Javni pozivi

Javni pozivi

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu brojler pilića putem sufinansiranja

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-1045-11/20                                                                 

Datum: 17.08.2020.godine                                                           

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje najranjivijih porodica” međunarodne organizacije World Vision International u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Kalesija, a na osnovu Sporazuma o sufinansiranju broj: WVI-AREA TZ-20/345 zaključenog između Općine Kalesija i World Vision International u Bosni i Hercegovini, od 15.07.2020. godine, i na osnovu utvrđenih uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu brojler pilića u projektu “Ekonomsko osnaživanje najranjivijih porodica” kojim su osigurana sredstva u cilju nabavke i dodjele brojler pilića, organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini i Općina Kalesija-Općinski načelnik, raspisuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu brojler pilića putem sufinansiranja

            World Vision International u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Kalesija, raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu brojler pilića na području općine Kalesija. Projekat sufinansiraju Općina Kalesija u iznosu od 50% i međunarodna organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini u iznosu od 50 % od ukupne vrijednosti projekta. 77 korisnika će biti podržano kroz dodjeljivanje paketa od 55 brojler pilića i neophodne stočne hrane za sve tri faze uzgoja/tova.

            I- PRAVO UČEŠĆA

            Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne kategorije stanovništva – nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima sa područja općine Kalesija, koje posjeduju parcele o zemljište  na kojem je izgrađendodatni objekat ili zatvoreni prostor pogodan za uzgoj/tov pilića. Prioritet se daje porodicama sa djecom registrovanom u programu organizacije World Vision.

            Pravo na učešće imaju osobe koje u svom posjedu imaju zatvoreni prostor ili dodatni objekat površine najmanje  6 m2 na području općine Kalesija koji je pogodan za uzgoj/tov pilića (zatvoren, ograđen prostor sa pristupom električnoj energiji).

            Pravo na dodjelu brojler pilića nemaju lica koja su dobila ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija u posljednjih 5 godina.

            Pravo učešća nemaju lica koja u svom vlasništvu ili u vlasništvu članova domaćinstva imaju brojler piliće.

            Pravo učešća nemaju članovi uže porodice zaposlenika organizacije World Vision International u Bosni i Hercegovini i Općine Kalesija.

            II – USLOVI

            Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava slijedeće osnovne i dopunske kriterije:

IIa. OSNOVNI KRITERIJI

            1. Domaćinstvo sa pet i više članova,

            2. Domaćinstvo sa najmanje dvoje maloljetne djece,

            3. Domaćinstvo bez stalnih mjesečnih prihoda,

            4. Domaćinstvo sa stalnim mjesečnim prihodima po članu ispod 400,00 KM

            5. Domaćinstvo čiji su mjesečni prihodi socijalni prihodi, 

            6. Domaćinstvo čiji je jedini izvor mjesečnih prihoda poljoprivreda,

            7. Domaćinstvo čiji je nosilac žena,

            8. Domaćinstvo čiji je nosilac ili član osoba sa invaliditetom (neratni invalidi i civilne žrtve rata, ratni vojni invalidi I i II kategorije), dijete i/ili osoba sa smetnjama u razvoju, nezaposlena mlada osoba (do 35 godina starosti), nezaposleni roditelj maloljetnog djeteta, samohrani roditelj i/ili žrtva nasilja u porodici.

IIb. DOPUNSKI KRITERIJI

 1. Djeca iz domaćinstva uključeni u World Vision program,

            Ispunjavanje najmanje prva dva od navedenih osnovnih kriterija (tačka IIa. 1. i IIa. 2) je obavezujuće za sve potencijalne korisnike prilikom administrativne provjere. Administrativna provjera će podrazumijevati direktnu posjetu korisnicima s ciljem utvrđivanja tačnosti podataka navedenih u prijavnom obrascu/zahtjevu za prijavu. U slučaju izjednačenosti tokom procesa bodovanja potencijalnih korisnika, prednost će se dati aplikantima čija su djeca iz domaćinstva uključeni u World Vision program (tačka IIb. 1).

            III POTREBNA DOKUMENTACIJA

            Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac,
 2. Dokaz o prebivalištu,
 3. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 4. Kućna lista,
 5. Dokaz o primanjima za sve punoljetne članove domaćinstva,
 6. Uvjerenje JU Centar za socijalni rad o statusu – primanjima,
 7. Dokaz o invaliditetu nosioca domaćinstva,
 8. Izjava o izvorima pihoda iz poljoprivrede (ovjerena od strane nadležnog organa),
 9. Izjava o posjedovanju zatvorenog prostora ili dodatnog objekta minimalne površine 6 m2,
 10. Izjava da ne posjeduju brojler piliće, da nisu dobili ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija u poslednjih 5 godina i da nisu članovi uže porodice zaposlenika Općine Kalesija iili World Vision International u Bosni Hercegovini.

