Javni pozivi

Javni pozivi

Javni poziv za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birackih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja  izbornih rezultata

Na osnovu člапа 2.13 stav ( 1 ) tačka 3. lzboпюg zakona BiH (“Službeпi glasпik Воsnе i Негсеgоvinе” bгoj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/ 10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), а u vezi sa članom 11. Pгavilпika о utvrđivanju kvalifikacija i postupka imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasпik Воsnе i Hercegovine” broj: 27/22), Općinska izbornа komisija Kalesija raspisuje

J A V N I  O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birackih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja  izbornih rezultata

 1. Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birackih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja  izbornih rezultata.
 1. Uslovi za iшenovanje:

Opći  uslovi:

 1. Pгijavljeni kandidat је osoba s ргаvоm glasa.
 2. Za člаnа biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :
  1. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi clanova 1 .6, 1 .7 i  1 .7а  lzbornog  zakona BiH;
  1. koje је član najvišeg izvršno-političkog organa političke stгanke ili koalicije(predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
  1. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
  1. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti na (Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
  1. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

            Posebni uslovi:

 • da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV, V. Stepen stručne spreme,
 • da ima prijavljeno prebivalište u općini/gradu za koju je objavljen javni poziv.

      III. Potrebna dokuшentacija:

            l . prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

       IV. Rok za podnošenje prijava

            Rok za podnošenje pгijava је dvadeset (20) dаnа od dana objave javnog oglasa na           oglasnoj ploči općine Kalesija, na inteгnet-stranici opcine Kalesija i sгedstvima јаvnоg informisanja (televizija, radio, portali).

        V. Organ za provođenje postupka

            Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinska izborna komisija            Kalesija.

       VI. Ostale inforшacije

            Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Općinske izborne komisije Kalesija ili na internet-stranici općine Kalesija.

            Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište Općinske       izborne komisije Kalesija sa naznakom:

            Općinska izborna komisija Kalesija

            Adresa: Patriotske lige b.b. 75260 Kalesija

            “Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za     imenovanje članova biračkih odbora- ne otvarati”.

            Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju           uvjeta iz javnog oglasa.

            Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

            Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na broj: 035/367-710 i 035/367-714.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                                                     

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija

Broj:080 – 9/22                                                                                                       

Datum: 16.05.2022.godine

Predsjednik OIK-a

Hajrudin Huseinović, mr. prava

Izjava Obrazac SG-3

Permalink

Javni pozivi

Obavještenje za javni uvid u Nacrt izmjena i dopuna dijela regulaconih planova “Južna zona” i “Sjeverna zona” Kalesija

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
Služba za prostorno uređenje,
geodetsko i imovinsko-pravne poslove
Broj: 02/1-04-2-5524/21
Datum: 28.01.2022. godine

Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne općine Kalesija kao nosilac priprema izrade Izmjena i dopuna dijela Regulacionih planova „Južne zone“ Kalesija i „Sjeverna zona“ Kalesija, a na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl. novine TK“.6/11; 4/13 i 15/13, 3/15, 2/16, 4/17):

OBAVJEŠTAVA

vlasnike nekretnina, posjednike kao i sve zakonite korisnike prostora na području obuhvata Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija i Regulacionog plana “Sjeverna zona” Kalesija da izvrše uvid u Nacrt izmjena i dopuna regulacionih planova te da se uključe u javnu raspravu koja počinje dana 12.02.2022. godine i završava dana 26.02.2022. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave sve detaljnije informacije, objašnjenja i pomoć u formuliranju primjedbi se mogu dobiti kod nosioca pripreme-Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kalesija.

Nacrt plana će biti izložen u prostorijama Općine Kalesija-Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove u kancelariji broj 14, kao i na web stranici Općine Kalesija www.kalesija.ba ili direktno na linku:

https://kalesija.ba/wp-content/uploads/Nacrt-Sjeverna-zona.zip
https://kalesija.ba/wp-content/uploads/Nacrt-Juzna-zona.zip

Primjedbe, prijedloge i mišljenja o Nacrtu regulacionih planova “Južna zona” Kalesija i “Sjeverna zona” Kalesija mogu se dostaviti svakim radnim danom zaključno sa 26.02.2022. godine putem protokola Općine Kalesija ili na
E-mail: sanela.hadzic@kalesija.ba.

Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove, dana 26.02.2022. godine (subota) sa početkom u 12,00 časova u sali BKC-a Alija Izetbegović Kalesija organizovat će prezentaciju i raspravu o Nacrtu izmjena i dopuna dijela regulacionog plana “Južna zona” Kalesija i Nacrtu izmjena i dopuna dijela regulacionog plana “Sjeverna zona” Kalesija.

Pomoćnik načelnika

Mr. Zijad Kulanić, dipl.ing.geod.

Permalink

Javni pozivi

Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2022. godinu

Broj: 02- 11-6502 /21
Datum: 01.12.2021.godine

U skladu sa odredbama člana 18. Zakona o budžetima (“Sl.novine FBiH” broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 25/18), Odluke o javnim raspravama u Općini Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija”br. 3/04) i Zaključka Općinskog vijeća Kalesija broj: 01-04-2451/21 od 01.12.2021. godine, Općinski načelnik upućuje:

JAVNI POZIV

za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2022. godinu.

Općina Kalesija poziva korisnike iz oblasti kulture, sporta, pitanja mladih, socijalne zaštite i druge neprofitne organizacije korisnike Budžeta Općine Kalesija da dostave primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Odluke o Budžeta Općine Kalesija za 2022. godinu.

Javna rasprava traje od 01.11.2021. godine do 10.12.2021. godine a sve primjedbe, prijedlozi i sugestije na navedene dokumente mogu se dostaviti pismenim putem na protokol Općine Kalesija ili na mail adresu finansije@kalesija.ba, kao i putem pošte.

Dodatna pojašnjenja i konsultacije korisnici mogu dobiti u Službi za privredu i budžet uz prethodnu najavu putem telefona: 035 367 726 ili 035 367 700.

Nacrt Odluke Budžeta Općine Kalesija za 2022. godinu bit će objavljen na web stranici i Oglasnoj ploči Općine Kalesija.

Povlaštenju
Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović

Permalink

Javni pozivi

U petak počinje javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Kalesija za 2021.godinu

U skladu sa odredbama člana 18. Zakona o budžetima (“Sl.novine FBiH” broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 25/18), Odluke o javnim raspravama u Općini Kalesija («Sl. glasnik općine Kalesija» br. 3/04) i Zaključka Općinskog vijeća Kalesija broj: 01-04-689/21 od 19.02.2021. godine, Općinski načelnik upućuje :

JAVNI POZIV
za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2021. godinu

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica za učešće u javnoj raspravi o ovom važnom dokumentu za funkcionisanje i razvoj općine Kalesija, da prisusustvuju zborovima građana u mjesnim zajednicama i daju svoj doprinos što kvalitetnijoj izradi ovog značajnog dokumenta.

Javna rasprava će se održati po slijedećem rasporedu:

Red.br.Mjesna  zajednica       DatumVrijemeProstorija
  1MEMIĆI26.02.2021.petak16,00Dom kulture Memići
  2BRDA26.02.2021.petak16,00Dom kulture Memići
  3BULATOVCI26.02.2021.petak16,00Dom kulture Memići
  4ZUKIĆI26.02.2021.petak16,00Dom kulture Memići
  5JAJIĆI26.02.2021 petak16,00Dom kulture Memići
  6TOJŠIĆI02.03.2021 utorak16,00JU OŠ Tojšići
  7JEGINOV LUG02.03.2021 utorak16,00JU OŠ Tojšići
  8KIKAČI02.03.2021.utorak16,00JU OŠ Tojšići
  9PETROVICE GORNJE02.03.2021.utorak16,00JU OŠ Tojšići
10VUKOVIJE DONJE03.03.2021.srijeda16,00MZ Vukovije D.
11VUKOVIJE GORNJE03.03.2021.srijeda16,00MZ Vukovije D.
12RAINCI GORNJI04.03.2021.četvrtak16,00Dom kulture Rainci G.
13SARAČI-LIPOVICE04.03.2021.četvratk16,00Dom kulture Rainci G
14KALESIJA CENTAR05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
15DUBNICA05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
16PRNJAVOR05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
17MILJANOVCI05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
18KALESIJA GORNJA05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
19GOJČIN -JELOVO BRDO05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
20HRASNO GORNJE08.03.2021.ponedeljak16,00Čitaonica Hrasno D.
21HRASNO DONJE08.03.2021.ponedeljak16,00Čitaonica Hrasno D.
22SELJUBLJE08.03.2021.ponedeljak16,00Čitaonica Hrasno D.
23RAINCI DONJI09.03.2021.utorak16,00Čitaonica Rainci D
24ZATES09.03.2021.utorak16,00Čitaonica Rainci D.

