Javni pozivi

Javni pozivi

Poziv za mlade: Postani članica/član Omladinske banke!

Fondacija tuzlanske zajednice poziva sve zainteresovane mlade sa područja gradova i opština Tuzlanskog kantona da nam se pridruže i postanu dio jednog od pet regionalnih odbora Omladinske banke: OB Centar (Tuzla, Čelić), OB Zapad (Lukavac, Gračanica, Doboj Istok), OB Jug (Živinice, Kladanj, Banovići), OB Istok (Kalesija, Sapna, Teočak), OB Sjever (Srebrenik, Gradačac).

Cilj projekta: Omladinska banka kontinuirano edukuje buduće članove/članice odbora Omladinske banke o temama iz oblasti ekologije, poduzetništva, građanskog aktivizma i filantropije, te o načinu procesa demokratskog načina donošenja odluka, a koje će se raditi u okviru pet regionalnih odbora Omladinske banke. Odbori obuhvataju 13 gradova i opština Tuzlanskog kantona: Tuzla, Čelić, Srebrenik, Gradačac, Lukavac, Gračanica, Banovići, Doboj Istok, Teočak, Kalesija, Sapna, Živinice i Kladanj. Po završetku mandata članovi/članice će imati usvojena osnovna znanja o gore navedenim temama, te će biti spremni za daljnje djelovanje u nevladinom sektoru kao volonteri i aktivisti.

Ciljna grupa: Mladi između 15 i 25 godina sa područja gradova i opština Tuzlanskog kantona.

Metode rada: Kada je riječ o procesu edukacije članova Omladinske banke, bit će korištene različite metode rada sa mladima u vidu radionica, sastanaka, treninga, kampova, kao i individualni sastanci članova/članica odbora sa koordinatorima/koordinatoricama odbora Omladinske banke. Od učesnika se očekuje aktivno učešće i redovno praćenje edukacija i ostalih projektnih aktivnosti, kako bi se postigli ciljevi projekta.

Vremenska dinamika: Mandat u jednom od pet odbora Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice trajat će od polovine aprila 2023. do kraja januara 2024. godine.  

Troškovi organizacije: Osim putnih troškova, Fondacija tuzlanske zajednice preuzima troškove organizacije radionica i svih ostalih aktivnosti.

Voditelji odbora su koordinatori/koordinatorice odbora Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice, koji će biti odabrani do polovine aprila 2023. godine.

Način prijave: Molimo sve zainteresovane da se prijave u jednom od pet odbora Omladinske banke najkasnije do nedjelje 09.04.2023. godine putem Google obrasca koji se nalazi OVDJE. Za sve upite budite slobodni da se javite na e-mail mirza@fondacijatz.org ili na broj telefona 035 368 388.

Više informacija na: www.fondacijatz.org

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-11-742/23
Datum:23.02.2023.godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. Glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Odluke o raspodjeli sredstava sa ekonomskog koda 613973-Izdaci za volonterski rad za 2023.godinu br.02-11-742/23 od 23.02.2023.godine, Općinski načelnik dana 23.02.2023.godine, objavljuje

 

 J   A   V   N   I    P   O   Z   I   V

 za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

I

Pozivaju se lica sa prijavljenim mjestom prebivališta na području općine Kalesija sa završenim VII stepenom stručne spreme odnosno visokim obrazovanjem prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja koja poslije završene visoke stručne spreme nemaju radno iskustvo, da se prijave na Javni poziv za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

 

II

Uz prijavu (koja se može preuzeti sa internet stranice Općine ili Centra za pružanje usluga građanima) na javni poziv potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju):

 1. Univerzitetsku diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,
 2. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS prijava ili PBA3 obrazac),
 3. Uvjerenje da se lice, nakon sticanja visoke stručne spreme, nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje TK-a ili uvjerenje/potvrdu iz Poreske uprave iz kojeg se može utvrditi da lice nije u radnom odnosu (izdato poslije datuma objavljivanja Javnog poziva)
 4. Saglasnost poslodavca o iskazanoj potrebi za angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 5. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da lice nema radnog iskustva sa završenom visokom stručnom spremom.

Prijave sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u pisarnicu Općine Kalesija ili putem pošte na adresu Ul.Patriotske lige br.15, 75260 Kalesija.

 

III

Sa licima koja ispunjavaju uslove iz ovog poziva i koja dostave dokumentaciju iz stava II ovog poziva i poslodavcem koji iskaže spremnost za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivaja radnog odnosa, zaključit će se Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Prava i obaveze u vezi angažovanja lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će utvrđeni ugovorom koji zaključe Općinski načelnik, poslodavac i lice na stručnom osposobljavanju.