            IV- PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

            Općina Kalesija će oformiti Komisiju za selekciju korisnika za donaciju brojler pilića u sastavu predstavnik Općine, predstavnik Grupe za dobrobit djece Kalesija – Centar za socijalni rad Kalesija, predstavnik WVI u BiH i izvršiti selekciju 77 korisnika.

            Zadatak Komisije za dodjelu brojler pilića je:

 • pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostaviti Općinskom načelniku.
 • Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje gore navedena komisija.
 • Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici općine Kalesija.

            NAPOMENA:

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu brojler pilića obavezni su prisustvovati edukaciji o uzgoju/tovu pilića.

            Obrasci prijavnog obrasca/zahtjeva za prijavu se mogu preuzeti u Šalter sali Općine Kalesija. Popunjenu prijavu na Javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol u Šalter sali Općine Kalesija, sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu brojler pilića WVI u BiH“, a rok za podnošenje zahtjeva je 7 radnih dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici općine Kalesija www.kalesija.ba, te oglasnoj ploči općine Kalesija.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Stručnoj službi općinskog načelnika, ili na broj telefona 035 367 700 svakim radnim danom od 08,00-16,00 sati, te na broj telefona 063 776 715 – World Vision International.

Po ovlaštenju

Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović

Prijavni obrazac

Permalink

Javni pozivi

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika putem sufinansiranja

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-1045-10/20.                                                                  

Datum: 13.08.2020.godine                                                                   

            U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje najranjivijih porodica” međunarodne organizacije World Vision International u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Kalesija, a na osnovu Sporazuma o sufinansiranju broj: WVI-AREA TZ-20/346 zaključenog između Općine Kalesija i World Vision International u Bosni i Hercegovini, od 11.07.2020. godine, i na osnovu utvrđenih uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu “Ekonomsko osnaživanje najranjivijih porodica” kojim su osigurana sredstva u cilju nabavke i dodjele plastenika, organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini i Općina Kalesija-Općinski načelnik, raspisuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika putem sufinansiranja

World Vision International u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Kalesija, raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika na području općine Kalesija. Projekat sufinansiraju Općina Kalesija u iznosu od 40%, međunarodna organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini u iznosu od 40 % i krajnji korisnik u iznosu od 20% od ukupne vrijednosti plastenika. 15 korisnika će biti podržano kroz dodjeljivanje plastenika od 50m2 sa sistemom za navodnjavanje.

I- PRAVO UČEŠĆA

 • Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne kategorije stanovništva – nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima sa područja općine Kalesija, koje posjeduju zemljište i parcele za postavljanje plastenika. Prioritet se daje porodicama sa djecom registrovanom u programu organizacije World Vision.
 • Pravo na učešće imaju osobe koje u svom posjedu imaju najmanje 0,2 ha zemljišta na području općine Kalesija koje je pogodno za postavljanje plastenika i sa pristupom vodi.
 • Pravo na učešće imaju osobe  koje su u mogućnosti obezbijediti vlastito učešće u iznosu 20% od ukupne vrijednosti plastenika (250 KM učešća u vidu pripreme zemljišta, pripreme za postavljanje plastenika – nabavka šljunka i cementa).
 • Pravo na dodjelu plastenika nemaju lica koja su dobila ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija u posljednjih 5 godina.
 • Pravo učešća nemaju lica koja u svom vlasništvu ili u vlasništvu članova domaćinstva imaju plastenik.
 • Pravo učešća nemaju članovi uže porodice zaposlenika organizacije World Vision International u Bosni i Hercegovini i Općine Kalesija.

II – USLOVI

Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava slijedeće osnovne i dopunske kriterije:

IIa. OSNOVNI KRITERIJI

 1. Domaćinstvo sa pet i više članova
 2. Domaćinstvo sa najmanje dvoje maloljetne djece,
 3. Domaćinstvo bez stalnih mjesečnih prihoda,
 4. Domaćinstvo sa stalnim mjesečnim prihodima po članu ispod 400,00 KM
 5. Domaćinstvo čiji su mjesečni prihodi socijalni prihodi, 
 6. Domaćinstvo čiji je jedini izvor mjesečnih prihoda poljoprivreda,
 7. Domaćinstvo čiji je nosilac žena,
 8. Domaćinstvo čiji je nosilac ili član osoba sa invaliditetom (neratni invalidi i civilne žrtve rata, ratni vojni invalidi I i II kategorije), dijete i/ili osoba sa smetnjama u razvoju, nezaposlena mlada osoba (do 35 godina starosti), nezaposleni roditelj maloljetnog djeteta, samohrani roditelj i/ili žrtva nasilja u porodici.

