, kantonalnim, općinskim organima, vladinim, nevladinim i humanitarnim organizacijama po pitanjima iz svog djelokruga
 • Kontaktira sa udruženjima građana koja okupljaju raseljena lica i izbjeglice
 • Kontaktira sa nadležnim Ministarstvima koja se bave pitanjima povratka i humanitarnim organizacijama uz saglasnost Šefa
 • Vrši stručno-operativne poslove u procesu povratka izbjeglih i raseljenih lica
 • Vodi brigu oko povratka na područje općine Kalesija i pruža pomoć u stvaranju uslova za održiv povratak
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

Za poziciju 05:

 • Pomaže Inspektoru za sanitarne poslove u obavljanju inspekcijskog nadzora
 • Prikuplja informacije za izradu materijala iz oblasti nadzora sanitarne inspekcije, te iste dostavlja inspektoru za sanitarne poslove
 • Vodi evidenciju o izdatim Rješenjima iz nadležnosti sanitarne inspekcije
 • Prikuplja podatke koji služe za pokretanje i vođenje postupka inspekcijskog nadzora
 • Vodi evidenciju o utrošku potrošnog materijala, sredstava i opreme iz Odsjeka
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka

3. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA:

     a) Opći uslovi utvrđeni odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a (za sve pozicije):

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH

      b) Posebni  uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi i to:

Za poziciju 01:

 • SSS/ najmanje III stepen stručne spreme tehničkog smjera ili KV radnik tehničkog smjera,
 • položen vozački ispit za C kategoriju
 • položen stručni ispit
 • najmanje 6 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 02:

 • SSS/IV stepen stručne spreme Elektrotehnička škola ili Saobraćajna odnosno VKV radnik – tehničkog smjera
 • poznavanje rada na računaru,
 • položen stručni ispit i
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 03:

 • SSS/IV stepen stručne spreme, Upravna, Ekonomska škola ili Gimnazija ,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 04:

 • SSS/IV stepen stručne spreme- Ekonomska, Upravna škola, Gimnazija 
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 05:

 • SSS/IV stepen stručne spreme-Medicinska ili Veterinarska škola,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 6 mjeseci radnog staža u struci

4.SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA

Uz  potpisanu Prijavu na javni oglas dostaviti original ili ovjerenu kopiju slijedećih dokumenata:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izjava kandidata da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Diploma/Svjedočanstvo o završenoj traženoj stručnoj spremi
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o položenom stručnom ispitu za namještenike
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru-certifikat ili uvjerenje  (samo za poziciju 02)
 • Dokaz (vozačka dozvola) o položenom vozačkom ispitu za C kategoriju (samo za poziciju 01)

Izabrani kandidati dužni su prije donošenja rješenja o postavljenju dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova utvrđenih za gore navedeno radno mjesto.

Javni oglas će biti objavljen na službenoj stranici Općine Kalesija i dnevnim novinama “Oslobođenje”.

Roka za prijavu kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje”.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti u pisarnicu Općine ili putem pošte na adresu: Općina Kalesija -Ul. Patriotske lige br.15, 75 260 Kalesija sa naznakom “Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

NAPOMENA: U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenike s tim da je kandidat ukoliko bude primljen u radni odnos dužan položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, a u skladu sa čl.81.Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18, 14/18 i 8/21).

OPĆINSKI NAČELNIK Sead Džafić,dipl.ecc.

Permalink

Javni oglasi

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                          

      TUZLANSKI KANTON

        OPĆINA KALESIJA

       OPĆINSKO VIJEĆE 

Komisija za izbor i imenovanje predsjednika i

   4 (četiri) člana Općinske izborne komisije                                                         

Broj: 01-04-705/21

Datum, 19.02.2021. godine

            Na osnovu člana 2.12. stav 5. Izbornog Zakona BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju, razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 26/18 i 36/19), člana 2. Odluke o  o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i četiri člana Općinske izborne komisije Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija”, broj 2/21), Komisija za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije Kalesija (u daljem tekstu “Konkursna komisija”) , r a s p i s u j e

J A V N I  O G L A S

za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije

 1. Raspisuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne

           komisije.

 1. Članove Općinske Izborne komisije Kalesija imenuje Općinsko vijeće Kalesija, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.