Ugovor o stručnom osposobljavanju se zaključuje najduže do 12 mjeseci.

Općina Kalesija se obavezuje da će plaćati zakonom propisanih doprinosa u skladu sa čl.34.st.5.Zakona o radu (“Sl.Novine FBiH” br.26/16 i 89/18).

 

IV 

            Javni poziv za angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa, objavljuje se na službenoj stranici Općine Kalesija, oglasnoj ploči Općine Kalesija i elektronskim medijima i bit će otvoren do 30.11.2023.godine ili do utroška budžetski sredstava za ovu vrstu namjene.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić,dipl.ecc.

 

Prijavni obrazac

Permalink

Javni pozivi

Prezentacija javnih poziva Fondacije tuzlanske zajednice

Općina Kalesija u saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice organizuje prezentaciju javnih poziva koji su objavljeni od strane Fondacije tuzlanske zajednice.

Prezentacija navedenih poziva će se održati u srijedu 08.02.2023. godine u 13:00 sati u prostorijama mjesne zajednice Kalesija Centar.

Pozivaju se svi predstavnici mjesnih zajednica, omladinska i druga nevladina udruženja da prisustvuju navedenoj prezentaciji.

 

Otvoren javni poziv za Fond Volim svoj grad – FONDACIJA TUZLANSKE ZAJEDNICE (fondacijatz.org)

Otvoren javni poziv za Fond za mlade – FONDACIJA TUZLANSKE ZAJEDNICE (fondacijatz.org)

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Općine Kalesija za 2023. godinu

Broj:02-11-2220/22

Datum:07.11.2022

 

U skladu sa odredbama člana 18. Zakona o budžetima (“Sl.novine FBiH” broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16,5/18,11/19,99/19 i 25a/22), Odluke o javnim raspravama u Općini Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/04) i Zaključka Općinskog vijeća Kalesija broj 01-04-2202/22 od 04.11.2022.godine, Općinski načelnik,u p u ć u j e

 

JAVNI POZIV

za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Općine Kalesija za 2023. godinu

 

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Općine Kalesija za 2023.godinu.

Javna rasprava će se održati po slijedećem rasporedu:

 

Red.br. Mjesna  zajednica        Datum Vrijeme Prostorija
  1 MEMIĆI 16.11.2022.godine 18,00 Dom kulture
  2 BRDA 15.11.2021.godine 18,00 Čitaonica
  3 BULATOVCI 15.11.2022.godine 16,00 Čitaonica
  4 ZUKIĆI 14.11.2022.godine 16,00 MZ Zukići
  5 JAJIĆI 14.11.2022 godine 18,00 MZ Jajići
  6 TOJŠIĆI 24.11.2022.godine 18,00 JU OŠ Tojšići
  7 JEGINOV LUG 23.11.2022.godine 16,00 MZ
  8 KIKAČI 22.11.2022.godine 18,00 Čitaonica
  9 PETROVICE 24.11.2022.godine 16,00 Čitaonica Gutići
10 VUKOVIJE DONJE 29.11.2022.godine 18,00 Dom kulture
11 VUKOVIJE GORNJE 29.11.2022.godine 16,00 Čitaonica
12 RAINCI GORNJI 28.11.2022.godine 18,00 Dom kulture
13 SARAČI-LIPOVICE 18.11.2022.godine 16,00 Čitaonica Sarači
14 KALESIJA CENTAR 30.11.2022.godine 18,00 Dom mladih Kalesija C.
15 DUBNICA 17.11.2022.godine 16,00 Čitaonica Mahmutovići
16 PRNJAVOR 17.11.2022.godine 18,00 Čitaonica
17 MILJANOVCI 18.11.2022.godine 18,00 Dom kulture
18 KALESIJA GORNJA 16.11.2022.godine 16,00 Čitaonica
19 GOJČIN -JELOVO BRDO 30.11.2022.godine 16,00 Čitaonica
20 HRASNO GORNJE 21.11.2022.godine 16,00 Područna škola
21 HRASNO DONJE 22.11.2022.godine 16,00 Čitaonica
22 SELJUBLJE 21.11.2022.godine 18,00  Čitaonica
23 RAINCI DONJI 28.11.2022.godine 16,00 Čitaonica/objekt ambulante
24 ZATES 23.11.2022.godine 18,00 Čitaonica

 

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno o Nacrtu Budžeta Općine Kalesija za 2023.godinu Službi za privredu i budžet u periodu javne rasprave zaključno sa 08.12.2022.godine putem pošte, e-mailom na finansije@kalesija.ba   ili lično na zborovima građana po mjesnim zajednicama.