IIb. DOPUNSKI KRITERIJI

 1. Djeca iz domaćinstva uključeni u World Vision program,
 2. Iskustvo u  proizvodnji povrća.

Ispunjavanje najmanje prva dva od navedenih osnovnih kriterija (tačka IIa. 1. i IIa. 2) je obavezujuće za sve potencijalne korisnike prilikom administrativne provjere. Administrativna provjera će podrazumijevati direktnu posjetu korisnicima s ciljem utvrđivanja tačnosti podataka navedenih u prijavnom obrascu/zahtjevu za prijavu. U slučaju izjednačenosti tokom procesa bodovanja potencijalnih korisnika, prednost će se dati aplikantima čija su djeca iz domaćinstva uključeni u World Vision program (tačka IIb. 1).

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac,
 2. Dokaz o prebivalištu,
 3. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 4. Dokaz o posjedovanju zemljišta,
 5. Kućna lista,
 6. Dokaz o primanjima za sve punoljetne članove domaćinstva,
 7. Uvjerenje JU Centar za socijalni rad o statusu – primanjima,
 8. Izjava o izvorima pihoda iz poljoprivrede (ovjerena od strane nadležnog organa),
 9. Dokaz o invaliditetu nosioca domaćinstva,
 10. Izjava da ne posjeduje plastenik, da nisu dobili ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija u poslednjih 5 godina i da nisu članovi uže porodice zaposlenika Općine Kalesija iili World Vision International u Bosni Hercegovini.

IV- PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Općina Kalesija će oformiti Komisiju za selekciju korisnika za donaciju plastenika u sastavu predstavnik Općine, predstavnik Grupe za dobrobit djece općine Kalesija – Centar za socijalni rad Kalesija, predstavnik WVI u BiH i izvršiti selekciju 15 korisnika.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

 • Pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostaviti Općinskom načelniku.
 • Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje gore navedena komisija.
  • Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici općine Kalesija.

NAPOMENA:

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji o plasteničkoj proizvodnji.
 • Obrasci prijavnog obrasca/zahtjeva za prijavu se mogu preuzeti u Šalter sali Općine Kalesija. Popunjenu prijavu na Javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol u Šalter sali Općine Kalesija, sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika WVI u BiH“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici općine Kalesija www.kalesija.ba, te oglasnoj ploči općine Kalesija.
 • Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Stručnoj službi općinskog načelnika, ili na broj telefona 035 367 700 svakim radnim danom od 08,00-16,00 sati, te na broj telefona 063 776 715 – World Vision International.

 Po ovlaštenju

Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović

Prijavni obrazac

Permalink

Javni pozivi

Produzenje roka za javni poziv za prikupljanje prijava za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava (iz sredstava općine Kalesija)

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   

Fedracija Bosne i Hercegovine                                                

            Tuzlanski kanton                                                                                   

          OPĆINA KALESIJA                                                                                    

       OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-1533-17/20                                                                                                 

Datum: 17.07.2020. godina

                Na osnovu člana 22. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški, po modelu ostalih vrsta podrški i Odluke o raspodjeli sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu, koju je donijelo Općinsko vijeće Kalesija, načelnik Općine Kalesija o b j a v lj u j e: 

 PRODUŽENJE ROKA ZA PRIJAVU NA

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava (iz sredstava općine Kalesija)

            Rok za podnošenje prijava:

       Rok za podnošenje prijava produžava se za 7 dana i javni poziv ostaje otvoren zaključno sa 24.07.2020. godine (petak) do kraja radnog dana.

Po ovlaštenju

                                                                                                                          Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović

Permalink

Javni pozivi

Produženje roka javnog poziva za prikupljanje prijava za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava (iz sredstava Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona)

          Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   

Fedracija Bosne i Hercegovine                                                

           Tuzlanski kanton                                                                                   

         OPĆINA KALESIJA                                                                                    

     OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-1533-16/20                                                                                                 

Datum: 17.07.2020. godina

                Na osnovu Javnog poziva općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine za podsticanje proljetne sjetve raspisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo broj: 01-04/2-549/2020 objavljenog 11.04.2020. godine u Dnevnom listu – Oslobođenje i WEB stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i potpisanog Sporazuma o realizaciji programa podsticanja proljetne sjetve između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona i Općine Kalesija, načelnik Općine Kalesija dana 17.07.2020. godine, o b a v lj u j e

PRODUŽENJE ROKA ZA PRIJAVU NA

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava (iz sredstava Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona)

            Rok za podnošenje prijava:

       Rok za podnošenje prijava produžava se za 7 dana i javni poziv ostaje otvoren zaključno sa 24.07.2020. godine (petak) do kraja radnog dana.

