Javni pozivi

Javni poziv za dodjelu poticaja za proljetnu sjetvu na područuju općine Kalesija za 2024.godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02/1-1-20-2532
Datum: 12.06.2024.godine

Na osnovu člana 35. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 49/06 i 51/09) ,člana 42. Statuta Općine Kalesija-Prečišćeni tekst “(Službeni glasnik Općine Kalesija”, broj 10/07,7/08,10/11,3/12 i 6/13), Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2024. godinu (“Službeni glasnik Općine Kalesija”, broj 10/23 i 5/24 ), član 22. Odluke o izvršenju Budžeta Općine Kalesija za 2024. godinu (“Službeni glasnik Općine Kalesija”, broj 10/24), Odluke o dodjeli poticaja za proljetnu sjetvu na području općine Kalesija za 2024.godinu (“Sl.glasnik Općine Kalesija” br.4/24), Općinski načelnik raspisuje:     

JAVNI POZIV

za dodjelu poticaja za proljetnu sjetvu na područuju općine Kalesija za 2024.godine

I PREDMET JAVNOG POZIVA

(više…)

Permalink

Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija za 2024. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton                                                                                   
OPĆINA KALESIJA                                                                                    
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02/3-2-11-2614/24                                                                                     
Datum: 14.06.2024. godine

            Na osnovu člana 4. 6. i 7. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija (“Službeni glasnik općine Kalesija” br: 3/17), Općinski načelnik Općine Kalesije dana 14.06.2024. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške

projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija

(više…)

Permalink

JAVNI POZIV

za dostavljanje projektnih prijedloga

za finansiranje projekata obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika

Obavještavamo raseljena lica i povratnike da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH objavilo JAVNI POZIV za dostavljanje projektnih prijedloga za finansiranje projekata obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika.

Tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje, a za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Kalesija, kancelarija broj 6 ili putem telefona broj 035/367-746.

Permalink

Javni poziv Fondacije tuzlanske zajednice

Fondacija tuzlanske zajednice trenutno ima dva (2) poziva za podršku građanskim projektima i inicijativama otvorena za apliciranje.

Podrška se realizuje u partnerstvu sa USAID-om, u okviru programa „Snaga lokalnog“, a kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima/općinama i cijeloj državi. 

Trenutno su otvreni pozivi za podršku kroz Fond “Volim Svoj Grad” (finansijska vrijednost za podršku projektima je 65.000,00 KM) i Fond za mlade (finansijska vrijednost za podršku projektima je 44.000,00 KM).

Link za poziv za Fond “Volim Svoj Grad”: https://www.fondacijatz.org/fond-volim-svoj-grad
Link za poziv za Fond za mlade: https://www.fondacijatz.org/fond-za-mlade

Oba poziva su otvorena za apliciranje do 11.marta 2024.godine.

Permalink

Javni poziv za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02-11-621/24
Datum:31.01.2024.godine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. Glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Odluke o raspodjeli sredstava sa ekonomskog koda 613973-Izdaci za volonterski rad za 2024.godinu br.02-11-621/24 od 31.01.2024.godine, Općinski načelnik dana 31.01.2024.godine, objavljuje

J A V N I P O Z I V

za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

(više…)

Permalink

PONOVNI JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja Općine Kalesija

BosnaiHercegovina                                                                                                                                                           

Fedracija Bosne i Hercegovine                                               

Tuzlanski kanton                                                                                   

OPĆINA KALESIJA                                                                                    

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02/3-1-11-3230/23                                                                                  

Datum: 13.09.2023.godine

            Na osnovu člana 4. 6. i 7. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/17), Općinski načelnik Općine Kalesije dana 13.09.2023. godine, objavljuje:

PONOVNI JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške

projektima organizacija civilnog društva sa područja Općine Kalesija

(više…)

Permalink

Javni poziv-Program podrške jačanju kapaciteta OCD

Fondacija tuzlanske zajednice objavila je javni poziv za Organizacije civilnog društva sa područja TK, za učešće u programu podrške jačanju kapaciteta. U okviru javnog poziva, Fondacija tuzlanske zajednice nudi edukativnu i mentorsko-savjetodavnu podršku zainteresovanim organizacijama civilnog društva sa područja Tuzlanskog kantona kako bi ojačale svoje organizacijske kapacitete unaprijedile odnos prema svojim korisnicima, te ostvarile veći uticaj u zajednici i području svog djelovanja.

Cilj poziva je osnaživanje kapaciteta deset organizacija/udruženja civilnog društva tako da njihov rad bude dugoročno održiv,  transparentan, prepoznatljiv u lokalnoj zajednici i području djelovanja i što je najvažnije, višestruko koristan za njihove članove i korisnike.

Više informacija o Javnom pozivu na web stranici Fondacije www.fondacijatz.org

Permalink

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina

iz nadležnosti Općine Kalesija

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   

Federacija Bosne i Hercegovine                                                

Tuzlanski kanton                                                                                   

OPĆINA KALESIJA                                                                                    

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02/2-04-2-2716                                                                                                

Datum: 08.08.2023. godina

            Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju  Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16, 4/17 i 22/22) i člana 56. Statuta općine Kalesija – prečišćeni tekst  (“Službeni glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko – pravne poslove, dana 08.08.2023. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina

iz nadležnosti Općine Kalesija

(više…)

Permalink

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA KALESIJA

Imaš između 18 i 35 godina i dolaziš sa područja općine Kalesija?
Želiš ojačati vlastite poduzetničke vještine?
Procijeniti izvodljivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan?
Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?
Pokrenuti ili unaprijediti vlastiti start-up biznis?
Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa?
Upoznati se i umrežiti sa drugim poduzetnicima?

Prijavi se!

(više…)

Permalink