         Općinsko  vijeće  imenuje  predsjednika iz reda imenovanih članova Općinske izborne    komisije, uz saglasnost Centralne  izborne komisije Bosne i Hercegovine.

 1. Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati slijedeće uslove:

        Opći uslovi:

 • da ima pravo glasa;
  • da ima odgovarajuću stručnost i iskustvo u provođenju izbora;

        Posebni uslovi:

 • da ima prebivalište u općini Kalesija;
  • da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS i
  • da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

            Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:

 • članstvo u Izbornoj komisiji,
  • članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Izuzetno, od odredbe navedene pod oznakom III alineje jedan posebnih uslova član izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata, sa prebivalištem u općini za koju se imenuje izborna komisija, koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom.

      Izuzetno, od odredbe navedene pod oznakom III alineje tri posebnih uslova član izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS, bez izbornog iskustva.

 1. Član Općinske izborne komisije može biti:

predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar općinskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave ili druga lica, ako ispunjavaju uslove iz člana 2.2. Izbornog zakona, a nemaju smetnji iz člana 2.3. Izbornog zakona.

 1. Za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovano lice:
 2. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6., 1.7. i 1.7.a Izbornog zakona BiH;
 3. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 4. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. poglavlje II Izbornog zakona BiH;
 5. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
 6. kojem je izrečena kazna za  radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovorno, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke;
 7. koje je zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta, koji učestvuje na izborima, ili lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže,
 8. lice koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom člana 1.8 stav 6. Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i općinsko vijeće, odnosno skupština općine.
 1. Sastav općinske izborne komisije je multietičan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ za sprovođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.

        U sastavu općinske izborne komisije nastojat će se osigurati da broj članova manjeg zastupljenog spola bude najmanje 40% od ukupnog broja članova.

 1. Uz prijavu na ovaj Javni oglas potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:
 1. kraća biografija sa ličnim podacima kandidata (ime i prezime, ime oca, tačna adresa, broj telefona za kontakt, kao i podatke o kretanju u službi);
 2. ovjerena fotokopija diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme;
 3. dokaz o izbornom iskustvu za kandidata (uvjerenje općinske izborne komisije, rješenje o imenovanju ili neki drugi dokaz) koji mora sadržavati –  podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno, vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost – original ili ovjerena kopija,
 4. svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u BiH,
 5. svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz odredbe navedene pod oznakom V tačka od 1. do 5.
 6. svojeručno potpisana i od strane nadležnog organa ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz odredbe navedene pod oznakom V tačka 6. i 7.
 7. Obrazac PBA – 3 o prebivalištu kandidata na području općine Kalesija izdata od strane CIPS – a (ne starije od 3 (tri) mjeseca, od dana izdavanja od strane nadležnog organa) – original ili ovjerena kopija.

NAPOMENA:   –   Obrazac izjave pod tačkom 5. može se preuzeti u Stručnoj službi

                               Općinskog  vijeća Kalesija ili web stranici Centralne izborne komisije BiH,

 • Obrazac izjave pod tačkom 4. i 6. može se preuzeti u Stručnoj službi

Općinskog vijeća.

            Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i isti ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom i one koji ne ispunjavaju te uslove.

            Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Komisija će obaviti intervju,  nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.

            Općinsko vijeće Kalesija će, cijeneći položaj kandidata na rang listi, izvršiti imenovanje i svoju Odluku dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

            Prijave za ovaj Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom:

“JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I 4 (ČETIRI) ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE NE OTVARAJ” lično u pisarnicu općine Kalesija ili putem pošte na sledeću adresu:

Komisija za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije”,

Ul. Patriotske lige br. 15, 75260 Kalesija.

.

Za Komisiju za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije

Halil Aščić

Permalink

Javni oglasi

Poništenje dijela javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-04-2-4869/20
Datum:21.10.2020. godine

Na osnovu Odluke o poništenju dijela javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme br.02-04-2-4869/20 od 21.10.2020.godine, Općinski načelnik objavljuje

                                                               P O N I Š T E NJ E

dijela javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Poništava se Javni oglas za prijem namejštenika u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljen u dnevnom listu “Nezavisne novine” dana 12/13.2020.godine i na službenoj stranici Općine Kalesija dana 17.09.2020.godine u dijelu koji se odnosi na slijedeće radno mjesto:

 • ” 01.Referent-vozač”.