Po ovlaštenju

Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović

Permalink

Javni pozivi

Produženje roka javnog poziva za dodjelu sredstava na ime pomoći privrednim subjektima i obrtima kojima je zabranjen rad i licima kojima je prestao radni odnos kao posljedica proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID – 19)

       Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   

Fedracija Bosne i Hercegovine                                                

          Tuzlanski kanton                                                                                   

       OPĆINA KALESIJA                                                                                    

   OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2965/20                                                                                                 

Datum: 17.07.2020. godina

            Na osnovu člana 15. Zakona o prinicpima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 5.  Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava na ime pomoći privrednim subjektima i obrtima kojima je zabranjen rad i  licima kojima je prestao radni odnos kao posljedica proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID – 19), broj: 02-04-1391/20 od 01.07.2020. godine, Općinski načelnik, dana 17.07.2020. godine, objavljuje:

PRODUŽENJE ROKA ZA PRIJAVU NA

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime pomoći privrednim subjektima i obrtima kojima je zabranjen rad i  licima kojima je prestao radni odnos kao posljedica proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID – 19)

            Rok za podnošenje prijava:

       Rok za podnošenje prijava produžava se za 7 dana i javni poziv ostaje otvoren zaključno sa 24.07.2020. godine (petak) do kraja radnog dana.

Po ovlaštenju

Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović

Permalink

Javni pozivi

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime pomoći privrednim subjektima i obrtima kojima je zabranjen rad i licima kojima je prestao radni odnos kao posljedica proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID – 19)

       Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   

Fedracija Bosne i Hercegovine                                                

          Tuzlanski kanton                                                                                   

       OPĆINA KALESIJA                                                                                    

   OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-2965/20                                                                                                 

Datum: 06.07.2020. godina

            Na osnovu člana 15. Zakona o prinicpima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 5.  Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava na ime pomoći privrednim subjektima i obrtima kojima je zabranjen rad i  licima kojima je prestao radni odnos kao posljedica proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID – 19), broj: 02-04-1391/20 od 01.07.2020. godine, Općinski načelnik, dana 06.07.2020. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime pomoći privrednim subjektima i obrtima kojima je zabranjen rad i  licima kojima je prestao radni odnos kao posljedica proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID – 19)

            I  Predmet javnog poziva

            Predmet javnog poziva je raspodjela sredstava na ime pomoći privrednim subjektima i obrtničkim radnje čije je sjedište na području općine Kalesija a kojima je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite ili Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona zabranjen ili obustavljen rad zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID-19) i lica čije je mjesto prebivališta na području općine Kalesija te da prebivalište nije mijenjano od 29.02.2020.  godine do dana raspisivanja javnog poziva, a kojima je prestao radni odnos odnosno koji su dobili otkaz usljed proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID – 19).

            II  Korisnici koji imaju pravo učešća i uslovi za ostvarivanje novčane pomoći:

            Privredni subjekti i obrtničke radnje, da bi ostvarili pravo na novčanu pomoć trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

            a) da im je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite ili Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona zabranjen ili obustavljen rad zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19

            b) da nemaju neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dohodak i doprinosa na plaću  zaključno sa 29.02.2020.godine

            c) da su registrovani kod nadležnog suda ili općinskog organa prije dana dana 29.02.2020.godine

            d) da broj prijavljenih radnika na dan objavljivanja javnog poziva nije manji u odnosu na broj radnika prijavljenih na dan 29.02.2020. godine (ne računajući radnike kojima je istekao ugovor o radu, prestao radni odnos zbog sporazumnog raskida ugovora o radu ili prestao radni odnos zbog odlaska u penziju radnika)

            e) da imaju šifru djelatnosti na Obavještenju o razvrstavanju poslovnog subjekta – pravnog/fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti koja pripada grupi zabranjenih djelatnosti  propisanih od strane štabova civilne zaštite.

            Lica kojima je prestao radni odnos usljed otkaza od strane poslodavca da bi ostvarili pravo na novčanu pomoć trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

            a) da se nalaze na evidenciji zavoda za zapošljavanje kao nezaposleno lice a nezaposlenost je uslijedila kao posljedica otkaza od strane poslodavca a koji je prouzrokovan pandemijom koronavirusa (COVID – 19)

            b) da im je mjesto prebivališta na području općine Kalesija, te da isto nije mijenjano od 29.02.2020.godine do dana raspisivanja javnog poziva

            c) da ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plaće isplaćene u FBiH u prethodnoj godini.