Svoje prijedloge ,mišljenja i sugestije sva  zaintersovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu Budžeta Općine Kalesija za 2021.godinu Službi za privredu i budžet u periodu javne rasprave zaključno sa 10.03.2021.godine putem pošte, e-mailom na opcina@kalesija.ba ili lično na zborovima građana po mjesnim zajednicama.Potreban materijal zainteresovana lica mogu preuzeti kod Sektara u Kalesija. Radi adekvatne organizacije, a u cilju poštivanja higijensko-epidemoloških mjera pozivaju se sva zainteresovana prava i fizička lica da svoje prisustvo na javnim raspravama blagovremeno prijave uredu sekretara Vijeća Mz na broj tel.035-631-957 .Broj učesnika će biti ograničen na 30 (po jednoj javnoj raspravi) uz obavezno nošenje maski i održavanje fizičke distance.

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za usmeno nadmetanje za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),  člana 42. Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/01) i Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/16 i 8/18),Općinski načelnik  Kalesije, o b j a v lj u j e

USMENO JAVNO NADMETANJE
za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Lokacije za postavljanje kioska u gradu Kalesija i to:

 1. Lokacije u površini od po 9 m2 u centru Kalesije u ulici Patriotske lige ispod autobuskog stajališta prema Tuzli iza Robne kuće ”Bingo” na zemljištu označenom sa k.č.br. 279/1 zv. “Ulica Patriotske lige” u površini od 7335 m2 upisana u PL br. 61 KO Kalesija Grad po novom premjeru, a po zemljišnim knjigama označena sa k.č.br. 279/1 KO Kalesija Grad.
 2. Lokacije u površini od po 9 m2 u centru Kalesije na parkingu sa južne strane NLB Banke, označena sa k.č.br. 279/1 Zv. “Kalesija grad” u površini od 7335 m2 upisana u PL br. 61 KO Kalesija Grad po novom premjeru, a po zemljišnim knjigama označena sa k.č.br. 279/1 KO Kalesija Grad.

PERIOD ZAKUPA: 5 godina.

CIJENA: Početna cijena zakupa javne površine iznosi 12,00 KM/m2 mjesečno.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta, a ne manje od 1.000,00 KM.

USLOVI I NAČIN DODJELE: Javna površina se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima pod slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

 • Karakter objekta je privremeni.
 • Spratnost: prizemna.
 • Tip objekta: kiosk industrijske proizvodnje.
 • Namjena: trgovinsko-uslužna.
 • Vanjsko uređenje popločanjem mjesta za postavljanje kante za otpatke od željeznog pletiva 4/4 cm.
 • Nikakvi drugi radovi nisu dozvoljeni.

Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija, a isto će se održati 26.02.2021. godine sa početkom u 08,00 sati u prostorijama Općine Kalesija.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-709 svaki radni dan u periodu od 07,00 do 15,30 sati.

Ovaj Oglas je objavljen na web portalu i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sead Džafić

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina, izgrađenih na području općine Kalesija

         Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

          Tuzlanski kanton

        OPĆINA KALESIJA

      OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-630/21.

Datum: 21.01.2021. godine

            Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Službene novine TK”, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) i člana 56. Statuta općine Kalesija – prečišćeni tekst  (“Službeni glasnik općine Kalesija”, broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Općinski načelnik, objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina,

izgrađenih na području općine Kalesija

I

              Pozivaju se zainteresovana stručna lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina,  izgrađenih na području općine Kalesija, i to sljedećih struka :

           –  arhitekture 

           –  građevine 

           –  elektrotehnike (jaka ili slaba struja) 

           –  mašinstva 

           –  geologije 

           –  geodezije 

           –  zaštite od požara i eksplozija 

           –  zaštite na radu

           –  zaštite okoline

           –  tehnologije

           – saobraćajne

           – sanitarne zaštite

II

              Na javni poziv mogu se prijaviti lica koja imaju najmanje VSS, diplomirani inženjeri, iz struka navedenih u tačci I javnog poziva sa najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i iskustvom u projektovanju ili izvođenju građevina sličnih izgrađenoj građevini.