U preostalom dijelu teksta Javni oglas ostaje neizmijenjen.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sead Džafić, dipl.ecc.

Permalink

Javni oglasi

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 71., čl. 74.,75. i čl.76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18), čl.56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.10/07,7/08,10/11,3/12 i 6/13), čl. 33.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija (“Službeni glasnik Općine Kalesija”br.6/19 i 2/20), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika  o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija br. 02-04-1528/20 od 18.08.2020.godine i Odluke br.02-04-2-4869/20 od 11.09.2020.godine Općinski načelnik, raspisuje

 J A V N I  O G L A S

 za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.NAZIV RADNOG  MJESTA

01.Referent-vozač…………………………………………………………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

02.Referent za sanitarne poslove……………………………………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

03.Viši referent za praćenje plaćanja obaveza stranaka……..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

04.Viši referent za provjeru podataka u matičnim evidencijama,evidencijama BIZ-a i izdavanje uvjerenja…………………………………………………………………………..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

2.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

Za poziciju 01:

 • Rukuje i upravlja svim vozilima i pumpama u akcijama gašenju i drugim interventnim situacijama
 • Vrši pranje, podmazivanje i čiščenje vozila
 • Brine o ispravnosti te obavlja registracije vozila i poslove osnovnog održavanja vozila
 • Vrši kontrolu ispravnosti vozila i opreme u toku primopredaje, angažujući se i na održavanju ispravnosti čistoće vozila poslije svake intervencije
 • Vodi evidenciju o vatrogasnim vozilim
 • Po upustvu automehaničara otklanja nedostatke na vozilima i pumpama
 • Dežura u objektu i učestvuje u akcijama ekipa za obezbjeđenje važnijih objekata
 • Radi na održavanju cistoće spremišta, kruga i radionice
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Komandira i Pomoćnika načelnika

Za poziciju 02:

 • Pomaže Inspektoru za sanitarne poslove u obavljanju inspekcijskog nadzora
 • Prikuplja informacije za izradu materijala iz oblasti nadzora sanitarne inspekcije, te iste dostavlja inspektoru za sanitarne poslove
 • Vodi evidenciju o izdatim Rješenjima iz nadležnosti sanitarne inspekcije
 • Prikuplja podatke koji služe za pokretanje i vođenje postupka inspekcijskog nadzora
 • Vodi evidenciju o utrošku potrošnog materijala, sredstava i opreme iz Odsjeka
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka

Za poziciju 03:

 • Plaćanje svih ulaznih faktura
 • Plaćanje po osnovu odluka i drugih akata općinskog načelnika
 • Prima sva interna i eksterna knjigovodstvena dokumenta općine i općinskih službi
 • Vrši fakturisanje općinskih zakupnina
 • Vodi knjigu izlaznih faktura
 • Vrši naplatu naknada za građevinsko zemljište i rentu na poseban račun
 • Prati naplatu prihoda po osnovu izdatih rješenja iz nadleznosti općine
 • Učestvuje u  pripremi izjave o kompenzaciji, ugovore o cesiji, ugovore o preuzimanju duga i drugim aktima na osnovu kojih se vršiti naplata potraživanja, odnosno izmirenje obaveza
 • Vrši prijem i tacno, blagovremeno i potpuno evidentiranje prispjelih faktura i dr. finansijskih dokumenata u knjige KUF-a, vrši sva fakturisanja
 • Kompletira dnevne evidencije o platnim transakcijama i blagovremeno predaje na dalju obradu
 • Sačinjava zahtjeve, dopise, zapisnike, protokole i druge pojedinacne akte vezane za naplatu ili isplatu sredstava ili druge vrste poslovne korespodencije
 • Kontaktira neposredno, telefonom ili pismeno sa poslovnim partnerima (banke, viši nivoi vlasti,ustanove, pravna i fizicka lica) kao i sa službenicima opcinskih službi u cilju tacnog i blagovremenog obavljanja svojih poslova
 • Sačinjava informacije po potrebi
 • Aktom izvješćuje partnere o uvezu uplate (ako se plaća više računa) i proslijeđuje na knjiženje
 • Obavlja poslove fakturiranja i izdaje fakture prema dostavljenim ugovorima i rješenjima nadležnih službi (zakupe poslovnog prostora, javne površine, zakupe građevnog zemljišta)
 • Vodi registar naplaćenih naknada
 • Daje informacije strankama iz oblasti naplate javnih prihoda
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