           III Popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavni obrazac:

            Privredni subjekti i obrtničke radnje uz prijavni obrazac na javni poziv dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

            a) Rješenje o registraciji kod nadležnog suda ili rješenje o obavljanju djelatnosti izdato od strane nadležnog općinskog organa

            b) Obavještenje o razvrstavanju subjekata prema klasifikaciji djelatnosti

            c) Uvjerenje Poreske uprave da su ispunjene obaveze po osnovu poreza na dohodak i uplati doprinosa na plaću zaključno sa 29.02.2020.godine

            d) Spisak, izdat od strane Poreske uprave, prijavljenih radnika na dan 29.02.2020.godine i na dan raspisivanja javnog poziva

            e) izjava, ovjerena od strane nadležnog organa, u slučaju da je broj radnika na dan objavljivanja javnog poziv manji u odnosu na dan 29.02.2020.godine zbog isteka ugovora o radu i/ili sporazumnog prekida radnog odnosa ili prestanka radnog odnosa zbog odlaska u penziju, sa dokumentima (Ugovor o radu ili Odluka o sporazumnom prekidu radnog odnosa ili Rješenje/Odluke o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u penziju).

            Lica kojima je prestao radni odnos usljed otkaza od strane poslodavca uz prijavni obrazac na javni poziv dužna su dostaviti slijedeću dokumenataciju: 

            a) Prijava mjesta prebivališta za period od 29.02.2020.godine do dana raspisivanja javnog poziva

            b) dokaz da je radni odnos prestao otkazom od strane poslodavca prouzrokovan pandemijom koronavirusa (COVID – 19) -Otkaz ugovora o radu

            c) uvjerenje biroa za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica

            d) kućnu listu

            e) dokaz o mjesečnim primanjima članova domaćinstva, a ukoliko nema dokaza o primanjima dostaviti dokaz da se član domaćinstva nalazi na evidenciji zavoda za zapošljavanje.

            Svi traženi dokumenti moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj kopiji.

            Prijavni obrazac može se preuzeti u šalter sali Općine Kalesija ili internet stranici Općine Kalesija.

          IV Mjesto i rok za dostavu dokumentacije:

            Prijave na Javni poziv na propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti u pisarnicu Općine Kalesija ili preporučeno putem pošte na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Stručna služba Općinskog načelnika

Ulica Patriotske lige br:15

75260 Kalesija

sa naznakom:

„ Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava na ime pomoći privrednim subjektima i obrtima kojima je zabranjen rad i  licima kojima je prestao radni odnos kao posljedica proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID – 19)”

            Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine i ostaje otvoren 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

            Nepotpune i neblagovremene prijave, neće biti uzete u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić dipl.ecc.

Prijavni obrazac

Permalink

Javni pozivi

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava (iz sredstava općine Kalesija)

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   

Fedracija Bosne i Hercegovine                                                

Tuzlanski kanton                                                                                   

OPĆINA KALESIJA                                                                                     

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-1533/20                                                                                                 

Datum: 06.07.2020. godina

                Na osnovu člana 22. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški, po modelu ostalih vrsta podrški i Odluke o raspodjeli sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu, koju je donijelo Općinsko vijeće Kalesija, načelnik Općine Kalesija raspisuje: 

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava (iz sredstava općine Kalesija)

PREDMET JAVNOG POZIVA

                Prikupljanje prijava (zahtjeva) za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava.

                PRAVO UČEŠĆA

                Pravo na podnošenje prijave (zahtjeva) po ovom Javnom pozivu imaju korisnici (obrtnici, pravna i fizička lica) koji ispunjavaju sljedeće opće uslove:

 • da su obavili proljetnu sjetvu na području Općine Kalesija uz 2020. godini,
 • da nisu upisani u Registar poljoprivrednog gazdinstva (RPG) ili Registar klijenata (RK) koji vodi nadležna Služba,
 • da imaju u posjedu obradivo poljoprivredno zemljišta ili Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

                PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

                Prihvatljivi troškovi za proljetnu sjetvu po ovom pozivu će biti:

troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju, silažnog i merkantilnog kukuruza, heljde, povrće (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, grah, luk bijeli i crni, zelena salata, krompir i sl.) nastali u 2020. godini.

Visina podrške za program podsticanja proljetne sjetve iznosi najviše do 500,00 KM po krajnjem korisniku ovisno o visini raspoloživih sredstava i broju prijavljenih korisnika.

