Javni oglasi

Javni oglasi

Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13)  i Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2019. godinu (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br.1/19) Općinski načelnik, dana 25.06.2019. godine, o b j a v lj u j e

O G L A S

za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija stanovništva na području općine Kalesija

            I Korisnici prava:

            (1) Pravo na jednokratnu pomoć imaju socijalno ugrožene kategorije sa područja općine Kalesija, odnosno lica čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine.

            II Uslovi i kriteriji za odobravanje jednokratne pomoći

            (1) Pravo na jednokratnu pomoć pripada licu pod uslovom da:

           a) ima stalno mjesto prebivališta na području općine Kalesija,

           b) ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine,

 • posjeduje valjanu dokumentaciju propisanu ovim Oglasom za učešće u postupku.

           d) rješava stambene potrebe na području općine Kalesija.

            (1) Red prvenstva, u okviru raspoloživih sredstava, utvrđuje se prema broju bodova koje licu pripada prema slijedećim kriterijima:

            1. stambena situacija

            2. broj članova porodičnog domaćinstva,

            3. zdravstveno stanje lica i njegovog porodičnog domaćinstva,

            4. imovinski cenzus lica i članova njegovog porodičnog domaćinstva.

            III Ograničenje za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne pomoći

            (1) Pravo na jednokratnu pomoć nema lice:

      a) čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine,

                        b) koje je vlasnik ili posjednik kuće ili stana ili takav stan ili zgradu koji zadovoljavaju stambene potrebe, posjeduje njihov član porodičnog domaćinstva,

                        c) koje je ranije ostvarilo pravo na pomoć u stambenom zbrinjavanju po ranijim redovnim programima Kantona ili Općine Kalesija.

 • koje je dobilo donaciju od općine, kantona, Federacije ili humanitarne organizacije za stambeno zbrinjavanje.

             e) vlasnik nedovršenog stambenog objekta čija je stambena površina veća za 50% stambene površine utvrđene članom 6. ovog Pravilnika.

       (2) Izuzetno od prethodnog stava, pravo na novu jednokratnu pomoć po ovom Oglasu, ima lice pod uslovom da je objekat devastiran, uništen ili oštećen usljed prirodnih nepogoda izazvanih katastrofama, odnosno ljudskim djelovanjem, a nakon ostvarivanja ranijeg prava na jednokratnu pomoć.

            IV Namjena jednokratne pomoći

            (1)Finansijska sredstva za jednokratnu pomoć mogu se odobriti za nabavku građevinskog materijala u svrhu rekonstrukcije, adaptacije, izgradnje ili sanacije stambenog objekta (u daljem tekstu: objekat) koji je devastiran, uništen ili oštećen, kao i izgradnju novih objekata za lica koja koriste nužni smještaj i druge situacije zbog kojih može doći ili je već nastupila šteta sa posljedicama koje dalje ugrožavaju zdravlje, odnosno stambenu situaciju socijalno ugroženih kategorija.

            (2) Pod objektom koji je devastiran, uništen ili oštećen smatra se objekat kod kojeg je potrebno izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se mijenjaju konstruktivni elementi koji mogu uticati na stabilnost tog objekta ili njegovih pojedinih dijelova, odnosno izvođenje građevinskih i drugih radova na oštećenom objektu kojima će se isti dovesti u stanje sa minimalnim uslovima za življenje.

            (3) Novoizgrađeni objekat koji nije pokriven, a isto podrazumijeva objekat pod pločom i bez krovne konstrukcije,

            (4) Objekat sa urađenim grubim radovima a isto podrazumijeva pokriven objekat bez ostalih unutrašnjih završnih i instalaterskih radova kojima se neuseljivi dio objekta dovodi u funkciju sa minimalnim uslovima stanovanja.