Za poziciju 04:

 • Vrši poslove provjere podataka u bazama matičnih podataka i dostavlja ih agenciji za identifikaciju dokumenata i razmjenu podataka
 • Sarađuje sa Agencijom za identifikaciju dokumenata i drugim nadležnim organima vezano za dostavljanje podataka iz matičnih evidencija u svrhu izdavanja biometrijskih dokumenata
 • Izdaje uvjerenja iz evidencije po službenoj dužnosti za ustanove i organizacije
 • Obavezno vodi računa o tajnosti podataka do kojih dođe u svom radu shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka
 • Vodi evidenciju ostvarivanja prava korisnika BIZ-a, te nastalim promjenama
 • Izdaje sve vrste uvjerenja i drugih isprava na zahtjev stranki iz djelokruga rada BIZ-a,po ovlaštenju neposrednog rukovodioca
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 •  Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

3. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA:

     a) Opći uslovi utvrđeni odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a (za sve pozicije):

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH

      b) Posebni  uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi i to:

Za poziciju 01:

 • SSS/ najmanje III stepen stručne spreme tehničkog smjera ili KV radnik tehničkog smjera,
 • položen vozački ispit za C kategoriju
 • položen stručni ispit
 • najmanje 6 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 02:

 • SSS/IV stepen stručne spreme-Medicinska ili Veterinarska škola,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 6 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 03:

 • SSS/IV stepen stručne spreme- Ekonomska škola,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 04:

 • SSS/IV stepen stručne spreme-Upravna škola ili Gimnazija,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

4.SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA

Uz Prijavu na javni oglas dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izjava kandidata da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Diploma/Svjedočanstvo o završenoj traženoj stručnoj spremi
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o položenom stručnom ispitu za namještenike
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci
 • Dokaz (vozačka dozvola) o položenom vozačkom ispitu za C kategoriju (samo za poziciju 01)

Izabrani kandidati dužni su prije donošenja rješenja o postavljenju dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova utvrđenih za gore navedeno radno mjesto.

Javni oglas će biti objavljen na službenoj stranici Općine Kalesija i dnevnim novinama “Nezavisne novine”.

Roka za prijavu kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Nezavisne novine”.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti u pisarnicu Općine ili putem pošte na adresu: Općina Kalesija -Ul. Patriotske lige br.15, 75 260 Kalesija sa naznakom “Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

NAPOMENA: U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenike s tim da je kandidat ukoliko bude primljen u radni odnos dužan položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, a u skladu sa čl.81.Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18).

Po ovlaštenju

OPĆINSKOG NAČELNIKA

Permalink

Javni oglasi

JAVNI OGLAS za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

        Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

            Tuzlanski kanton

         OPĆINA KALESIJA

       OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-2767/20.

Datum:01.07.2020. godine

            Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima (“Sl. novine FBiH” br. 66/13 i 100/13), člana 2, 5, 7 i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova  („Sl.novine FBiH“ br. 17/14) i člana 4. i 11. Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ br. 9/14), Općinski načelnik Kalesija,  o b j a v lj u j e

 JAVNI OGLAS

 za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

            I. PREDMET PRODAJE

            Predmet ovog javnog oglasa je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta i to:

 1. Parcela označena sa k.č.br. 1246/26 zv. “Lugovi” ostalo neplodno zemljište površine 867 m2 upisana u PL br. 706 KO Prnjavor.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 30,00 KM/m2 tj. ukupno 26.010,00 KM za površinu od 867       m2,  procijenjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 1288/13 zv.  “Lugovi” Oranica/njiva 5. klase površine 553 m2, upisana u PL br. 706 KO Prnjavor.