Ukoliko zbir iznosa obračunate novčane podrške za sve pojedinačne zahtjeve bude veći od visine raspoloživih sredstava, visina pojedinačne podrške po korisniku će se proporcionalno smanjivati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

                Zainteresirani poljoprivredni proizvođači treba da dostave:

 • Zahtjev,
 • Kopiju važećeg žiro računa,
 • Orginal fakturu ili fiskalne račune (ili ovjerene kopije) za nabavljeni materijal (sjeme, mineralna đubriva i zaštitna sredstva),
 • Posjedovni list za obradivo poljoprivredno zemljište ili Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta

PROCEDURA ODABIRA POTENCIJALNIH KORISNIKA SREDSTAVA

                Općinski načelnik imenuje Komisiju za odabir korisnika za dodjelu sredstava. Zadatak Komisije je pregled prispjelih prijava, evidencija korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obračun iznosa podsticaja i sačinjavanje rang liste. Ukoliko Komisija posumnja u ispravnost i istinitost pojedinih prijava izvršit će se pregled zasijanih površina na licu mjesta. Saglasnost na predloženu rang listu daje Općinski načelnik.

                Rang lista odabranih korisnika se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

Isplata sredstava korisnicima izvršit će se na dostavljene žiro račune korisnika nakon konačnosti rang liste.

                Ovaj Javni poziv će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kalesija, kao i putem Radio Ferala.

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

                Obrazac zahtjeva može se preuzeti u šalter sali Općine Kalesija ili na web stranici Općine Kalesija www.kalesija.ba.

                Prijava na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, podnosi se (u zatvorenoj koverti sa napomoneom sredstva Općine Kalesija) direktno na pisarnici Općine Kalesija.

NAPOMENA: Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u obzir.

OPĆINSKI NAČELNIK

_________________

Sead Džafić, dipl.ecc.

Prijavni obrazac

Permalink

Javni pozivi

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava (iz sredstava Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona)

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   

Fedracija Bosne i Hercegovine                                                

Tuzlanski kanton                                                                                   

OPĆINA KALESIJA                                                                                     

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-1533/20                                                                                                 

Datum: 06.07.2020. godina

                Na osnovu Javnog poziva općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine za podsticanje proljetne sjetve raspisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo broj: 01-04/2-549/2020 objavljenog 11.04.2020. godine u Dnevnom listu – Oslobođenje i WEB stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i potpisanog Sporazuma o realizaciji programa podsticanja proljetne sjetve između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona i Općine Kalesija, načelnik Općine Kalesija raspisuje: 

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava (iz sredstava Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona)

PREDMET JAVNOG POZIVA

                Prikupljanje prijava (zahtjeva) za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava.

                PRAVO UČEŠĆA

                Pravo na podnošenje prijave (zahtjeva) po ovom Javnom pozivu imaju korisnici (obrtnici, pravna i fizička lica) koji ispunjavaju sljedeće opće uslove:

 • da se bave poljoprivrednim djelatnošću sa sjedištem/prebivalištem na području Općine Kalesija,
 • da su upisani u Registar poljoprivrednog gazdinstva (RPG) ili Registar klijenata (RK) koji vodi nadležna Služba,
 • da imaju u posjedu obradivo poljoprivredno zemljišta ili Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta,
 • da su izmirili porezne obaveze.

                PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

                Prihvatljivi troškovi za proljetnu sjetvu po ovom pozivu će biti:

troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju, silažnog i merkantilnog kukuruza, heljde, povrće (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, grah, luk bijeli i crni, zelena salata, krompir i sl.) nastali u 2020. godini.

Visina podrške za program podsticanja proljetne sjetve iznosi najviše do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku ovisno o visini raspoloživih sredstava i broju prijavljenih korisnika.

Ukoliko zbir iznosa obračunate novčane podrške za sve pojedinačne zahtjeve bude veći od visine raspoloživih sredstava, visina pojedinačne podrške po korisniku će se proporcionalno smanjivati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

                Zainteresirani poljoprivredni proizvođači treba da dostave:

 • Zahtjev,
 • Kopiju važećeg žiro računa,
 • Orginal fakturu ili fiskalne račune (ili ovjerene kopije) za nabavljeni materijal (sjeme, mineralna đubriva i zaštitna sredstva),
 • Posjedovni list za obradivo poljoprivredno zemljište ili Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta
 • Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama.

Provjera statusa upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili registru klijenata vršit će se po službenoj dužnosti.

PROCEDURA ODABIRA POTENCIJALNIH KORISNIKA SREDSTAVA

                Općinski načelnik imenuje Komisiju za odabir korisnika za dodjelu sredstava. Zadatak Komisije je pregled prispjelih prijava, evidencija korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obračun iznosa podsticaja i sačinjavanje rang liste. Ukoliko Komisija posumnja u ispravnost i istinitost pojedinih prijava izvršit će se pregled zasijanih površina na licu mjesta. Saglasnost na predloženu rang listu daje Općinski načelnik.

                Rang lista odabranih korisnika se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

Isplata sredstava korisnicima izvršit će se na dostavljene žiro račune korisnika nakon konačnosti rang liste.

                Ovaj Javni poziv će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kalesija, kao i putem Radio Ferala.