III

            U radu komisije ne mogu sudjelovati službene osobe koje su učestvovale u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, niti osobe koje su sudjelovale u izradi tehničke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta, gradnji i nadzoru nad gradnjom.

IV

            Uz potpisanu prijavu sa tačnom adresom, brojem telefona/mobitela i e-mail adresom, potrebno je priložiti, original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • biografija
 • diploma o završenom fakultetu
 • dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja diplome iz tačke I javnog poziva
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • ovjerenu Izjavu kojom podnosilac prijave izjavljuje da će blagovremeno pisanim putem obavijestiti Službu za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija, radi izuzeća u radu Komisije, u slučaju da je u srodstvu sa investitorom građevine koja je predmet tehničkog pregleda ili zbog razloga  navedenih u tačci III javnog poziva.
 • dokaz o radnom iskustvu u projektovanju ili izvođenju građevina sličnih izgrađenoj građevini.

V

            Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja javnog poziva, utvrđena lista lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina, biti će istaknuta na oglasnoj ploči Općine Kalesija i ista će se objaviti u “Službenom glasniku općine Kalesija”  i ista će važiti dvije godine od dana utvrđivanja.

            Lica sa utvrđene liste kvalifiovanih stručnjaka, bit će povremeno, bez zasnivanja radnog odnosa angažovani u Komisiji za tehnički pregled po određenim specijalnostima.

            Članovi Komisije za tehnički pregled, imaju pravo na naknadu koja je regulisana posebnom Odlukom.

VI

            Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu.

            Prijave se mogu podnijeti putem pisarnice Općine Kalesija ili poštom na adresu:

Općina Kalesija

Patriotske lige broj 15

75260 Kalesija,

u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “Prijava na javni poziv za učešće u radu komisijaza tehnički pregled građevina – NE OTVARAJ”

            Na koverti obavezno naznačiti: ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

VII

            Javni poziv bit će objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” i web stranici Općine Kalesija.

            Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

            Dokumentacija predata uz prijavu se ne vraća podnosiocu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za poticanje jesene sjetve

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-1789-3/20

Datum, 17.12.2020.godine

Na osnovu Javnog poziva općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine za poticanje jesenje sjetve raspisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo, objavljenog 25.09.2020.godine u Dnevnom listu “Oslobođenj” i WEB stranici FMPVŠ i Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški (“Službene novine FBiH”, broj 24/20 i 27/20), te Pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški (“Službene novine TK”, broj 6/20), Načelnik Općine Kalesija, raspisuje:

JAVNI POZIV

za poticanje jesenje sjetve

Predmet Javnog poziva je dostava dokumentacije za poticanje jesenje sjetve (pšenice, raži i ječma) poljoprivrednih proizvođača sa područja Općine Kalesija za 2020.godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava.

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju korisnici (obrtnici, pravna ili fizička lica) koji ispunjavaju slijedeće opće uslove:

– Da se nalaze na preliminarnoj listi korisnika dostavljenoj Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

– Da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata koji vodi nadležna Služba Općine Kalesija,

– Da su izvršili nabavku repromaterijala za jesenju sjetvu (pšenice, raži ili ječma) u 2020. godini

II PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi za jesenju sjetvu po ovom pozivu će biti:

Troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju pšenice, raži i ječma

Visina podrške za program poticanja jesenje sjetve iznosi najviše do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku, ovisno o visini raspoloživih sredstava i broju prijavljenih korisnika.

Ukoliko se prijavi više prihvatljivih troškova od visine raspoloživih sredstava, visina pojedinačne podrške po korisniku će se proporcionalno smanjivati.

Način utroška sredstava, kao i zasijane površine će biti predmetom provjere komisije imenovane rješenjem Općinskog načelnika.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Poljoprivredni proizvođači treba da dostave sljedeće:

1. Dokaz o izmirenim poreskim obavezama izdatim od Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje (original ili ovjerena fotokopija)

2. Dokaz o izmirenim obavezama po osnovu ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

3. Original fiskalne račune (ili ovjerene kopiije) ili ovjerene kopije faktura sa dokazom o izvršenom plaćanju (sjeme, mineralno đubrivo i zaštitna sredstava),

4. Po dvije neovjerene kopije svakog dokaza iz tačke 4. (kopije fiskalnih računa ili faktura)

IV PROCEDURA ODABIRA POTENCIJALNIH KORISNIKA SREDSTAVA

Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika će izvršiti odabir kandidata za dodjelu sredstava.