            – Početna cijena zemjišta iznosi 22,00 KM/m2 tj. ukupno 12.166,00 KM za površinu od 553        m2, procijenjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 1030/2 zv. “Aero klub” Pašnjak 4. klase površine 2117 m2  upisana u PL br. 201 KO Rainci Donji. 

             – Početna cijena zemljišta iznosi 12,00 KM/m2 tj. ukupno 25.404,00 KM za površinu od 2.117   m2,, procijenjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 400/18 zv. “Mramorje” Pašnjak 5 klase površine 748 m2, upisana u PL br. 145 KO Miljanovci.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 10,00 KM/m2 tj. 7.480,00 KM za površinu od 748,00 m2.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 400/19 zv. “Mramorje” Pašnjak 5. klase, površine 282 m2, , upisana u PL br. 145 KO Miljanovci.
  1. Početna cijena zemljišta iznosi 10,00 KM/m2 tj. 2.820,00 KM za površinu od 282 m2.
 2. Parcela označena sa k.č.br. 400/20 zv. “Mramorje” Pašnjak 5. klase, površine 536 m2, , upisana u PL br. 145 KO Miljanovci.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 10,00 KM/m2 tj. 5.360,00 KM za površinu od 536 m2.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 1946/2 zv. Pašnjak 4. klase, površine 200 m2 zv. “Do” pašnjak 4. klase upisana u PL br. 145 KO Miljanovci.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 10,00 KM/m2 tj. 2.000,00 KM za površinu od 200 m2.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 2005/4 zv. “Tetkina voda” pašnjak 5. klase površine 727 m2 upisana u PL br. 228 KO Lipovice .

            – Početna cijena zemljišta iznosi 6,00 KM/mtj. 4.362,00 KM za površinu od 727 m2.                                                                                                                                               

      9. Parcela označena sa k.č.br. 588/92  zv. “Okrugla” pašnjak 2 klase površine 23 m2 upisana u           PL broj 113 KO Tojšići.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 50,00 KM m2 tj. 1.150,00 KM za površinu od 23 m2.

     10. Parcela označena sa k.č.br. 588/93  zv. “Okrugla” pašnjak 2 klase površine 23 m2 upisana u          PL broj 113 KO Tojšići.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 50,00 KM/m2 tj. 1.150,00 KM za površinu od 23 m2.

       11. Parcela označena sa k.č.br. 2462/36 zv. “Memićki lugovi” oranica/njiva 6 klase površine             500 mupisana u PL br. 225 KO Memići.

            -Početna cijena zemljišta iznosi 25,00 KM/m2, tj. 12.500,00 KM za ukupnu površinu od 500       m2,  procijenjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

       12. Parcela označena sa k.č.br. 2461/36 zv. “Memićki lugovi” oranica/njiva 6 klase, površine            493 m2, , upisana u PL br. 225 KO Memići,  17 KO Bulatovci.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 20,00 KM/m2 tj. 9.860,00 KM za površinu od 493 m2.

            II. USLOVI PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

            Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretnini koja je predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

            Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

            Postupak javnog nadmetanja provest će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“ br. 17/14).

            Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcela građevinskog zemljišta svakim radnim danom u vremenu od 8,00-15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do momenta podnošenja prijave, kao i uvid u dokumentaciju nekretnina koje su predmet ovog javnog oglasa.      

            III. NAČIN POLAGANJA KAPARE

            Kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevinskog zemljišta za svaku parcelu označenu u tački I ovog oglasa koja je predmet javnog nadmetanja, s tim što taj iznos ne može biti  niži od 1.000,00 KM i ista se uplaćuje na žiro račun Općine Kalesija br. 338-650-2246644295, vrsta prihoda: 722431, općina: 044.

            Dokaz o uplati kapare je potrebno predati Komisiji za provođenje javnog nadmetanja prije početka licitacije. Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način utvrđen članom 30. Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ br. 9/14) ili ne pristupi zaključenju ugovora po pismeno upućenom pozivu od strane općine, smatrat će se da je odustao od kupnje nekretnine i gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

            Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupovinu građevinskog zemljišta uplaćena kapara će se vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

            IV. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

            Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u roku od 15 dana od davanja saglasnosti Općinskog vijeća na Odluku Općinskog načelnika o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije, a najpovoljniji kupac je dužan uplatiti prodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene kapare do dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene, prenosa vlasništva i posjeda, propisanih naknada, te druga prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa ovim javnim oglasom i pozitivnim propisima.