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

                Obrazac zahtjeva može se preuzeti u šalter sali Općine Kalesija ili na web stranici Općine Kalesija www.kalesija.ba.

                Prijava na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, podnosi se (u zatvorenoj koverti sa napomoneom sredstva Ministarstava) direktno na pisarnici Općine Kalesija.

NAPOMENA: Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u obzir.

OPĆINSKI NAČELNIK

_________________

Sead Džafić, dipl.ecc.

Prijavni obrazac

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru “Challange to Change” projekta

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo u saradnji sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzla organizira info dan na kojem će biti predstavljen 5.javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Challenge to Change projekta.

Prezentacija 5. Javnog poziva će se održati u utorak (03.03.2020.) godine u 11 sati u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, Trg slobode bb (III sprat).

Poziv je usmjeren prema svim privrednim subjektima koji imaju inovativne poslovne ideje, proizvode ili usluge koje mogu dovesti do povećanja konkuretnosti, smanjenja nezaposlenosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH. Maksimalan iznos grant sredstava dostupan za start-up iznosi 10.000,00 EUR, a za mikro, mala i srednja preduzeća do 250 zaposlenih 30.000,00 EUR, s tim da moraju obezbjediti i vlastito učešće u iznosu od minimalno 50%.

Grant sredstva obezbjeđena su kroz “Challenge to Change”-C2C program koji provode Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Razvojna agencija RS, a finansijski podržava Švedskaagencija za međunarodni razvoj i saradnju- Sida/Ambaada Švedske u BiH.

Molimo da vaše prisustvo potvrdite na mail info@c2c.ba

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za pomoć privrednim subjektima nastradalim usljed prirodne nesreće poplava

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (,,Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija-Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Kalesija” broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Oduke o budžetu Općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 9/19) Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V
za pomoć privrednim subjektima nastradalim usljed prirodne nesreće poplava od 27.07.2018. godine

Pomoć privrednim subjektima sa područja općine Kalesija, koji su pretrpjeli štetu usljed prirodne nesreće poplava, od 27.07.2018. godine, a koja je proglašena Odlukom o proglašenju stanja prirodne nepogode od poplava (“Sl. glasnik općine Kalesija” br.9/18 i 10/18).

Obavezna dokumentacija za učešće na Javnom pozivu:

 1. Dokaz o nastanku štete prouzrokovane u momentu proglašenja stanja prirodne nesreće od poplava na dan 27.07.2018. godine (Zapisnik Općinske komisije za procjenu štete ili Uvjerenje nadležne Službe za komunalne poslove i civilnu zaštitu).
 2. Rješenje o registraciji privrednog subjekta, odnosno Poslovne jedinice na području općine Kalesija, izdato najkasnije do dana proglašenja prirodne nesreće 27.07.2018. godine.
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

Raspoloživa sredstva:

Sredstava iz predmeta javnog poziva, obezbjeđena su u budžetu općine Kalesija za 2020. godinu na Ekonomskom kodu 613729 – Izdaci za provođenje mjera zaštite od prirodnih i drugih nesreća, u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM, koja će se dodijeliti privrednim subjektima.

Sredstva će se dijeliti u skladu sa procentom procijenjene štete od strane nadležne komisije i visine odobrenih sredstava.

Namjena sredstava:

Sredstva koja se dodjeljuju privrednim subjektima namijenjena su za saniranje štete od posljedica prirodne nesreće poplava od 27.07.2018.godine.

Da bi korisnici ostvarili pravo na raspodjelu sredstava iz ovog Javnog poziva, moraju biti evidentirani na zakonom propisan način.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

1) Iznos dodijeljenih sredstava će se računati u skladu sa procentom procijenjene štete, pojedinačno u odnosu prema ukupno procijenjenoj šteti privrednih subjekata, srazmjerno prema iznosu raspoloživih sredstava za ove namjene.

Komisija za razmatranje prijava za raspodjelu sredstava:

Radi sprovođenja javnog konkursa, Općinski načelnik će formirati komisiju, koja ima predsjednika i dva člana različitih struka.
Na osnovu pristiglih prijava komisija će po potrebi izlaziti na teren i provjeravati navode podnositelja zahtjeva.
Po okončanju provjere i kompletiranja dokumentacije iz predhodnog stava ovog člana Komisija vrednuje prijave o čemu sačinjava zapisnik i rang listu korisnika sa pojedinačnim iznosom novčane pomoći.

Rangiranje prijava kandidata:

Rang listu kandidata Komisija objavljuje na web stranici općine Kalesija, oglasnoj ploči i dostavlja svim učesnicima javnog konkursa.
Općinski načelnik razmatra nacrt i usvaja Odluku o odabiru korisnika sa iznosom dodijeljenih sredstava.