           (5) Priključak na električnu ili drugu komunalnu mrežu uz prilaganje odgovarajućeg predračuna o visini potrebnih sredstava za navedene namjene a isto podrazumijeva objekat kod kojeg nije izvršeno priključivanje na električlnu ili drugu komunalnu mrežu.    

          V Visina jednokratne pomoći                                                                     

                                                                                                                                                                                          Iznos sredstava koji se po ovom Oglasu može odobriti, u direktnoj je vezi sa zapisnikom  Komisije za razmatranje prijava i može se odobriti u maksimalnom iznosu do 3.000,00 KM (slovima:trihiljade KM).

           VI Ugovor

            (1) Na osnovu konačne rang liste Općinski načelnik zaključuje ugovor sa licem kojem su odobrena sredstva.

            (2) Sredstva odobrena za jednokratnu pomoć licu se mogu isplatiti tek kada potpiše ugovor kojim se obavezuje da će ista utrošiti namjenski za stambeno zbrinjavanje prema podneseom zahtjevu i u skladu sa sačinjenim zapisnikom Komisije.

                                                                                                                                                                                    VII Način isplate sredstava

     (1) Odobrena sredstva za jednokratnu pomoć, realizuju se plaćanjem (pro) faktura za trebovani građevinski materijal, dobavljaču po izboru korisnika sredstava.

            VIII Postupak za ostvarivanje prava

 • Lice je uz jednoobrazan zahtjev, obavezno je priložiti svu dokumentaciju koja je propisana u Pravilniku o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2019. godini, i to:

            – kućna lista podnosioca zahtjeva,

            – dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji,

            – dokaz o zaposlenju svih članova uže porodice i visini stalnih izvora prihoda (tri poslednje platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca ili uvjerenje poslodavca o visini tri poslednje plate – original ili ovjerena kopija),

            – za penzionere poslednji ček od penzije,

            – za sve nezaposlene članove porodice (uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a ukoliko se isti ne vode na evidenciji Biroa za zapošljavanje, uvjerenje iz Ispostave porezne uprave – original ili ovjerena kopija),

            – uvjerenje o posjedovanju/neposjedovanju stana/kuće za punoljetne članove uže porodice (original ili ovjerena kopija),

            – dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva ili člana uže porodice izdat od strane ovlaštene zdravstvene ustanove, ne stariji od šest mjeseci (original ili ovjerena kopija).

 • Zahtjev za jednokratnu pomoć predaje se u Šalter sali Općine Kalesija, a najkasnije u roku od 15. dana od dana oglašavanja i objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči i web-stranici Općine Kalesija.

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Permalink

Javni oglasi

Poništenje Javnog oglasa za prijem pripravnika u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02-05-2-1335-3/19
Datum:20.05.2019. godine


Na osnovu čl. 41.st. 4. u vezi sa čl.84. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18), 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Sl. Novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. Glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Odluke o poništenju Javnog oglasa br.02-05-2-1335-2/19 od dana 20.05.2019.godine, Općinski načelnik, objavljuje

P O N I Š T E NJ E

Javnog oglasa za prijem pripravnika u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine

Kalesija

Poništava se Javni oglas za prijem pripravnika u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kalesija br.02-05-2-1335/19 od 10.04.2019.godine, objavljen dana 21.04.2019.godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na internet stranici Općine Kalesija dana 25.04.2019.godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sead Džafić,dipl.ecc.

Permalink

Javni oglasi

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKO VIJEĆE

Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima

Broj: 01-05-2-1415-8/17.