            V. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED

            Licima sa kojima bude zaključen ugovor u formi notarski obrađene isprave, nekretnine će se predati u posjed u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

            VI. PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU

     1.    Sadržaj prijave:

            Prijava za učešće u javnom nadmetanju podnosi se u pismenoj formi i mora sadržavati sledeće:

           -Za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona, naziv i  k.č.br. nekretnine za koju se podnosi prijava

         -Za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica, naziv i k.č.br. nekretnine za koju se podnosi prijava

 1. Prilozi uz prijavu:

            Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sledeće:

 1. Dokaz o uplaćenoj kapari od 10% (primjerak uplatnice),
  1. Ovjerene fotokopije rješenja/izvod iz sudskog registra za pravna lica,
  1. Ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti/obrta, ako je učesnik fizičko lice koje obavlja  samostalnu djelatnost /obrt.

            VII. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA I IDENTIFIKACIJA UČESNIKA POSTUPKA

           JAVNOG NADMETANJA

            Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u prostorijama Općine Kalesija, dana 20.07.2020. godine u 11,00 sati.

            Ukoliko dođe do pomjeranja termina održavanja javnog nadmetanja, podnosioci prijava će biti blagovremeno obaviješteni. Javnom nadmetanju je dužan da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predata komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizička lica koja učestvuju lično ili kao zastupnici/punomoćnici podnosioca prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

            VIII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

            Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje je 15 dana od dana objavljivanja oglasa a računa se od posljednjeg objavljivanja u dnevnom listu.

            Prijava sa naprijed navedenim dokazima podnosi se lično na protokol šalter sale u zgradi općine Kalesija u vremenu od 08,00 do 16,30 sati. sa naznakom:         

Općina Kalesija

“Komisija za provođenje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu općine Kalesija putem javnog nadmetanja-licitacije”

            Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.

            Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke VI ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom.

            Podnosioci neblagovremene i nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

            U slučaju podnošenja neblagovremene i nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi  da je uplaćena kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnosiocu vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

            Općina Kalesija ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

            IX. OBJAVA OGLASA

            Javni oglas će se objaviti  u jednom dnevnom listu koji se distribuira  na području cijele FBiH,  Web stranici Općine Kalesija i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

            DODATNE INFORMACIJE        

Sve dodatne informacije u vezi sa urbanističko-tehničkim uslovima izgradnje objekta na predmetnom građevinskom zemljištu mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati ili na broj telefona broj: 035-367-709, od dana objavljivanja javnog oglasa do isteka roka za dostavljanje prijave. OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić dipl.ecc.

Permalink

Javni oglasi

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti

Na osnovu čl. 71. čl. 74. čl. 75 i čl.76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18), čl.33. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija (“Sl. Glasnik Općine Kalesija br.8/17, 11/17, 4/18, 6/18, 7/18, 8/18 ,1/19, 6/19 ), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija br: 02-05-1508/19 od 20.03.2020. godine, čl.56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Odluke br. 02/3-1-30-2-1613/20 od 22.04.2020.godine, Općinski načelnik, raspisuje:

JAVNI O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti

1.NAZIV RADNOG MJESTA

Viši referent za poslove prijemne kancelarije i protokola………………1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

2.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

• Prima, razvrstava, klasificira i zavodi službenu poštu
• Ulaže predmete u rokovnik
• Čuva pečate i razna pomagala
• Signira poštu i određuje klasifikacione oznake
• Odvaja predmete upravnog postupka i ostalih akata
• Zavodi i signira poštu u knjigu evidencije
• Stavlja otiske prijemnog štambilja i ostalih oznaka na aktima
• Ulaže akte u omot i upisuje predmet, odnosno naziva akata, popunjava otisak prijemnog štambilja i vrši upisivanje svih priloga koji se nalaze u omotu
• Vrši združivanje akata koji se odnose na iste predmete
• Vrši upisivanje predmeta i akata u interne dostavne knjige i dostavljenje u rad organizacionim jedinicama
• Vrši unošenje podataka u računar
• Sastavlja izvještaje
• Vrši ovjeru potpisanih dokumenata
• Sastavlja i prima podneske za ostvarivanje prava i obaveza
• Daje upute i pruža stručnu pomoć u vezi sa podnošenjem podnesaka
• Daje informacije od interesa za ostvarivanje i izvršavanje obaveza građana, preduzeća i drugih pravnih lica u upravnom postupku
• Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
• Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