Tekst nacrta Budžeta općine Kalesija za 2023.godinu bit će objavljen na web stranici Općine Kalesija (www.kalesija.ba) i na oglasnoj ploči Općine Kalesija.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić,dipl.ecc.

 

Nacrt budžeta za 2023. godinu

Permalink

Javni pozivi

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   

Fedracija Bosne i Hercegovine                                                

Tuzlanski kanton                                                                                   

OPĆINA KALESIJA                                                                                    

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02/3-11-5370                                                                                         

Datum: 22.09.2022. godina

            Na osnovu člana 4. 6. i 7. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/17), Općinski načelnik Kalesije dana 22.09.2022. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške

projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija

             I. Predmet Javnog poziva:

            Općina Kalesija, poziva sve organizacije civilnog društva – nevladine organizacije, odnosno udruženja i fondacije (u daljem tekstu OCD) sa sjedištem na području općine Kalesija da dostave prijedloge projekata iz oblasti društvenih djelatnosti, koji će se realizirati na području općine Kalesija i koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Kalesija, a iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. kultura (folklor, festivali, kulturno nasljeđe, rukotvorine),
  1. umjetnost (likovna, pozorišna, filmska, muzička),
  1. socijalna zaštita (invalidne osobe organizatori i voditelji OCD, OCD sa misijom zbrinjavanja invalidnih i osoba u stanju socijalne potrebe, psihosocijalna zaštita),
  1. humanitarni rad,
  1. sportske manifestacije (koje nisu obuhvaćene programom Sportskog saveza)
  1. ljudska prava (OCD sa nacionalnim predznakom, mladi, OCD koje promovišu ljudska prava, zaštita okoliša, edukacija, zdravlje).

            U Budžetu općine Kalesija za 2022. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku projektima iz oblasti društvenih djelatnosti, pozicionirana kao: 614311 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM.

            Općina Kalesija zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva.

            Namjenskim budžetskim sredstvima općine Kalesija zainteresirani aplikanti mogu sufinansirati projekat kojim apliciraju, a dio sredstava mogu osigurati od drugih donatora.

            Svaki aplikant može aplicirati sa maksimalno 2 (dva) projekta.

            Odobrenim budžetskim sredstvima aplikanti mogu finansirati administrativne troškove i troškove osoblja u maksimalnom iznosu od 20%, dok preostali dio od 80%, aplikanti su dužni predvidjeti za programske aktivnosti podržavanog projekta.

            II Pravo učešća:

            Pravo učešća na Javni poziv mogu ostvariti nevladine organizacije, odnosno udruženja i fondacije sa sjedištem na području općine Kalesija (u daljem tekstu: aplikanti) čije su programske aktivnosti usmjerene na stvaranje uslova i klime za razvoj i unapređenje društvenih djelatnosti, koje aktivno djeluju u oblasti podrške i unapređenja društvenog razvoja na području općine. 

            Članice Sportskog saveza nemaju pravo aplikacije.

            Sredstva se mogu dodijeliti i aplikantima sa sjedištem izvan općine, a koji su registrovani na području Bosne i Hercegovine, samo u slučaju ako je implementacija konkretnog projekta od interesa za općinu Kalesija, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

            Na Javni poziv mogu se prijaviti aplikanti koji moraju zadovoljiti slijedeće opće uslove:

            a) da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini,

            b) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine,

            c) da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,

            d) da svoje aktivnosti realizuju na području općine Kalesija,

            e) da su projekti namijenjeni građanima općine Kalesija,

            f) da se projekti odnose na oblasti koje je općina odredila kao prioritetne prema strateškim             dokumentima,

            g) da se radi o projektima čija se implementacija završava najkasnije do 31.12. tekuće   godine.

            III Prijavna dokumentacija:

            Prijava na javni poziv se podnosi na prijavnom obrascu kojeg propisuje nadležna Služba. Obrasci sa upustvima za prijavu projekta objavljuju se na oglasnoj tabli i web stranici općine Kalesija (www.kalesija.ba).

                IV Predaja aplikacija:

            Projektni prijedlog aplikanti dostavljaju isključivo putem prijavnog obrasca sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti putem protokola općine Kalesija (Centar za pružanje usluga građanima) ili poslati poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Ulica Patriotske lige br:15

75260 Kalesija

sa obaveznom naznakom:

„ JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija – Ne otvarati“.

             Javni poziv se objavljuje na web stranici općine Kalesije (www.kalesija.ba), na oglasnoj ploči općine Kalesija kao i putem sredstava javnog informisanja. Javni poziv je otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

            Projektni prijedlozi koji nemaju potpunu dokumentaciju i koji su dostavljeni izvan predviđenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

            Postupak po javnom pozivu provodi Komisija za ocjenjivanje projekata, koju rješenjem imenuje Općinski načelnik, a u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/17).

            Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u općini Kalesija ili putem telefona: 035/367-746.

            Program raspodjele finansijskih sredstava bit će objavljen na web stranici općine Kalesija (www.kalesija.ba), a aplikanti čiji projekti nisu uvršteni u Program raspodjele o tome će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

                                                                                                                                                                                                                                           PO OVLAŠTENJU

OPĆINSKOG NAČELNIKA

Mujo Tosunbegović

Prilozi uz javni oglas

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za unapređenje industrijske resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

U okviru projekta EU4AGRI-Recovery koji finansira Evropska unija, u četvrtak, 1. septembra 2022. godine, objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za unapređenje industrijske resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
 
Kroz ovaj Javni poziv, Evropska unija će podržati poljoprivredno-prehrambene poslovne subjekte koji žele da svoje poslovanje usmjere na resursno efikasnu i čistiju proizvodnju putem zelenih, digitalnih i cirkularnih poslovnih modela, s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolisane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi.

Više informacija na web stranici projekta ili na linku

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za uvođenje standarda i certifikaciju u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji

Obavještavamo sve zainteresovane da je otvoren novi ciklus za prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji. Ovaj ciklus za podnošenje prijava će trajati 30 dana, kao i svaki naredni do utroška sredstava.

Broj ciklusa u sklopu kojih će potencijalni korisnici moći podnijeti prijavu će ovisiti o dinamici utroška sredstava koja su namijenjena za ovaj javni poziv. Na raspolaganju je 1 milion KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 5.000 KM do 50.000 KM. Obavezno finansijsko učešće podnosioca prijave iznosi 30% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta.

Potencijalni korisnici su obavezni podnijeti kompletnu prijavu u sklopu jednog ciklusa (sa svom pratećom dokumentacijom) kako bi ista bila razmatrana od strane komisije za ocjenu prijava. Prijave koje su otvorene u jednom ciklusu a nisu kompletirane, odnosno podnešene se neće ocjenjivati od strane komisije za ocjenjivanje, niti ih podnosilac prijave može nadopuniti i podnijeti u narednom ciklusu.

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poslovne subjekte u poljoprivredno-prehrambenom sektoru da uvedu određene standarde u svoje poslovanje ili izvrše certifikaciju svojih proizvoda, usluga i proizvodnih procesa. Cilj ovog javnog poziva je jačanje poljoprivredno-prehrambene industrije, unapređenja kvalitete, higijene, sljedivosti i sigurnosti hrane, povećanja konkurentnosti i olakšavanja pristupa tržištima.

Više informacija na stranici projekta ili na linku

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv fondacije tuzlanske zajednice

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane građane/ke, sa područja Tuzlanskog kantona, koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis i koji žele unaprijediti svoje poduzetničke vještine i kompetencije da se prijave na javni poziv za podršku start-up poduzetnicima.  

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) u okviru projekta „Snaga lokalnog“  koji implementira uz partnersku saradnju sa USAIDom realizuje i aktivnosti usmjerene na poboljšanje poduzetničkih kompetencija mladih građana/ki s ciljem povećanja zapošljivosti i samozapošljivosti građana/ki kroz podršku pokretanju malih start-up preduzeća.

Podrška se realizuje kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži osobe i podstiču ih na samozapošljavanje, promicanje poduzetničkog duha u njihovim zajednicama i hvatanje u koštac sa problemom nezaposlenosti kako ne bi napustili zemlju.

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku poduzetnicima u ovom pozivu iznosi 30.000,00 KM ili 6 poduzetničkih inicijativa od po 5.000 KM bez PDVa.

FTZ će organizirati i obuku u poduzetništvu za 20 građana/ki Tuzlanskog kantona, koja je posebno važna za uspostavljanje kontakata s poslovnim sektorom jer se kroz projekat planira organiziranje poslovnih susreta „Biznis kafa“ i mentorstvo s predstavnicima lokalnih biznis lidera.

Više informacija na web stranici Fonadacije tuzlanske zajednice ili na linku

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv Fondacije tuzlanske zajednice

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane mlade do 30 godina, sa područja Tuzlanskog kantona, koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis i koji žele unaprijediti svoje poduzetničke vještine i kompetencije da se prijave na javni poziv za podršku start-up poduzetnicima.  

Više informacija možete dobiti ovdje!

Permalink

Javni pozivi

Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2022. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Sl. novine Tuzlanskog kantona” broj: 10/18) i člana 78. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”,broj: 23/21 i 8/22), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi


P R O G R A M

raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2022. godinu

Više infomracija na web stranici Vlade TK ili na linku.

Permalink