Namjenski utrošak i izvještavanje:

Sa korisnicima sredstava Općinki načelnik će potpisati ugovor. Dodijeljena sredstva korisnik je dužan iskoristiti za utvrđenu namjenu što će se precizirati ugovorom.
Nakon realizacije sredstava iz ugovora korisnici su dužni dostaviti općini Kalesija dokumentaciju o namjenskom utrošku sredstava.

Način isplate i monitoring korištenja sredstava:

Isplata sredstava će se vršiti putem nadležne općinske službe za privredu i budžet, a na račun korisnika sredstava otvoren kod komercijalnih banaka.

Kontrolu namjenskog utroška sredstava vršit će Služba za privredu i budžet općine Kalesija i Općinska komisija za procjenu štete, svako u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i ovlaštenjima, a po potrebi moguće je formiranje zasebne komisije za ove namjene.

Objava javnog poziva i rok prijave:

Javni poziv za raspodjelu sredstava privrednim subjektima i sportskim društvima koji su pretrpjeli štetu usljed prirodne nesreće poplava od 27.07.2018. godine će se objaviti u dnevnim novinama, oglasnoj ploči općine Kalesija i web stranici općine Kalesija.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u dnevnom listu.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu:
Općina Kalesija, Općinski načelnik, 75260 Kalesija, sa naznakom “Prijava na Javni poziv za pomoć privrednim subjektima nastradalim usljed prirodne nesreće poplava od 27.07.2018. godine”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Permalink

Javni pozivi

Javni POZIV za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina, izgrađenih na području općine Kalesija

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

          Tuzlanski kanton

        OPĆINA KALESIJA

      OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-22/20.

Datum: 06.01.2020. godine

            Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Službene novine TK”, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) i člana 56. Statuta općine Kalesija – prečišćeni tekst  (“Službeni glasnik općine Kalesija”, broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Općinski načelnik, objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina, izgrađenih na području općine Kalesija

I

              Pozivaju se zainteresovana stručna lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina,  izgrađenih na području općine Kalesija, i to sljedećih struka :

           –  arhitekture 

           –  građevine 

           –  elektrotehnike (jaka ili slaba struja) 

           –  mašinstva 

           –  geologije 

           –  geodezije 

           –  zaštite od požara i eksplozija 

           –  zaštite na radu

           –  zaštite okoline

           –  tehnologije

           – saobraćajne

           – sanitarne zaštite

II

              Na javni poziv mogu se prijaviti lica koja imaju najmanje VSS, diplomirani inženjeri, iz struka navedenih u tačci I javnog poziva sa najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i iskustvom u projektovanju ili izvođenju građevina sličnih izgrađenoj građevini.

III

            U radu komisije ne mogu sudjelovati službene osobe koje su učestvovale u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, niti osobe koje su sudjelovale u izradi tehničke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta, gradnji i nadzoru nad gradnjom.

IV

            Uz potpisanu prijavu sa tačnom adresom, brojem telefona/mobitela i e-mail adresom, potrebno je priložiti, original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • biografija
 • diploma o završenom fakultetu
 • dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja diplome iz tačke I javnog poziva
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • ovjerenu Izjavu kojom podnosilac prijave izjavljuje da će blagovremeno pisanim putem obavijestiti Službu za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija, radi izuzeća u radu Komisije, u slučaju da je u srodstvu sa investitorom građevine koja je predmet tehničkog pregleda ili zbog razloga  navedenih u tačci III javnog poziva.
 • dokaz o radnom iskustvu u projektovanju ili izvođenju građevina sličnih izgrađenoj građevini.

V

            Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja javnog poziva, utvrđena lista lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina, biti će istaknuta na oglasnoj ploči Općine Kalesija i ista će se objaviti u “Službenom glasniku općine Kalesija” i ista će važiti dvije godine od dana utvrđivanja.

            Lica sa utvrđene liste kvalifiovanih stručnjaka, bit će povremeno, bez zasnivanja radnog odnosa angažovani u Komisiji za tehnički pregled po određenim specijalnostima.

            Članovi Komisije za tehnički pregled, imaju pravo na naknadu koja je regulisana posebnom Odlukom.

VI

            Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu.

            Prijave se mogu podnijeti putem pisarnice Općine Kalesija ili poštom na adresu:

Općina Kalesija

Patriotske lige broj 15

75260 Kalesija,

u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “Prijava na javni poziv za učešće u radu komisijaza tehnički pregled građevina – NE OTVARAJ”

            Na koverti obavezno naznačiti: ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

VII

            Javni poziv bit će objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” i web stranici Općine Kalesija.

            Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

            Dokumentacija predata uz prijavu se ne vraća podnosiocu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.

Permalink