 1. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA: a) Opći uslovi utvrđeni odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a:

• da je državljanin BiH
• da je stariji od 18 godina
• da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta
• da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
• da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
• da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH

b) Posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi i to:

• SSS/IV stepen stručne spreme-Ekonomska, Upravna škola ili Gimnazija,
• položen stručni ispit
• najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

4.SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA

Uz potpisanu Prijavu na Javni oglas dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

• Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
• Izvod iz matične knjige rođenih
• Izjava kandidata da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH, ovjerena od strane nadležnog organa
• Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
• Diploma/Svjedočanstvo o završenoj traženoj stručnoj spremi
• Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o položenom stručnom ispitu za namještenike
• Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova utvrđenih za gore navedena radna mjesta.
Javni oglas će biti objavljen na službenoj stranici Općine Kalesija i dnevnim novinama “Oslobođenje”.
Rok za prijavu kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje”.
Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti lično u pisarnicu Općine ili putem pošte na adresu:

Općina Kalesija, Ul.Patriotske lige br.15,75260 Kalesija sa naznakom: “Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u “Službi za opću upravu i društvene djelatnosti”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Napomena: U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenike, s tim da je kandidat ukoliko bude primljen u radni odnos dužan položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, a u skladu sa čl.81. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18).

Permalink

Javni oglasi

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 74. i čl.75. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18), čl.56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.10/07,7/08,10/11,3/12 i 6/13) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj:02-3/1-30-2-1624 od 23.04.2020. godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.6/19) i čl.11.Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija broj: 02-05-1508/19 od 20.03.2020. godine Općinski načelnik, raspisuje:


J A V N I O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I. NAZIV RADNOG MJESTA

 1. “Viši referent za prikupljanje i obradu podataka” u Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu – “Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo – Profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) ……………1 (jedan) izvršilac
 2. “Higijeničar” u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti ……1 (jedan izvršilac)

II. OPIS POSLOVA
a) Opis poslova za radno mjesto “Viši referent za prikupljanje i obradu podataka”:
• Prikuplja i obrađuje podatke o svim vidovima opasnosti, te vrši dostavu obrađenih podataka resorno nadležnim organima
• Vodi i ažurira bazu podataka informacionog sistema iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva
• Osigurava neprikidan prijem i protok informacija za potrebe vatrogasne jedinice
• Vrši prijem dojava o opasnostima iz nadležnosti vatrogasne jedinice
• Održava stalnu radio vezu sa pripadnicima jedinice na intervenciji
• Obavještava komandira o nastalim požarima i intervencijama, te postupa po posebnim upustvima Komandira u slučaju većih požara i nesreća
• Vodi brigu o stalnoj ispravnosti sistema veza i telekomunikacionih uređaja i instalacija
• Obavlja i sve druge poslove za koje je osposobljen, a po nalogu Komandira i Pomoćnika načelnika

b) Opis poslova za radno mjesto “Higijeničar”:

• Vrši održavanje, čišćenje poslovnih prostorija u zgradi Općine i općinskih službi
• Vrši čišćenje opreme, inventara i stolarije
• Vrši pranje zavjesa
• Vodi brigu o zelenilu u zgradi općine
• Prijavljuje nastalu štetu na objektima i inventaru
• Odgovara za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
• Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

III. OPĆI USLOVI Svi kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas za obje pozicije moraju ispunjavati opće uslove utvrđene odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a:

• da je državljanin BiH
• da je stariji od 18 godina
• da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto
• da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
• da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
• da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH.

IV. POSEBNI USLOVI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI: a) Posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija broj: 02-05-1508/19 od 20.03.2020. godine za radno mjesto “Viši referent za prikupljanje i obradu podataka”:

• SSS/IV stepen stručne spreme – Elektrotehnička škola odnosno VKV radnik tehničkog smjera
• Poznavanje rada na računaru
• Položen stručni ispit
• Najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci.

b) Posebni uslov utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih za radno mjesto “Higijeničar” je završena osnovna škola.

V. SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA a) Za radno mjesto “Viši referent za prikupljanje i obradu podataka” uz potpisanu prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenta:

• uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
• izvod iz matične knjige rođenih
• izjava kandidata, da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH, ovjerena od strane nadležnog organa
• izjava kandidata, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
• diploma o završenoj traženoj stručnoj spremi
• certifikat ili uvjerenje o poznavanju rada na računaru
• dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike
• uvjerenje/potvrda o radnom stažu u struci
Napomena: U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenike, s tim da je kandidat ukoliko bude primljen u radni odnos dužan položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, a u skladu sa čl.81. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18).
b) Za radno mjesto “Higijeničar” uz potpisanu prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:
• uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
• izvod iz matične knjige rođenih
• izjava kandidata, da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
• izjava kandidata, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
• diploma/svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.
Izabrani kandidati dužni su prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova utvrđenih za gore navedena radna mjesta.
Javni oglas će biti objavljen na službenoj stranici Općine Kalesija i dnevnim novinama “Oslobođenje”.
Rok za prijavu kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje”.
Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti lično u pisarnicu Općine ili putem pošte na adresu:

Općina Kalesija, Ul.Patriotske lige br.15,75260 Kalesija sa naznakom: “Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu ” i “Službi za opću upravu i društvene djelatnosti”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Permalink

Javni oglasi

Interni oglas za prijem namještenika

Na osnovu člana 71. i čl. 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18), čl.56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.10/07,7/08,10/11,3/12 i 6/13) i Odluke br. 02/3-1-30-2-1613/20 od 22.04.2020.godine, Općinski načelnik, raspisuje

INTERNI  O G L A S

 za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti

1.NAZIV RADNOG  MJESTA

Viši referent za poslove prijemne kancelarije i protokola………………1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

2.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • Prima, razvrstava, klasificira i zavodi službenu poštu
 • Ulaže predmete u rokovnik
 • Čuva pečate  i razna pomagala
 • Signira  poštu i određuje klasifikacione oznake
 • Odvaja predmete upravnog postupka i ostalih akata
 • Zavodi i signira poštu u knjigu evidencije
 • Stavlja otiske prijemnog štambilja i ostalih oznaka na aktima
 • Ulaže akte u omot i upisuje predmet, odnosno naziva akata, popunjava otisak prijemnog štambilja i vrši upisivanje svih priloga koji se nalaze u omotu
 • Vrši združivanje akata koji se odnose na iste predmete
 • Vrši upisivanje predmeta i akata u interne dostavne knjige i dostavljenje u rad organizacionim jedinicama
 • Vrši unošenje podataka u računar
 • Sastavlja izvještaje
 • Vrši ovjeru potpisanih dokumenata
 • Sastavlja  i prima podneske za ostvarivanje prava i obaveza
 • Daje upute i pruža stručnu pomoć u vezi sa podnošenjem podnesaka
 • Daje informacije od interesa za ostvarivanje i izvršavanje obaveza građana, preduzeća i drugih pravnih lica u upravnom postupku
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

3. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA:

     a) Opći uslovi utvrđeni odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a:

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH

      b) Posebni  uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi i to:

 • SSS/IV stepen stručne spreme-Ekonomska, Upravna škola ili Gimnazija,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

4.SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA

Uz Prijavu na interni oglas dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izjava kandidata da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Diploma/Svjedočanstvo o završenoj traženoj stručnoj spremi
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o položenom stručnom ispitu za namještenike
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u organu državne službe  u Tuzlanskom kantonu

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova utvrđenih za gore navedeno radno mjesto.

Interni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Kalesija i web-stranici Općine Kalesija (www.kalesija.ba).

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte na adresu: Općina Kalesija -Ul. Patriotske lige br.15, 75 260 Kalesija sa naznakom “Komisija za provođenje Internog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti-ne otvaraj”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

NAPOMENA: Pravo prijavljivanja na ovaj interni oglas imaju namještenici organa državne službe svih nivoa vlasti u Tuzlanskom kantonu koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Permalink