Datum: 22.03.2017. godine

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/03) člana 13 Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 42. Statuta općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), člana 7. Odluke o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 9/15 i 3/16) i člana 2 Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnih i nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i KP „Komunalac“ dd Kalesija („Sl. glasnik općine Kalesija“ br. 1/17), Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima,

PONIŠTAVA DJELIMIČNO JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova

i javnih preduzeća, čiji je osnivač općina Kalesija i KP „Komunalac“ dd Kalesija

I – Poništava se djelimično javni oglas za izbor kandidata za imenovanja predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Kalesija i KP „Komunalac“ dd Kalesija, objavljen 10.02.2017. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i 17.02.2017. godine u „Službenim novinama FBiH“ br. 12/17, i to:

 1. Upravni odbor

1.1. JU BKC„Alija Izetbegović“ Kalesija

– predsjednik …………………………………………… 1

– član – iz reda osnivača…………………………….. 1

– član – iz reda stručnih radnika ustanove ….. 1

 1. Nadzorni odbor

2.1.JP „Veterinarska stanica Kalesija“ Kalesija

Prijedlog kandidata za:

– predsjednik ………………………………………….. 1

– član – iz reda osnivača……………………………. 1

– član – iz reda stručnih radnika preduzeća…. 1

2.2. KP „Komunalac“ DD Kalesija

Prijedlog kandidata za:

– član – predstavnik državnog kapitala ………. 3

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Emina Ramić-Omerović

Emina Ramić-Omerović

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKO VIJEĆE

Komisija za izbor na pozicije u

reguliranim organima

Broj: 01-05-2-1415-9/17.

Datum: 22.03.2017. godina

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH«, broj 12/03, 34/03 i 65/03) člana 13 Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 42. Statuta općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), člana 7. Odluke o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” 9/15 i 3/16) i člana 2 Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnih i nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i KP „Komunalac“ dd Kalesija („Sl. glasnik općine Kalesija“ br. 1/17), Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima, objavljuje

PONOVNI JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova

i javnih preduzeća, čiji je osnivač općina Kalesija i KP „Komunalac“ dd Kalesija

I – Objavljuje se Ponovni javni oglas za izbor kandidata za imenovanja predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Kalesija, i KP „Komunalac“ dd Kalesija i to:

 1. Upravni odbor

1.2. JU BKC„Alija Izetbegović“ Kalesija

– predsjednik …………………………………………… 1

– član – iz reda osnivača…………………………….. 1

– član – iz reda stručnih radnika ustanove ….. 1

 1. Nadzorni odbor

2.1.JP „Veterinarska stanica Kalesija“ Kalesija

Prijedlog kandidata za:

– predsjednik ………………………………………….. 1

– član – iz reda osnivača……………………………. 1

– član – iz reda stručnih radnika preduzeća….. 1

2.3. KP „Komunalac“ DD Kalesija

Prijedlog kandidata za:

– član – predstavnik državnog kapitala ………. 3

Predsjednik Upravnih odbora svih ustanova/preduzeća se bira iz reda osnivača.

Kandidati su dužni u prijavi naznačiti u ime koga se kandidiraju (u ime osnivača ili u ime uposlenih)

II – OPIS POZICIJE

Predsjednik upravnog odbora javne ustanove/preduzeća rukovodi sjednicama upravnog odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice upravnog odbora i o izvršavanju akata upravnog odbora i obaveza prema Općini Kalesija, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, pravilima ustanove/preduzeća i drugim aktima ustanove.

Član upravnog odbora prisustvuje sjednicama upravnog odbora, učestvuje u radu i donošenju odluka upravnog odbora i obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, pravilima ustanove/preduzeća i drugim propisima.

Mandat predsjednika i članova upravnog odbora je 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Konačno imenovana lica ostvarit će pravo na naknadu za rad u upravnom odboru u skladu sa zakonom i uslovima utvrđenim općim aktom ustanove/preduzeća.