Zadatak Komisije je: pregled prispjelih prijava, evidentiranje korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, uviđaj na licu mjesta, obračun iznosa poticaja i sačinjavanje liste korisnika koji ispunjavaju uslove na koju saglasnost daje Općinski načelnik.

Lista korisnika se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Kalesija i službenoj web stranici Općine Kalesija. Na objavljenu listu se može izjaviti žalba Općinskom načelniku u roku od osam dana od dana objavljivanja iste. O načinu i vremenu isplate posticaja za jesenju sjetvu korisnici će biti naknadno obaviješteni.

Ovaj Javni poziv bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Kalesija, službenoj web stranici Općine Kalesija i putem Radija Feral. Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana poslednjeg objavljivanja.

Dokumentaciju u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na pisarnicu Općine Kalesija ili poslati preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Patriotske lige br. 15

75260 Kalesija

sa obaveznom naznakom:“Ne otvarati – po Javnom pozivu za poticanje jesenje sjetve “

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić dipl.ecc.

Permalink

Javni pozivi

STALNI JAVNI POZIV Omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Općine Kalesija

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Broj: 02/3-1-36-1900/20                                                                    

Datum: 26.10.2020. godine

Na osnovu člana 15 stav 1 Zakona o mladima Federacije BiH (Službene novine FBiH broj:36/10) i člana 4,5,6 i 7 Pravilnika o vođenju spiska omladinskih udruženja na području općine Kalesija, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kalesija objavljuje:

STALNI JAVNI POZIV

Omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Općine Kalesija

I

Pozivaju se omladinska udruženja koja imaju sjedište ili registrovan ured na području općine Kalesija da izvrše upis u spisak omladinskih udruženja Općine Kalesija.

II

“Omladinsko udruženje“ prema Zakonu označava udruženje čije članstvo i organe upravljanja čine dvije trećine mladih, čije su aktivnosti i statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade, a koje se osniva, registruje, djeluje i prestaje postojati u skladu sa zakonom na osnovu kojeg je registrovano. Međunarodna udruženja ne mogu dobiti status omladinskog udruženja ako nisu registrovana i u Bosni i Hercegovini.

III

Omladinska udruženja koja žele predlagati projekte za mlade ili biti član Vijeća mladih Općine Kalesija dužna su se upisati u spisak omladinskih udruženja Općine.

IV

Zahtjev za upis u spisak podnosi se Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kalesija, Stručnom saradniku za društvene djelatnosti, mlade i NVO  nakon upisa udruženja u registar koji vodi nadležno ministarstvo pravde.

Zahtjev za upis u spisak omladinskih udruženja potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje omladinskog udruženja.

Zahtjev se prema vrsti podataka koji se unose, sastoji od tri dijela i to:

a) podaci o omladinskom udruženju

b) podaci o licu ovlaštenom za zastupanje i predstavljanje       

c) podaci o upravnom odboru i skupštini.

Podaci koji su upisani u zahtjev moraju biti istovjetni sa odredbama Statuta, odlukama i zaključcima organa upravljanja omladinskog udruženja na koje se odnose.

Uz zahtjev za upis u spisak omladinskih udruženja prilažu se:

   a) rješenje o registraciji

   b) osnivački akt

   c) statut

   d) ovjerena i potpisana izjava kojom se potvrđuje da rukovodeći organi i predstavnici omladinskih udruženja nisu članovi upravnih i drugih odbora političkih stranaka i da neće slijediti upute političkih stranaka.

Prilozi se podnose u originalu ili ovjerenoj kopiji.

V

Obrazac 1. se popunjava na računaru i može se preuzeti na web stranici Općine Kalesija: www.kalesija.ba

Zahtjev i propisanu dokumentaciju dostaviti na pisarnicu Općine Kalesija ili poslati poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kalesija

Ulica Patriotske lige br.15.

75260 Kalesija

sa naznakom

JAVNI POZIV

omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Općine Kalesija

“NE OTVARATI”

VI

Ovaj Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kalesija i stalnog je karaktera.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu, mogu se dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kalesija, direktno u kancelariji br.25 Stručni saradnik za društvene djelatnosti, mlade i NVO – Elvira Mehmedović ili putem e-maila  elvira.mehmedovic@kalesija.ba i br.telefona 035/367-722.

Pomoćnik Općinskog načelnika

Hata Mujčinović

Obrazac 1

Permalink