III – KANDIDATI TREBAJU ISPUNJAVATI

SLIJEDEĆE USLOVE

 1. OPĆI USLOVI
 2. da su državljani BiH;
 3. da su stariji od 18 godina;
 4. da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, u periodu od 3 godine prije objavljivanja javnog oglasa;
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo, te da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 6. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 7. f) da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Boane i Hercegovine („Sl. novine FBiH“ br. 12/03, 34/03 i 65/03);
 8. g) da nemaju smetnji u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 70/08)
 1. POSEBNI USLOVI
 2. da imaju visoku stučnu spremu, I ciklus visokog obrazovanja najmanje 180 ETCS kredita, odnosno stručnu spremu iz oblasti koja je ista ili srodna osnovnoj djelatnosti preduzeća/ustanove;
 3. da imaju najmanje 1 godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme;
 4. da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa općine Kalesija, a ukoliko jeste član drugog upravnog ili nadzorngo odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti od pozicije u roku od 7 (sedam) dana od dana imenovanja;
 5. da posjeduju sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obnašanje pozicije (dokaz: ocjena sa intervjua)
 6. da nisu dioničari sa 50% ili više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću;

IV – Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće, posebne uslove i kriterije ovog javnog oglasa, u postupku sačinjavanja konačne rang liste, uzet će se u obzir slijedeći kriteriji:

 • iskustvo na rukovodećim poslovima ili poslovima organa upravljanja;
 • iskustvo u najsloženijim poslovima i poslovima organizacione prirode;
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti;
 • minimum znanja o organizaciji i djelatnosti reguliranog organa;
 • da imaju sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao sklonost timskom radu;
 • rezultati rada tokom poslovne karijere;

V – POTREBNI DOKUMENTI

Pismene prijave kandidata treba da sadrže adresu stana i kontakt telefon.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni oglas moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije. Uz pismenu prijavu treba dostaviti:

 • kraću biografiju;
 • dokaz o stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu;
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca);
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci);
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju CIPS obrasca
 • ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tačke III A oglasa pod c) e) f) i na okolnosti iz III B oglasa pod c) e).

VI – Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ Sarajevo i oglasnoj ploči općine Kalesija, računajući od dana poslednjeg objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u pisarnici Općine Kalesija (prizemlje zgrade Općine Kalesija) ili preporučenom poštom u zatvorenim kovertama sa naznakom Javne ustanove/preduzeća za čiji upravni – nadzorni odbor se vrši kandidovanje na slijedeću adresu: Općina Kalesija – Općinski načelnik, Ul. Patriotske lige bb 75260 Kalesija, sa naznakom „Za oglas – ne otvarati“.

U prijavi kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju se kandiduju i u koju ustanovu ili preduzeće.

Prijava se može podnijeti samo za poziciju u upravnom – nadzornom odboru jedne ustanove/preduzeća.

Sve prijave koje stignu u propisanom roku pregledat će Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima koju imenuje Općinsko vijeće.

Komisija za izbor u okviru svojih nadležnosti vrši pregled prijava kandidata i sastavlja rang-listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju uslove.

Svi kandidati koji su ušli u uži izbor, pozivaju se na intervju.

Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat mora ispuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

Kandidati sa kojima se nije stupilo u kontakt, kao i kandidati koji su uredno pozvani a nisu se pojavili na intervjuu smatra se da su odustali od kandidature.

Nakon provedenog intervjua sa prijavljenim kandidatima, Komisija za izbor će Općinskom vijeću putem pismene preporuke predložiti rang listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje,

utvrditi prijedloge odluke o imenovanju predsjednika i članova upravnih odbora JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija, na konačno imenovanje, te prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP „Veterinarska stanica“ Kalesija i Skupštini KP „Komunalac“ DD Kalesija za imenovanje predsjednika i članova Nadzornih odbora.

Na odluku o konačnom imenovanju, a u slučaju kada postoje dokazi da principi utvrđeni Zakonom ili da postupci, standardi i kriteriji nisu ispoštovani, zainteresovana stranka, može podnijeti prigovor na konačno imenovanje.

Prigovor se podnosi Općinskom vijeću u roku od 7 dana od dana donošenja odluke, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava u Federaciji BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontakt telefon. 035/367-700 i fax: 035/631-286.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Emina Ramić-Omerović

Permalink